Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия5 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Доклад относно върховенството на закона за 2023 г.

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Věra Jourová, Vice-President of the European Commission, and Didier Reynders, European Commissioner, on the Rule of Law report 2023

Европейската комисия публикува четвъртия си годишен доклад относно върховенството на закона, като оцени актуалното положение във връзка с върховенството на закона във всяка държава членка.

Въпреки че в някои държави — членки на ЕС, продължават да съществуват опасения относно върховенството на закона, докладът се е превърнал в основна движеща сила за промяна и положителни реформи. Всъщност 65 % от миналогодишните препоръки са изцяло или частично изпълнени. Това показва, че в държавите членки се полагат значителни усилия за последващи действия във връзка с препоръките от предходната година.  Като се има предвид, че реформите за подобряване на уредбата за върховенството на закона отнемат време, това отразява значително развитие само за една година. Същевременно в някои държави членки продължават да съществуват системни опасения.

Днешният пакет включва съобщение, в което се прави преглед на положението в ЕС като цяло, и 27 глави по държави, в които се разглеждат значимите промени във всяка държава членка от юли 2022 г. насам. В доклада е включена оценка на препоръките от миналата година и отново са предоставени конкретни препоръки към държавите членки.

Докладът обхваща четири стълба: национални правосъдни системи, уредби за борба с корупцията, медиен плурализъм и други механизми за взаимозависимост и взаимоограничаване на институциите.

Повече информация относно основните констатации и препоръки за държавите членки, вкл. заБългария, ще намерите тук.

Сега Комисията приканва Европейския парламент и Съвета да продължат общите и специфичните за всяка държава дебати въз основа на този доклад, като използват препоръките и за по-нататъшното разглеждане на конкретното изпълнение. Тя също така призовава националните парламенти, гражданското общество и други ключови заинтересовани страни и участници да продължат националния диалог относно принципите на правовата държава, както и на европейско равнище, с по-голяма ангажираност на гражданите. И накрая, Комисията приканва държавите членки да предприемат ефективни действия по предизвикателствата, посочени в доклада, и е готова да ги подпомогне в усилията им да продължат изпълнението на препоръките.

Контекст

Ежегодният доклад относно върховенството на закона е резултат от тесен диалог с националните органи и заинтересованите страни и обхваща всички държави членки въз основа на една и съща обективна и прозрачна методика, като същевременно разглежда един и същ набор от въпроси във всяка държава. Качествената оценка, извършена от Комисията, поставя акцента върху значими промени след приемането на третия годишен доклад относно върховенството на закона през юли 2022 г., като в същото време отчита по пропорционален начин събитията.

Докладът е в основата на ежегодния цикъл относно върховенството на закона. Този ежегоден цикъл е превантивен — той служи за насърчаване на върховенството на закона и има за цел да предотврати появата на нови или задълбочаването на съществуващи проблеми в тази област. Той е отделен от другите елементи от инструментариума на ЕС в областта на върховенството на закона и допълва, но не заменя основаните на Договорите механизми, които дават възможност на ЕС да реагира на по-сериозни проблеми, свързани с върховенството на закона в държавите членки. Тези инструменти включват производствата за установяване на нарушения и процедурата за защита на основополагащите ценности на Съюза по член 7 от Договора за Европейския съюз.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Доклад относно върховенството на закона за 2023 г.

Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. — въпроси и отговори

Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. — ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз

Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. — препоръки

Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. — глави по държави

Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. — резюмета на главите по държави и препоръки

Доклад относно върховенството на закона за 2023 г. — методика

Ежегодният цикъл относно върховенството на закона — информационен документ

Инструментариум на ЕС в областта на върховенството на закона — информационен документ

Данни

Дата на публикуване
5 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България