Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България
Signature of the Treaty of Accession to the EU by Bulgaria and Romania

На 1 януари 2007 г. България официално става част от Европейския съюз.

На 25 април 2005 г. на тържествена церемония в Люксембург България и Румъния подписват договора за присъединяване към ЕС. От българска страна Договорът за присъединяване е подписан от президента Георги Първанов, министър-председателя Симеон Сакскобургготски, министъра на външните работи Соломон Паси и министъра по европейските въпроси Меглена Кунева.

Исторически контекст

Дипломатическите отношения между Република България и Европейската общност (ЕО) са установени през 1988 г. Две години по-късно Седмото Велико народно събрание приема решение относно желанието на България да стане пълноправен член на ЕО. Молбата на България за членство в Съюза, която на практика бе подкрепена с единодушно решение на Народното събрание, е подадена на 14 декември 1995 г.

Преди присъединяването на България са подписани някои важни споразумения с ЕС, като например Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА), подписано на 8 март 1993 г. и влязло в сила на 1 февруари 1995 г. ЕСА понастоящем е правната основа на отношенията между България и Съюза. Целта му е да създаде рамка за политически диалог, да насърчи развитието на търговските отношения между страните, да създаде правна основа за техническата и икономическата помощ на Общността и подходяща рамка за подкрепа на постепенното интегриране на България в Съюза.

След подаването на молбата ни за членство през 1995 г., през януари 1996 г. Съветът на ЕС възлага на Европейската комисия да подготви становище по готовността на България да се присъедини към Съюза. През юли 1997 г. Комисията поставя България, заедно с Румъния, Латвия, Литва и Словакия, във втората вълна на разширяване на ЕС.

На 23 март 1998 г. са приети Националната стратегия за присъединяване на Република България към ЕС, Програмата за реализацията й и Националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС.

На 13 април 2005 г. Европейският парламент гласува с мнозинство в подкрепа на подписването на Договора за присъединяване на България към ЕС на 1 януари 2007 г. Подписването е подкрепено с 522 гласа „за“, 70 гласа „против“ и 69 „въздържали се“.

Какво означава за България членството в ЕС

С присъединяването си към ЕС гражданите на България станаха част от една зона на мир, стабилност, сигурност и просперитет, в която са осигурени високи стандарти на политиките в областта на околната среда, здравеопазването, безопасността на храните, както и социалната политика. Стандартите, на които трябва да отговарят стоките в магазините в ЕС, са сред най-строгите в света по отношение на качеството и безопасността. ЕС защитава правата на всички малцинства и уязвими групи и се застъпва за потиснатите. Независимо от тяхната националност, пол, език, култура, професия, увреждане или сексуална ориентация, ЕС настоява за равно третиране на всички хора.

 • Българският език е един от официалните в ЕС, което помага на гражданите да имат достъп до всякаква информация, която ги интересува.
 • В институциите, органите и агенциите на ЕС има български представители, което дава възможност на България да има принос към взимането на решения по въпроси както на европейско ниво, така и на глобално.
 • Българските предприятия имат неограничен достъп до пазар с над 446 млн. души.
 • Увеличават се брутният вътрешен продукт и покупателната способност, заради предимствата на свободния пазар.
 • Осигурява се достъп до европейските структурни и инвестиционни фондове, чиято цел е създаването на работни места, устойчива икономика и подобряване състоянието на околната среда.
 • Нарастват преките чуждестранни инвестиции към България.

Като гражданин на ЕС всеки български гражданин:

 • може да пътува, работи, учи или живее във всяка една държава-членка, включително и правото да развие собствен бизнес в държава-членка и да ползва системите за социално осигуряване.
 • може да гласува на местните и общински избори и на изборите за Европейски парламент в държавата-членка, в която пребивава, и дори да се кандидатира както на местни, така и на европейски избори.
 • се ползва от закрилата на дипломатическите и консулските органи на всяка друга държава-членка на територията на страни, които не са членки на ЕС и в които собствената му държава-членка няма представителство.
 • може да използва телефонни и онлайн услуги без допълнителни разходи, в която и държава-членка да се намира.
 • получава достъп и до своите онлайн услуги за видео и музика в целия Съюз, като личните данни са защитени от европейското право.