Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия3 Mай 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

500 милиона евро и нови мерки за спешно увеличаване на капацитета на отбранителната промишленост на ЕС за производство на боеприпаси

Боеприпаси
(c) European Union, 2023

прие Законодателния акт в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP) в отговор на направление 3 от плана, договорен от Съвета на 20 март, за спешно доставяне на боеприпаси и ракети в Украйна и за подпомагане на държавите членки да попълнят собствените си запаси. Чрез въвеждането на целенасочени мерки, включително финансиране, законът си поставя за цел да увеличи производствения капацитет на ЕС и да преодолее съществуващия недостиг на боеприпаси и ракети, както и на техните компоненти. С него ще подкрепим освобождаването на складирани запаси от държавите членки (направление 1) и съвместното възлагане на обществени поръчки за боеприпаси (направление 2).

По-специално законът ще укрепи способността на отбранителната промишленост на Съюза за бързо реагиране и за навременна доставка на боеприпаси и ракети в Европа. Предвид факта, че в Европа отново се разгоря високоинтензивен конфликт, своевременното осигуряване на достатъчно количество от тези продукти е от решаващо значение за нашата сигурност и за непрекъснатите ни усилия в подкрепа на Украйна. Настоящото предложение за нов регламент включва:

 • Инструмент за финансова подкрепа за разширяване на промишления производствен капацитет на Съюза за съответните отбранителни продукти;
 • Механизъм за картографиране, наблюдение и по-добро прогнозиране на евентуални затруднения по веригите на доставки;
 • Въвеждането на временна регулаторна рамка за справяне с недостига на боеприпаси.  

Комисията предлага да се отпусне бюджет от 500 милиона евро по текущи цени. Този бюджет идва от преразпределението на различни инструменти, по-специално Европейския фонд за отбрана и бъдещата АУЕОПСОП.

Осигуряване на финансова подкрепа за ускоряване и увеличаване на производството

Предложеният регламент включва мерки за укрепване на промишленото производство на боеприпаси и ракети в ЕС, включително на входящи продукти за тях. Финансова подкрепа ще се предоставя под формата на безвъзмездни средства за различни действия в подкрепа на усилията на европейската отбранителна промишленост да увеличи производствения си капацитет и да се справи с установените затруднения. Финансова подкрепа ще се осигурява за действия, допринасящи за:

 • оптимизиране, разширяване, модернизиране, модернизиране или промяна на предназначението на съществуващия производствен капацитет;
 • създаване на нови производствени мощности;
 • изграждане на трансгранични промишлени партньорства, включително публично-частни партньорства, насочени например към осигуряване на достъп или запазване на запаси от стратегически компоненти или суровини;
 • изграждане и предоставяне на запазен капацитет за рязко увеличаване на производството;
 • изпитване или обновяване (за справяне с моралното остаряване) с цел осигуряване на използваемост на съществуващите боеприпаси и ракети;
 • преквалификация и повишаване на квалификацията на съответната работна сила.

Законодателният акт ще улесни и достъпа до финансиране за европейските предприятия, произвеждащи боеприпаси и ракети, евентуално чрез специален механизъм — „Фонд за увеличаване на средствата“. Целта на този фонд ще бъде да улесни достъпа на предприятията във веригите за доставки на боеприпаси и ракети както до публично, така и до частно финансиране и да ускори инвестициите, необходими за увеличаване на производствените мощности.

Установяване, наблюдение и прогнозиране на затрудненията и дефицитите

Законодателният акт ще осигури събирането на необходимата информация на равнище ЕС и ще даде възможност на Комисията и държавите членки да предвидят недостига, засягащ сигурността на доставките на боеприпаси и ракети. За тази цел, в съответствие със Съвместната работна група за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и в сътрудничество с държавите членки Комисията ще картографира отрасъла с цел установяване и непрекъснато наблюдение на наличността на боеприпаси и ракети, както и на техните компоненти и входящи продукти. Това ще осигури повече информация при предоставянето на финансова подкрепа и въвеждането на регулаторни мерки.

Гарантиране на сигурността на доставките

Предвидените в акта регулаторни мерки ще защитят вътрешния пазар от констатираните съществуващи или потенциални нарушения и по този начин ще повишат устойчивостта на европейската отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ) и ще гарантират сигурността на доставките на боеприпаси и ракети. Конкретните предложения на Комисията са следните:

 • временни спешни мерки, като например възможност за задействане по искане на възлагаща държава членка и със съгласието на засегнатите държави членки, на поръчки с приоритет към съответните европейски предприятия;
 • целенасочени мерки за ускоряване на административните процеси на национално равнище, като се насърчава приоритизирането на съответните процеси за издаване на разрешения и сертифициране;
 • специално разработени мерки, насочени към ускоряване на съвместните обществени поръчки (държавите членки ще имат възможност да отворят съществуващо рамково споразумение към други държави членки, които първоначално не са били страна по него) и трансферите (които ще бъдат освободени от предварително разрешение в рамките на Европейския съюз).

За повече информация:

Съобщение за медиите

Законодателен акт в подкрепа на производството на боеприпаси

Въпроси и отговори

Информационен документ относно Регламента за ASAP

Съвместни обществени поръчки: Работната група на ЕС представя заключенията от първия етап

Съвместно съобщение за недостига на инвестиции в отбраната

Съобщение за приноса на Комисията към Европейската отбрана

По-силна европейска отбрана

 

Данни

Дата на публикуване
3 Mай 2023 г.
Автор
Представителство в България