Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Търгове и обществени поръчки

Европейската комисия централизира публикуването на два вида обявления за обществени поръчки чрез онлайн портала за обществени поръчки (Tenders Electronic Daily-TED).

  • Отворени покани за представяне на оферти за държавите – членки на ЕС, страните кандидатки, държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария: строителни работи, доставки и услуги, както и обявления за обществени поръчки за комунални услуги
  • Отворени покани за институциите, агенциите и другите органи на ЕС: строителни работи, доставки и услуги, покани за изразяване на интерес и годишен списък на изпълнителите

TED - Електронен ежедневник за обществени поръчки

Обществени поръчки за институции на ЕС (TED-eTendering)

Повече обществени поръчки на портала за финансиране и обществени поръчки (SEDIA)

Възлагане на обществени поръчки от Представителството в България

Представителството на Европейската комисия в България също обявява процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на стоки и/или услуги.

По-долу ще намерите информация относно предстоящи и минали процедури, публикувани от Представителството в България.

Актуални процедури за възлагане на обществени поръчки:

  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в София, България, Реф. No COMM/SOF/2022/OP/0331

Обявлението за поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз серия S 238, номер 684202 от 09.12.2022 г.

Посещение на място се ще проведе на 21.12.2022 г. от 11:00ч.

Крайният срок за получаване на оферти е 27 февруари 2023 г., 17:00 часа.

  • Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: Организиране на комуникационни кампании, публични събития и изготвяне на рекламни материали за комуникационните нужди на Представителството на Европейската комисия в България, Реф. No COMM/SOF/2022/OP/0419

Обявлението за поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз серия S 218, номер 627417 от 11.11.2022 г.

Поканата заедно с всички документи за обществената поръчка са публикувани в платформата eTendering, където се подават електронно и офертите.

Крайният срок за получаване на оферти е 11 януари 2023 г., 16.00 часа.

  • Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет: Услуги по охрана и посрещане/телефонна централа за Дома на ЕС в България, Реф. No COMM/SOF/2022/RP/0173

Обявлението за поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз серия S 222, номер 637028 от 17.11.2022 г.

Поканата заедно с всички документи за обществената поръчка са публикувани в платформата eTendering, където се подават електронно и заявленията за участие.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е 31 декември 2022 г., 16:00 часа.

Крайният срок за получаване на оферти е 22 януари 2023 г., 16:00 часа.

Минали процедури за възлагане на обществени поръчки:

Правила за възлагане на обществени поръчки

Информация за видовете процедури за възлагане на обществени порчъки на ЕС, правила за участие и възлагане на поръчките и искане за преразглеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в рамките на ЕС.

Връзки по темата

Повече информация за финансирането, обществените поръчки и бюджета в ЕС

Система за финансова прозрачност

Практически насоки за правене на бизнес в Европа