Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Образование, обучение, стажове

Европейската комисия е разработила голямо разнообразие от ресурси, които помагат на учениците да научат повече за Европейския съюз. Учителите и студентите от България също могат да учат или преподават в чужбина по специални програми, финансирани от ЕС.

Eразъм+

Student life during Erasmus+ at Murcia

Eразъм+ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

„Еразъм+“ помага на хора от всички възрасти и степени на образование да развият и споделят знания и опит в институции и организации в различни държави. Тя подобрява уменията и междукултурното опознаване в ЕС  и помага на хората да станат отговорни граждани.

През 2019 г. 15 583 участници в 527 български проекта са се възползвали от мобилност в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, ученето за възрастни и младите хора на обща стойност 29,21 млн. евро.

Програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Прогнозният й бюджет възлиза на 26,2 млрд. евро. Това е почти двойно повече от финансирането на предходната програма (2014—2020 г.).

В България националната агенция за управление на програмата „Еразъм+“ е Центърът за развитие на човешките ресурси.

Erasmus+

Център за развитие на човешките ресурси

Европейски корпус за солидарност

Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност предоставя финансиране и подкрепа на млади хора на възраст между 18 и 30 години, които търсят възможност да участват в проекти в обществена полза в чужбина или в собствената им държава.

Финансирането от Европейския корпус за солидарност се предоставя под формата на безвъзмездни средства за организации чрез покани за представяне на предложения.

Младите хора, които желаят да участват в такива дейности, трябва да се регистрират на портала на Европейския корпус за солидарност. Порталът е мястото, където те могат да се свържат с организации, които са получили безвъзмездни средства, за да участват във финансирани от ЕС проекти.

Европейски корпус за солидарност

Портал на Европейския корпус за солидарност

Стажове в Европейската комисия

В Европейската комисия ежегодно се провеждат две петмесечни стажантски сесии– едната започва през март, а втората през октомври. За да кандидатствате за някоя от сесиите, трябва да планирате предварително, тъй като поканите са отворени до края на предходния август за сесията през март и до края на януари за октомврийската сесия. Гражданите на ЕС и гражданите на държави извън ЕС могат да кандидатстват, а стажантите получават месечно възнаграждение. Кандидатите трябва да са завършили висше образование и да владеят много добре два езика на ЕС (гражданите на държави извън ЕС трябва да имат само един).

Забележка: В Европейската комисия е възможно също така да кандидатствате за стаж по превод, например или за научен стаж (Съвместен изследователски център).

Стажове в европейските институции

Стажове в Европейската комисия (Blue Book)

 

Неплатен стаж в Представителството на Европейската комисия в България

Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такъв стаж, са следните:

  • Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс - стажът трябва да е част от обучението на кандидата.
  • Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски, френски или немски.
  • Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво).
  • Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство.
  • Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент.

Желаещите трябва да изпратят:

  • Автобиография/CV
  • Мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България.
  • В мотивационното писмо трябва да бъде упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията.

Моля изпращайте кандидатури на следния адрес: COMM-REP-SOF-APPLICATIONS@ec.europa.eu

Кът за обучение

Кът за обучение

Ако си ученик в основно или средно училище, тук ще намериш игри, състезания и книги със занимания, които ще ти помогнат да опознаеш ЕС по забавен начин, в класната стая или вкъщи. Ще намериш информация и за това как да учиш или да станеш доброволец в чужбина.

Ако сте учител и желаете да помогнете на учениците си да научат повече за ЕС, на този уебсайт ще намерите учебни материали за всички възрастови групи. Освен вдъхновение за планирането на уроците, можете също да откриете и възможности за създаване на контакти с други училища и учители в целия ЕС.

Кът за обучение