Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Биологично разнообразие: по-строги мерки срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

Комисията прие преразгледан план за действие на ЕС, насочен към прекратяване на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна в съответствие с ангажиментите, заложени в стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г. 

Biodiversity - Volunteering for nature

Незаконният и доходоносен пазар на екземпляри от дивата флора и фауна в световен мащаб допринася за намаляването на популации или изчезването на цели видове и е фактор за разпространението на зоонозни болести (болести, които се предават от животни на хора). Според Световния доклад за престъпленията срещу дивата флора и фауна, изготвен през 2020 г. от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, всяка държава в света е засегната от трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който обхваща голямо разнообразие от видове — от змиорки и панголини до розово дърво. Актуализираният план ще направлява новите действия на ЕС срещу този трафик в периода до 2027 г. въз основа на първия план за действие, приет преди шест години.

В преразгледания план са заложени четири основни приоритета:

  • предотвратяване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и премахване на основните причини за него чрез намаляване на потребителското търсене на незаконно търгувани видове, подкрепа за устойчивия поминък в държавите на произход и борба с корупцията на всички равнища;
  • укрепване на правната и политическата рамка за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна чрез привеждане на европейските и националните политики в съответствие с международните ангажименти и най-новите данни, както и чрез осигуряване на подкрепа от страна на стопанските сектори, участващи в търговията с такива екземпляри
  • прилагане на разпоредбите и политиките за ефективна борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна чрез подобряване на процента на разкриване на незаконните дейности в рамките на ЕС, съсредоточаване на усилията върху изграждането на капацитет по цялата верига на правоприлагане, насърчаване на координацията и сътрудничеството както в рамките на държавите членки, така и между тях, и увеличаване на усилията за справяне с онлайн аспектите на трафика
  • засилване на глобалното партньорство между държавите на произход, на потребление и на транзитно преминаване срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна чрез повишаване на техния капацитет и подобряване на сътрудничеството между държавите членки, европейските правоприлагащи органи и ключови държави извън ЕС.

През ноември страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) ще се срещнат в Панама, за да обсъдят по-строги разпоредби за търговията с близо 600 растителни и животински вида. ЕС ще представи преразгледания план за действие заедно със солиден пакет от предложения във връзка с видовете, които следва да бъдат включени в приложенията към CITES в рамките на 19-ото заседание на Конференцията на страните.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори

Съобщение относно преразгледания План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

Работен документ на службите на Комисията — оценка на плана за действие от 2016 г.

Работен документ на службите на Комисията — обобщение на оценката на плана за действие от 2016 г.

План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (2016 г.)

Европейският съюз и търговията с екземпляри от дивата флора и фауна

Данни

Дата на публикуване
10 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България