Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EК призова държавите членки да засилят шенгенското сътрудничество

Шенгенско пространство

Европейската комисия прие препоръка за засилено сътрудничество между държавите членки в Шенгенското пространство. Препоръката е придружена от доклад за консултациите, проведени от координатора за Шенген с държавите членки във връзка с дълготрайния контрол по вътрешните граници. Mежду май и ноември 2023 г. беше проведен официален процес на консултации с държавите членки, които са въвели повторно граничен контрол, както и с държавите членки, засегнати от него.

В Шенгенското пространство няма контрол по вътрешните граници, което е в основата на свободата на движение на над 425 милиона граждани на ЕС, както и на гражданите на трети държави, които живеят или пътуват в ЕС. Повторното въвеждане на граничен контрол трябва да остане изключение, строго ограничено във времето и служещо като крайна мярка, в случай че бъде установена сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Свободното движение на хора, стоки и услуги в Шенгенското пространство трябва да бъде гарантирано. Както е посочено в доклада за състоянието на Шенген за 2023 г., необходимо е да се засили сътрудничеството, за да се гарантира сигурността, като същевременно постепенно се премахне дълготрайният граничен контрол. 

В днешната препоръка се насърчава използването на алтернативни на контрола по вътрешните граници мерки, както и засиленото сътрудничество и обмен на информация в случай на повторно въвеждане на такъв контрол в осем области:

  1. Структурирано сътрудничество на всички равнища,
  2. Укрепване на капацитета за съвместни мерки,
  3. Сътрудничество в областта на правоприлагането,
  4. Засилване на съвместните действия за борба с контрабандата на мигранти,
  5. Пълноценно използване на инструменти в областта на връщането за справяне с неразрешените движения,
  6. Справяне с неразрешените движения,
  7. Засилване на съвместните действия за борба с транснационалния тероризъм и организираната престъпност,
  8. Мерки за смекчаване на въвеждането на контрол по вътрешните граници.

За да се предотвратят неразрешените движения и да се засили сътрудничеството между държавите членки в областта на управлението на миграцията, днес Европейската комисия представи и друг работен документ на службите на Комисията — „Пътна карта от Дъблин в действие“ — в който се очертават най-добрите практики на държавите членки при прилагането на Регламента „Дъблин III“. С посочения регламент се определя държавата членка, отговаряща за разглеждането на молбите за убежище. Тези най-добри практики се основават на Пътната карта от Дъблин, одобрена от държавите членки през ноември 2022 г. В доклада се определят практическите действия, насочени към улесняване на навременното и ефективно прехвърляне на лица, търсещи убежище, към всички държави членки, като по този начин се намаляват неразрешените движения.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
23 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България