Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Развиване на стопанска дейност в ЕС

С потенциален вътрешен пазар от 450 милиона потребители, Европейският съюз е един от най-големите пазари в света.

Благодарение на единния пазар българските предприятия, независимо от техния размер, са част от това динамично търговско пространство на ЕС, което подхранва икономическия растеж, създава работни места и улеснява извършването на стопанска дейност.

Развиване на малък или среден бизнес в ЕС

В малките и средните предприятия (МСП) са наети двама от всеки трима работници и се създават 85 % от всички нови работни места в ЕС. Те са неразделна част от европейската икономика и Европейската комисия предоставя информация, подкрепа и източници на финансиране, за да им помогне да се развиват и да растат. По-специално МСП могат:

  • Да се ползват от свободното движение на стоки и услуги в целия ЕС без митнически или регулаторни пречки
  • Да разчитат на подкрепа и солидарност от страна на ЕС, когато са изправени пред предизвикателства като пандемията от COVID-19 и Брекзит
  • Да се възползват от силата на ЕС за колективно договаряне, което улеснява достъпа до глобалните пазари чрез договорени търговски споразумения с други държави и региони в света

Финансиране и финансова подкрепа от ЕС за предприятията

Всяка година ЕС подкрепя над 200 000 предприятия и предприемачи чрез бизнес заеми, микрофинансиране, гаранции и рисков капитал. Решението за предоставяне на финансиране от ЕС обикновено се взема от местни финансови институции като банки, инвеститори на рисков капитал или бизнес ангели.

В контекста на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията, ЕС стартира Плана за възстановяване на Европа, за да помогне на икономиките, предприятията и гражданите да стъпят отново на крака. Това ще осигури допълнителна подкрепа и възможности за финансиране за българския бизнес.

План за възстановяването на Европа в България

Информация за финансиране от ЕС за бизнеса

Бизнес финансиране достъпно за България

Финансирани от ЕС инициативи в България

Мрежи за бизнес информация и подкрепа

Вашата Европа - Извършване на стопанска дейност

Пълен набор от информация за започване и развиване на бизнес в ЕС, правила и процедури за данъчно облагане, човешки ресурси, изисквания към продуктите, финансиране и подкрепа, работа с клиенти.

Вашата Европа – Съвети

Мрежа от независими юристи, които са запознати както с правото на ЕС, така и с националното право във всички държави от ЕС, предоставя:

  • Безплатна, персонализирана обратна връзка на избран от Вас европейски език в рамките на седмица
  • Разяснения относно приложимото във Вашия случай европейско право
  • Информация за това как можете да упражнявате правата си в ЕС

SOLVIT

Несправедливите правила или решения и дискриминационната бюрокрация могат да затруднят живота, работата или стопанската дейност в друга страна от ЕС. Ако Вие, като гражданин на ЕС или предприятие, сте изправени пред пречки в друга държава, защото публичен орган не прави това, което се изисква съгласно правото на ЕС, SOLVIT може да помогне.

„Еразъм за млади предприемачи“

Предоставят на бъдещите европейски предприемачи възможност за обмяна на опит и развиване на умения, необходими за започване и/или успешно управление на малък бизнес в Европа чрез обучение и менторство на работното място.

Enterprise Europe Network (EEN) България

Подпомага растежа на бизнеса чрез нови партньорства, търговски възможности, лицензионни споразумения и търсене на партньори за научноизследователска и развойна дейност, финансирана от ЕС. Услугите са съобразени с МСП, но са достъпни за всички други предприятия, университети и научноизследователски центрове.

Access2Markets

Специален портал за потенциални и вече опериращи износители и вносители от ЕС за намиране на подробна информация относно мита, данъци, продуктови правила и изисквания за всички държави от ЕС и над 120 други пазара по света.

Европейска платформа за сътрудничество между клъстери

Онлайн инструмент за намиране на бизнес партньори по държава, регион, сектор или промишлена екосистема.

Заетост и социални въпроси в ЕС

Информация, новини и прояви относно стратегията и политиките на ЕС в областта на заетостта,  включително права, умения и квалификации на работниците, мобилност, социална закрила и приобщаване.

Европейско бюро за помощ в областта на интелектуалната собственост

Първокласна услуга в областта на интелектуалната собственост (ИС), която предоставя безплатна подкрепа за подпомагане на европейските МСП и бенефициерите на финансирани от ЕС научноизследователски проекти за управление на интелектуалната им собственост в контекста на транснационалните предприятия или програмите на ЕС за научни изследвания и иновации.

 

Други връзки

Как политиките на ЕС подкрепят България

Още за предприятията, икономиката и еврото

Повече за финансирането и обществените поръчки 

Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа