Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

План за възстановяване на Европа

Есенна икономическа прогноза 2021г. - България

Възстановяването на Европа от икономическите, финансовите и социалните последици от COVID-19 пандемията е от жизненоважно значение за икономическите интереси на България.

Според икономическата прогноза на Европейската комисия от есента на 2021 г. през първата половина на 2021 г. икономическото възстановяване в България е възпрепятствано от високата икономическа несигурност и ограничителните мерки. Износът на инвестиции и услуги е останал потиснат, докато вътрешното потребление и износът на стоки са допринесли положително за съвкупното търсене. Тези два фактора, съчетани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, се очаква да стимулират икономическия растеж през следващите две години.

Какво предвижда Планът за възстановяването на Европа за България?

NextGenerationEU, временният инструмент на ЕС за възстановяване, включва специална подкрепа за сектори, които са важни за България, като например енергетика,  селско стопанство  или цифровизация. 

* Очаква се България да получи безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост в размер на приблизително 6,3 милиарда евро. През 2021 г. ще бъдат предоставени също 438 милиона евро по линия на REACT-EU. По линия на Фонда за справедлив преход са предвидени 1,3 милиарда евро.

* България също така ще получи почти 10,1 милиарда евро като средства по линия на политиката на сближаване от последния дългосрочен бюджет на ЕС, както и малко над 5,8 милиарда евро под формата на директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Ще бъдат предоставени и 2 милиарда евро по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

* Европейската комисия също така предостави финансова подкрепа в размер на 511 милиарда евро за България по линия на инструмента SURE. Подкрепата e предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия, и ще помогне на България да покрие разходите, свързани с временната схема за субсидиране на заетостта във връзка с COVID-19.

Българското правителство създаде специален уебсайт, на който можете да намерите по-подробна информация:

Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост

Истории, показващи устойчивостта и солидарността на ЕС по време на COVID

Изпълнение на Плана за възстановяване на България

Планът за възстановяване и устойчивост на България беше официално представен на Европейската комисия на 15 октомври 2021г., след интензивен диалог между Комисията и българските органи.

Планът е структуриран около четири стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България, като включва мерки в области като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията, научните изследвания и иновациите, интелигентната промишленост, енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване и здравеопазването.

Планът е в процес на оценяване от Комисията, която ще превърне съдържанието му в правно обвързващи актове.

Контекст

През декември 2020 г. лидерите на всички държави от Европейския съюз, Европейският парламент и Европейската комисия постигнаха съгласие по план за възстановяване, който да спомогне за преодоляването на икономическите и социалните щети, причинени от COVID-19 пандемията.

Чрез дългосрочния бюджет на ЕС, заедно с временния инструмент NextGenerationEU, общо 2.018 трилиона евро ще спомогнат за изграждането на по-зелена, по-цифровизирана и по-устойчива Европа.

Какво съдържа Планът за възстановяването на Европа?

Дългосрочният бюджет на ЕС, който беше увеличен, за да се покрият предизвикателствата, свързани с COVID-19, гарантира, че над 50 % от Плана за възстановяване са предназначени за модернизация чрез научни изследвания и иновации, климатичен и цифров преход, възстановяване и устойчивост.

Този далновиден пакет от мерки, в съответствие с Европейския зелен пакт, ще се бори с изменението на климата и ще обърне специално внимание на опазването на биологичното разнообразие. 30 % от бюджета на ЕС ще бъдат изразходвани за тези приоритети.

NextGenerationEU ще предостави допълнителни 806.9 милиарда евро, от които 723.8 милиарда евро (по текущи цени) ще бъдат предоставени чрез Механизма за възстановяване и устойчивост под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите в ЕС. Европейската комисия също така въведе нов Инструмент за техническа подкрепа (ИТП), за да предостави на държавите от ЕС експертен опит, съобразен с конкретните нужди, за разработване и изпълнение на реформи. Прочетете повече за ИТП и някои от подкрепяните проекти за реформи.

Европейският семестър, който е рамката за координиране и наблюдение на икономическата политика, също беше адаптиран, тъй като е тясно свързан с Механизма за възстановяване и устойчивост, и ще гарантира, че реформите са неразделна част от възстановяването за всяка държава.

За да получат достъп до финансирането по Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите – членки на ЕС представят национален план за възстановяване и устойчивост, в който най-малко 37 % от разходите се разпределят за инвестиции и реформи в подкрепа на целите в областта на климата, а 20 % – за цифрови инвестиции и реформи, и който трябва да бъде изпълнен до 2026 г.

 

Повече за Плана за възстановяването на Европа

NextGenerationEU

Набор от показатели за възстановяване и устойчивост

Европейски семестър за 2021 г. – цикъл при извънредни обстоятелства

Европейски зелен пакт

Финансиране от ЕС, обществени поръчки и кандидатстване