Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

България, Румъния и Хърватия са готови незабавно да се присъединят към Шенгенското пространство

Проверка на документи на граничен пункт

Европейската комисия призовава Съвета да вземе без по-нататъшно забавяне необходимите решения, за да се даде възможност на България, Румъния и Хърватия да участват пълноправно в Шенгенското пространство. В приетото днес съобщение Комисията прави преглед на стабилните резултати, постигнати от трите държави членки при прилагането на шенгенските правила.

От години тези държави членки допринасят значително за доброто функциониране на Шенгенското пространство, включително по време на пандемията и в последно време, когато все още сме изправени пред безпрецедентните последици от войната в Украйна. Въпреки че трите държави членки вече са частично обвързани от шенгенските правила, контролът по вътрешните граници с тези страни не е премахнат и следователно те не се ползват с пълните предимства, които произтичат от това, че са част от Шенгенското пространство без контрол по вътрешните граници. Тези държави членки са задължени да станат пълноправни членове на Шенгенското пространство и поради това следва да им бъде разрешено да го направят, при положение че отговарят на условията.

Разширеното Шенгенско пространство без контрол по вътрешните граници ще направи Европа по-безопасна, като се засили защитата на общите ни външни граници и се подобри ефективността на полицейското сътрудничество, по-благоденстваща, като не се губи повече време по границите и се улесняват контактите между хората и бизнеса, както и по-привлекателна, като се разшири значително най-голямото общо пространство в света без контрол по вътрешните граници.

България въведе силно управление на границите с ефикасно наблюдение на границите и системни гранични проверки. Приоритет е борбата с трансграничната престъпност чрез международно полицейско сътрудничество, включително с Европол. Шенгенската информационна система е добре внедрена. България също така доказа, че разполага с необходимите структури, за да осигури зачитането на основните права, като гарантира достъп до международна закрила и спазва принципа на забрана за връщане.

През 2011 г. България и Румъния успешно приключиха процеса на оценка по Шенген. Съветът отчете приключването на процеса на оценка в две отделни свои заключения, но в продължение на повече от 11 години не взе решение за премахване на вътрешните граници. Предвид времето, изминало от 2011 г. насам, както и с оглед на укрепването на взаимното доверие и признаването на развитието на шенгенските правила през този период, през март 2022 г. България и Румъния излязоха със съвместна декларация в Съвета. България и Румъния доброволно поканиха координиран от Комисията екип от експерти, който да проучи прилагането на последните новоъведения в областта на шенгенските правила.

Доброволната мисия за установяване на фактите, която се проведе през октомври 2022 г., потвърди, че България и Румъния не само продължават да прилагат новите правила и инструменти, но и значително са засилили цялостното прилагане на шенгенската архитектура във всичките ѝ измерения. Освен това тези две държави доказаха, че имат отлични резултати по отношение на прилагането на шенгенските правила.

Под ръководството на чешкото председателство на 8 декември Съветът по правосъдие и вътрешни работи ще гласува пълноправното участие на България, Румъния и Хърватия към Шенгенското пространство без контрол на вътрешните граници.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно засилване на Шенгенското пространство и пълноправното членство на България, Румъния и Хърватия 

Съобщение относно разширяването на Шенгенското пространство с присъединяването към него на България, Румъния и Хърватия

Доклад от доброволната мисия за установяване на фактите в България и Румъния относно прилагането на достиженията на правото от Шенген и тяхното развитие от 2011 г. насам

Процесът на присъединяване към ЕС — стъпка по стъпка

Резолюция на Европейския парламент за приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство

Данни

Дата на публикуване
16 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България