Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия11 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предложи пакет от мерки за по-ефективен и устойчив товарен транспорт

Екологизиране на товарните превози
(c) European Union, 2020

Европейската комисия предлага мерки за повишаване на ефективността и устойчивостта на товарния транспорт чрез подобряване на управлението на железопътната инфраструктура, и предлага по-силни стимули за камиони с ниски емисии и по-добра информация за емисиите на парникови газове от товарните превози. Целта е да се повиши ефективността на отрасъла, като му се помогне да допринесе за постигането на целта за намаляване на емисиите от транспорта с 90 % до 2050 г., както е предвидено в Европейския зелен пакт, а същевременно се даде възможност на единния пазар на ЕС да продължи да се разраства.

По-ефективно използване на железопътния капацитет

Изграждането на железопътни линии е скъпо, а в ЕС те са все по-натоварени. Предложеният регламент ще оптимизира тяхното използване, ще подобри трансграничната координация, ще подобри точността и надеждността и в крайна сметка ще привлече повече дружества за товарни превози към железопътния транспорт. Пътниците ще се възползват от допълнителни железопътни услуги, тъй като капацитетът на мрежата ще се използва по-добре, а това ще окаже положително въздействие върху трансграничните услуги, като позволи, наред с другото, по-чести връзки и по-ранни резервации на билети.

Действащите правила за управление на капацитета се определят ежегодно, на национално равнище и на ръка. Това не е от полза за трансграничния трафик (около 50 % от железопътните товарни превози пресичат границите) — разпокъсаният подход води до закъснения по границите. Това от своя страна възпрепятства функционирането на единния пазар. Закъсненията често се дължат и на задръствания, причинени от некоординирани дейности по поддръжка.

Днешното предложение за регламент относно използването на капацитета на железопътната инфраструктура в единното европейско железопътно пространство се основава на ръководения от промишлеността Проект за промени в разписанията. Целта е да се отговори по-добре на различните нужди на железопътния сектор: стабилни разписания и ранно резервиране на билети за пътнически услуги, както и гъвкави влакови маршрути, адаптирани към веригите на доставки „точно навреме“ за товародателите.

Нови стимули за използване на камиони с ниски емисии

Над 50 % от товарите в ЕС се превозват по шосе (данни от 2020 г.) и този транспорт има основен принос за емисиите на парникови газове. В прилаганата понастоящем Директива за масата и размерите се определят максималната дължина, ширина, височина и маса на тежкотоварните превозни средства. С днешното предложение тези правила се преразглеждат, за да се даде възможност за допълнителна маса на превозните средства, използващи технологии с нулеви емисии, тъй като те водят до увеличаване на масата на превозното средство. Това ще стимулира навлизането на по-чисти превозни средства и технологии. След като технологията се развие и системите за задвижване с нулеви емисии станат по-леки, благодарение и на използването на аеродинамични устройства и кабини, по-чистите превозни средства ще се възползват от допълнителен полезен товар в сравнение с конвенционалните камиони.

Ще се насърчава и навлизането на по-аеродинамични кабини и други енергоспестяващи устройства, не само за подобряване на комфорта и безопасността на водача, но и за повишаване на ефективността на силовото предаване с нулеви емисии (това е механизмът, който отвежда мощността от двигателя за задвижване на превозното средство).

Предложението също така ще внесе яснота относно използването на по-тежки и по-дълги превозни средства, които понастоящем са разрешени в някои държави членки, в трансграничен трафик и при определени условия. Това включва пояснение, че държавите членки, които допускат европейските модулни системи на своя територия, също ще могат да ги използват в международни операции между тези съседни държави членки, без да е необходимо двустранно споразумение и без ограничение за преминаване само на една граница. Това означава, че едно и също количество товари може да бъде превозвано с по-малко курсове.

За да се насърчи интермодалният транспорт, при който стоките се превозват с два или повече вида транспорт, но със стандартизирана товарна единица (като контейнерно ремарке или друго), на камионите, ремаркетата и полуремаркетата ще бъде разрешено да носят допълнително тегло. Допълнителната височина ще улесни и превоза на контейнери с висок куб чрез стандартни превозни средства.

CountEmissionsEU: сравняване на въглеродните отпечатъци

Комисията предлага общ методологичен подход, чрез който дружествата да изчисляват своите емисии на парникови газове, ако решат да публикуват тази информация или ако от тях се изисква да я съобщават по договорни причини. Предложената методика се основава на наскоро приетия стандарт ISO/CEN за количествено определяне и докладване на емисиите на парникови газове, произтичащи от експлоатацията на транспортните вериги на пътници и товари. Надеждните данни за емисиите от врата до врата ще позволят на операторите да сравняват своите услуги, а на потребителите — да направят информиран избор относно възможностите за транспорт и доставка.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Комуникация

Информационен документ относно екологизирането на товарните превози

Въпроси и отговори — Железопътен капацитет

Въпроси и отговори — маса и размери

Въпроси и отговори — CountEmissionsEU

Данни

Дата на публикуване
11 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България