Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

Бежанци от Украйна: Оперативни насоки за подпомагане на държавите членки при прилагането на Директивата за временната закрила

Border region between Poland and Ukraine (Medyka)

От началото на руското военно нашествие в Украйна на 24 февруари над 3 милиона души са напуснали страната, като според оценките ООН повече от половината от тях са деца. В отговор на тази безпрецедентна ситуация ЕС постигна съгласие в рекордно кратък срок да задейства Директивата за временната закрила, за да помогне на хората, бягащи от войната в Украйна. Директивата започна да се прилага незабавно на 4 март и понастоящем осигурява незабавна закрила и ясен правен статут за милиони хора.

Днес Комисията представя оперативни насоки за подпомагане на държавите членки да прилагат Директивата за временната закрила Всеобхватните насоки ще помогнат на пристигащите да получат права, достигащи последователно и ефективно равнище, а на държавите членки — да поемат новите си отговорности. 

Насоките са замислени като документ в развитие, който отразява ситуацията на място и в който надлежно се вземат предвид променящите се нужди на държавите членки. Сред основните елементи са:

  • Изясняване на това кой има право на временна закрила, включително например лицата, които са се ползвали от международна закрила или равностойна национална закрила в Украйна преди 24 февруари и които са били разселени от Украйна на 24 февруари или след тази дата, както и членовете на техните семейства.
  • Определение за „адекватна закрила“ съгласно националното право, което е възможна алтернатива на временната закрила, която може да бъде предоставена от държавите членки и не е необходимо да бъде идентична, но която трябва да зачита Хартата на основните права на Европейския съюз и духа на Директивата за временната закрила. Зачитането на човешкото достойнство и следователно на достоен стандарт на живот трябва да бъде гарантирано за всички.
  • Уточняване на вида доказателства, необходими за ползване на временна закрила или подходяща закрила съгласно националното законодателство.
  • Насърчаване на държавите членки да обмислят възможността да предоставят временна закрила на лица, които, строго погледнато, не попадат в приложното поле на решението, но се нуждаят от закрила, като например тези, които са избягали от Украйна малко преди 24 февруари 2022 г.
  • Деца: насоките включват специална глава относно децата. За непридружените деца и юноши незабавно следва да бъдат определени с законни настойници или подходящо представителство. Комисията координира също усилията за преместване на непридружени деца и юноши в други държави членки. Всички деца, бягащи от войната, независимо от техния статут, следва да получат пълна закрила и бърз достъп до своите специфични права (включително образование, здравеопазване, психосоциална помощ).
  • Насоки относно специфичните права съгласно Директивата за временната закрила: разрешението за пребиваване следва да служи като документ за доказване на статута на дадено лице пред други органи, като например служби по заетостта, училища, болници. Когато разрешения за пребиваване все още не са издадени, държавите членки следва да улеснят откриването на банкови сметки и достъпа до съответните услуги въз основа на документ за самоличност или доказателство за влизане в ЕС след 24 февруари 2022 г.
  • Насоки за гарантиране на свободното движение както преди, така и след издаването на разрешения за пребиваване: украинските граждани, които притежават биометрични паспорти или гражданите на държави, освободени от изискването да притежават виза за краткосрочно пребиваване преди да влязат в Съюза, имат право да се движат свободно в рамките на Шенгенското пространство, след като са били приети на територията за период от 90 дни в рамките на 180-дневен период. За граждани, които не са освободени от изискването за виза, Комисията препоръчва държавите членки на първо влизане да издават 15-дневни визи на границата, а държавите членки, в които след това отиват засегнатите лица, да не налагат финансови санкции на превозвачите, които превозват лица, ползващи се с временна закрила, но не притежаващи валидни документи за влизане. След като им бъде издавано разрешение за пребиваване, лицата с временна закрила имат право да се движат свободно.
  • Предоставяне на помощ за репатриране на лица, които нямат право да останат в ЕС, като например необходимостта да получат консулска помощ за репатриране, която Frontex може да подкрепи.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
18 Mарт 2022 г.