Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Общите усилия в подкрепа на устойчивото развитие на българските региони бяха акцент в срещите на комитета за наблюдение на програма „Развитие на регионите“

Местните подкомитети на Фонда за справедлив преход и Комитетът за наблюдение на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 проведоха заседания на 13 и 14 май 2024 г. 

Заседания на местните подкомитети на Фонда за справедлив преход и Комитета за наблюдение на програма "Развитие на регионите" 2021-2027
Източник: bgregio.bg
Програма "Развитие на регионите" 2021-2027

След приемането на териториалните планове за справедлив преход на 20 декември 2023 г. България може да инвестира 1,2 млрд. евро от Фонда за справедлив преход по програмата "Развитие на регионите" за периода 2021-2027 г., за да се справи с въздействието на прехода към неутрална по отношение на климата икономика в най-засегнатите си въглищни региони. По същата програма 50 градски общини могат да получат достъп до 1,5 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие за интегрирано градско и регионално развитие.

На 13 май трите подкомитета на Фонда за справедлив преход за областите Кюстендил, Перник и Стара Загора проведоха общо онлайн заседание за първи път. Трите местни подкомитета за справедлив преход са създадени, за да подпомагат ефективното и успешно изпълнение на мерките на Фонда за справедлив преход, като осигуряват връзката между интересите и нуждите на заинтересованите страни и възможностите за подкрепа, предоставяни на национално ниво за трите въглищни региона и засегнатите от прехода към климатична неутралност хора и работници. Членове са местните заинтересовани страни, които са най-добре запознати с ключовите приоритети и проблеми на съответните региони в процеса на успешно изпълнение на инвестициите и мерките по Фонда за справедлив преход, както е посочено в териториалните планове за справедлив преход, одобрени от Европейската комисия в края на 2023 г. 

В събитието участва г-жа София Алвеш, директор на дирекция "Изграждане на административен капацитет и изпълнение на програми II" в Европейската комисия. Тя изтъкна неотложната необходимост от изпълнение на териториалните планове за справедлив преход - средствата се насочват към икономическа диверсификация, устойчиви енергийни решения, преквалификация и създаване на работни места. София Алвеш подчерта и значението на партньорството като крайъгълен камък на политиката на сближаване, като насърчи националните и местните заинтересовани страни да работят заедно за постигане на напредък в прехода. Заинтересованите страни следва да се възползват максимално от всички налични ресурси за постигане на справедлив преход, включително от наличната техническа и консултантска подкрепа. Членовете на подкомитета за справедлив преход направиха преглед на предстоящите покани за представяне на предложения в Индикативната годишна работна програма за 2024 г. по програмата "Развитие на регионите" 2021-2027 г., включително процедурите за енергийна ефективност в жилищни сгради, повишаване на квалификацията и преквалификация на пряко засегнатите работници в миннодобивния и въгледобивния сектор, и направиха съответните предложения за изменения в критериите за подбор, които бяха подложени на обсъждане и одобрение от членовете на комитета по време на заседанието на 14 май.

На 14 май 2024 г. Комитетът за наблюдение на "Програма за развитие на регионите" 2021-2027 г. Проведе 5-то заседание с акцент върху напредъка в регионалните инициативи и целите за устойчивост. Заседанието беше открито с изказване на заместник-министъра на на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова и продължи с подробен преглед на текущите и бъдещите инвестиции по програмата.

Ключови дискусии по основните приоритети в изпълнението на ПРР 2021-2027 г.:

  • Интегрирано градско развитие (обща сума в лева 1 300 000 000  и 664 679 446 в евро, Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране): одобрени са методологията и критериите за подбор на интегрирани териториални инвестиции в 40 градски общини, като се акцентира върху начина, по който тези инициативи са предназначени да насърчават социално-икономическия растеж и да подобряват условията на живот. Поканата за представяне на предложения да бъде обявена през юли 2024 г. 
  • Устойчиво енергийно обновяване (обща сума в лева 196 415 454  и 100 425 627 в евро, Фонд за справедлив преход и национално съфинансиране): Комитетът за наблюдение единодушно одобри методологията и критериите за подбор за подпомагане на устойчивото енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради - инициатива, която е от решаващо значение за намаляване на потреблението на енергия и справяне с енергийната бедност в трите въглищни региона (Стара Загора, Кюстендил и Перник). Предложенията за изменения в критериите, направени по време на заседанието бяха надлежно обсъдени и гласувани. Планира се поканата за набиране на предложения да бъде обявена до края на юни 2024 г.
  • Подкрепа за засегнатите сектори (обща сума в лева 110 217 684 и 56 353 407 в евро, Фонд за справедлив преход и национално съфинансиране): Бяха обсъдени методологията и критериите за подбор за подпомагане на работниците в секторите, засегнати от икономическия преход, като се наблегна на програмите за обучение и преквалификация, насочени към повишаване на адаптивността на работната сила и перспективите за заетост, и бяха приети единодушно. Предложенията за изменения в критериите, направени по време на заседанието на подкомитета за наблюдение, бяха надлежно обсъдени и гласувани. Планира се поканата за представяне на предложения да бъде обявена през третото тримесечие на 2024 г.
  • Актуализация на годишната работна програма: бяха предложени изменения на индикативната годишна работна програма за 2024 г., които отразяват гъвкавостта на програмата за адаптиране към възникващи нужди с цел постигане на максимално въздействие на финансирането от ЕС в българските региони.

На срещата беше подчертан стратегическият фокус на програмата не само върху икономическия растеж, но и върху създаването на общности, които са добре подготвени да се справят с предизвикателствата на съвременните градски и екологични изисквания.

За повече информация:

Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (bgregio.eu)

Данни

Дата на публикуване
15 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България