Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Проблеми или жалби?

Като гражданин или постоянно пребиваващ в страна от ЕС имате права, ако живеете, работите или извършвате стопанска дейност в други страни от Съюза. Ако имате проблем или жалба относно някое от тези права, в много случаи е най-добре да започнете на национално равнище в държавата на съответната служба, държавна администрация или предприятие.

Въпреки че обикновено ще можете да упражните по-добре правата си във Вашата страна на пребиваване, Европейският съюз също така предлага ресурси, които могат да Ви помогнат, особено ако се отнася до въпрос, свързан с институция на ЕС.

На национално равнище

Омбудсман на Република България

Разглежда жалби от хора, които считат, че са били третирани несправедливо от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от доставчиците на обществени услуги.

Намерете омбудсман в друга държава от ЕС

Комисия за защита от дискриминация

Независим публичен орган, който работи за защита на правата на човека, равенство в третирането и защита от дискриминация.

Намерете органи по въпросите на равенството в друга държава от ЕС

SOLVIT България

Неформална мрежа, създадена за решаване на проблемите, пред които са изправени гражданите или предприятията от ЕС в отношенията им с публичните администрации на държавите – членки на ЕС и правата, свързани с вътрешния пазар.

Отнесете проблем до SOLVIT в друга държава от ЕС

Европейски потребителски център България

Помага за решаване на проблеми между потребители и търговци, установени в различни държави от ЕС, както и в Норвегия, Исландия и Обединеното кралство.

Намерете европейски потребителски център в друга държава от ЕС (ECC-Net)

 

На равнище ЕС

Европейски омбудсман

Независим и безпристрастен орган, който търси отговорност от институциите и агенциите на ЕС, като разследва жалби от хора, предприятия и организации.

Петиции до Европейския парламент

Физически лица или групи лица, пребиваващи в ЕС, както и организации със седалище в ЕС могат да подадат жалба, искане или възражение до Европейския парламент във връзка с прилагането на правото на ЕС.

Подаване на жалба до Европейската комисия

Комисията може да разгледа жалба, ако тя се отнася до нарушение на правото на ЕС от органите на държава членка. Ако жалбата се отнася до действие на физическо лице или частно дружество, тя следва да се разглежда на национално равнище.

Жалби на собственици на предприятия

Информация за контакти и начини за подаване на жалби по въпроси, свързани с нелоялна конкуренция, незаконна държавна помощ за конкурентите или проблеми с публични органи в други държави от ЕС.

 

Обща информация за ЕС

Уебсайт „Вашата Европа“

Предоставя практическа информация и общи правила на ЕС за живота и извършването на стопанска дейност в ЕС, включително услугата „Вашата Европа – Съвети“, ако не можете да намерите търсената от вас информация.

Мрежата Europe Direct

Обадете се, пишете или се срещнете с ЕС в България и във всички други държави от ЕС. Телефонната услуга е достъпна на всички езици на ЕС, включително и на български.