Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Търгове и обществени поръчки

Европейската комисия централизира публикуването на два вида обявления за обществени поръчки чрез онлайн портала за обществени поръчки (Tenders Electronic Daily-TED).

  • Отворени покани за представяне на оферти за държавите – членки на ЕС, страните кандидатки, държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария: строителни работи, доставки и услуги, както и обявления за обществени поръчки за комунални услуги
  • Отворени покани за институциите, агенциите и другите органи на ЕС: строителни работи, доставки и услуги, покани за изразяване на интерес и годишен списък на изпълнителите

TED - Електронен ежедневник за обществени поръчки

Обществени поръчки за институции на ЕС (TED-eTendering)

Повече обществени поръчки на портала за финансиране и обществени поръчки (SEDIA)

Възлагане на обществени поръчки от Представителството в България

Представителството на Европейската комисия в България също обявява процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на стоки и/или услуги.

По-долу ще намерите информация относно предстоящи и минали процедури, публикувани от Представителството в България.

Актуални процедури за възлагане на обществени поръчки

Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия обявява покана за представяне на оферти за предоставяне на оценки на въздействието, оценки и свързани с тях проучвания и услуги в областта на комуникацията (реф. EC-COMM/2024/OP/0325). Проектите, изпълнявани по тези рамкови договори, ще подпомагат подготовката на комуникационни дейности, изпълнението на тези действия и оценката на резултатите. Поканата е разделена на две обособени позиции: 

  • Обособена позиция 1 — Оценки на въздействието, оценки и свързани с тях проучвания в областта на комуникацията
  • Обособена позиция 2 — Закупуване на специфични методи, инструменти и услуги за мониторинг и оценка, които не са част от оценка или свързано проучване

Комисията възнамерява да възложи два рамкови договора, всеки от които за период от 4 години, на обща прогнозна стойност от 30 милиона евро. 

Цялата информация и документация, свързана с поканата за представяне на оферти, е публикувана на уебсайта на портала за финансиране и обществени поръчки: EU Funding & Tenders Portal | EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)

Краен срок за подаване на оферти: 18 юни 2024 г., 23:59 ч.

Минали търгове и процедури за възлагане на обществени поръчки

Правила за възлагане на обществени поръчки

Информация за видовете процедури за възлагане на обществени порчъки на ЕС, правила за участие и възлагане на поръчките и искане за преразглеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в рамките на ЕС.

Връзки по темата

Повече информация за финансирането, обществените поръчки и бюджета в ЕС

Система за финансова прозрачност

Практически насоки за правене на бизнес в Европа