Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Бюджет на ЕС за България

От 60-те години на ХХ век държавите - членки на Европейския съюз обединяват ресурси за финансиране на проекти, които променят живота на европейските граждани. Днес това включва създаване на растеж и работни места, опазване на околната среда, намаляване на икономическите различия между регионите на ЕС и борба с тероризма и организираната престъпност.

Бюджетът на ЕС позволява също така значително равнище на инвестиции в научни изследвания и иновации, така че Европа да може да се конкурира с други глобални участници - повече, отколкото ако всяка държава членка го направи сама.

За България бюджетът на ЕС изигра важна роля за финансирането на проекти за укрепването на икономическата конкурентоспособност на страната, намаляване на несъответствията в регионалното развитие и подобряване на жизнения стандарт на българските граждани.

Как функционира бюджетът на ЕС в България

Бюджетът на ЕС допълва националния бюджет на България и се използва, когато е по-ефективно да се изразходват средства на равнището на ЕС, отколкото на местно, регионално или национално равнище. При съставянето на бюджета на ЕС България е страна, която дава по-малко средства и получава повече като финансиране, което я прави страна бенефициер, като това се определя на базата на нейната икономика. За 2018 г. страна е допринесла за общия бюджет с 487 млн. евро, което се равнява на 0,88% от българската икономика. А финансирането, което е получила за същата година е в размер на 2,17 млрд. евро, което представлява 3,91% от българската икономика.

През 2020 г. групата на ЕИБ е инвестирала съответно:

 • 16,82 млрд. евро за околна среда
 • 30,56 млрд. евро за МСП и предприятия със средна капитализация
 • 14,43 млрд. евро за иновации
 • 14,99 млрд. евро за инфраструктура

Също така ЕС отпуска финансиране в седем посоки:

 • Единен пазар, иновации и цифрови технологии
 • Сближаване, устойчивост и ценности
 • Природни ресурси и околна среда
 • Миграция и управление на границите
 • Сигурност и отбрана
 • Съседните региони и светът
 • Европейска публична администрация

Областите в България, които са приоритет за ЕС и затова са финансирани най-много, са три. Това са селското стопанство, регионалната политика и създаването на работни места.

Най-големият дял от общия размер на финансирането, предоставено на България за 2018 г. е този за селското стопанство. В периода 2014-2020 г. ежегодно са предоставяни субсидии на около 90 000 български земеделски стопанства.

Вторият по големина дял от предоставеното на България финансиране от ЕС е за регионална политика, т.е. сближаването на регионите.

Третият по големина дял от предоставеното на България финансиране от ЕС е предназначен за областта „Растеж и работни места“, в това число и научните изследвания. София беше избрана за една от 8-те локации, в които ще бъдат създадени първите европейски суперкомпютри, финансирани със средства на Съюза.

Примери за успехи:

 • Онлайн платформа за IT обучения – Българското стартъп дружество Coursedot е създало онлайн платформа за IT обучение на служители. Резултатът: динамична образователна среда, в която хора на всякаква възраст могат да подобрят цифровите си умения, да придобият нови квалификации и да разширят перспективите си за работа (Финансиране от ЕС: 100 000 евро)
 • Интелигентни системи за пчеларство – Финансирането от ЕС помогна на дружеството Bee Smart Technologies да разработи цифрова система за дистанционно наблюдение и анализ на данни в пчеларството. Тя дава възможност на пчеларите да отглеждат повече и по-здрави пчели, което играе особено важна роля за запазването на баланса в природата (Финансиране от ЕС: 210 000 евро)

В допълнение към инвестициите в България, бюджетът на ЕС предоставя подкрепа в други области, включително:

* Икономическо развитие на по-бедни държави от ЕС

* Помощ в случай на природни бедствия

* Помощ за развитие за съседните на ЕС държави и трети държави

Бюджет на ЕС за 2021 - 2027 г.

Поради пандемията от COVID-19 Европейският съюз укрепи настоящия си дългосрочен бюджет за 2021 - 2027 г. Заедно с временния инструмент NextGenerationEU за възстановяване бяха предоставени 2,018 трилиона евро по текущи цени за смекчаване на щетите, причинени от пандемията, и за подпомагане на Европа да излезе от кризата по-силна и по-устойчива.

България очаква да получи безвъзмездни средства в размер на близо 6 милиарда евро по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Национален план за възстановяване и устойчивост

План за възстановяването на Европа

Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяване на Европа

Повече детайли за бюджета на България (и на другите държави членки)

Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 - 2027 г.

МФР за периода 2021 - 2027 г. и NextGenerationEU в цифри

План за възстановяването на Европа и NextGenerationEU за България

Как функционира бюджетът на ЕС?

Бюджетът на ЕС е предназначен главно за инвестиции, така че дългосрочен план за разходите, известен като многогодишна финансова рамка (МФР), се приема за период от пет до седем години. МФР определя максималните годишни суми (тавани), които ЕС ще изразходва за всяка отделна категория (функции).

Всички се възползват от бюджета на ЕС: от добавената стойност на това да бъдем част от единния пазар и да се справяме заедно с предизвикателствата, като например борбата с изменението на климата, укрепването на цифровия суверенитет и реакцията на кризата, предизвикана от COVID-19.

Годишният бюджет на ЕС се определя демократично, с участието на Европейската комисия, държавите от ЕС (представени в Съвета) и Европейския парламент:

 • Европейската комисия предлага проект на годишен бюджет
 • Националните правителства (Съветът на ЕС) и Европейският парламент (представляващ гражданите на ЕС) могат да го изменят
 • Националните правителства (Съветът на ЕС) и Европейският парламент (представляващ гражданите на ЕС) трябва да го одобрят

Откъде идват парите?

Бюджетът на ЕС се финансира от следните източници:

 • Дял от брутния национален доход (БНД) на всяка държава в зависимост от благосъстоянието й
 • Мита върху вноса от държави извън ЕС
 • Малка част от данъка върху добавената стойност, събиран от всяка страна от ЕС
 • От 2021 г. – вноска въз основа на количеството нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки във всяка държава
 • Други приходи, включително вноски от държави извън ЕС за някои програми, лихви за закъснели плащания и глоби, както и излишък от предходната година
 • За финансиране на NextGenerationEU Европейската комисия ще набере средства на капиталовите пазари, които ще бъдат изплатени в дългосрочен план до 2058 г.

Кой решава как да се изразходват средствата?

За периода 2021—2027 г.:

 • Националните органи управляват около три четвърти от бюджетните разходи съвместно с Европейската комисия (режим на споделено управление)
 • Европейската комисия и нейните агенции и делегации управляват около 18 % от бюджета на ЕС (пряко централизирано управление)
 • Други международни организации, национални агенции или трети държави управляват 8 % от бюджета на ЕС (непряко управление)
 • За NextGenerationEU 90 % от средствата ще бъдат насочвани чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВФ). Механизмът за възстановяване и устойчивост е инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от ЕС на обща стойност 723,8 милиарда евро.

Комисията носи крайната отговорност за изпълнението на целия бюджет, за да се гарантира, че всяко изразходвано евро се записва и отчита.

 • След това отчетите се одитират от Комисията, националните правителства и други организации и се предприемат действия за отстраняване на слабостите или грешките.
 • Накрая Европейският парламент (от името на гражданите на ЕС) гласува за одобряване (или „освобождаване от отговорност“) на начина, по който Комисията е използвала бюджета.

Как функционира годишният цикъл на бюджета на ЕС

ЕС разполага и с редица органи и инструменти за прозрачна комуникация и за откриване, разследване и наказване на неправомерно използване на европейски средства, корупция, данъчни измами или сериозни нарушения в рамките на институциите на ЕС.

Вижте кой в България е получил финансиране от ЕС

Мерки на ЕС за борба с измамите

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)