Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

Бюджет на ЕС: ЕК публикува насоки относно механизма за обвързаност с условия

Европейската комисия прие своите насоки относно общия режим на обвързаност с условия, който има за цел да бъде защитен бюджетът на ЕС от нарушения на принципите на правовата държава.

Бюджет на ЕС

В насоките се обяснява подробно как Комисията ще прилага регламента, включително как ще бъдат защитени правата на крайните получатели и на бенефициерите на финансиране от ЕС.

В насоките се обяснява подробно как ще бъде прилаган регламентът, и по-специално:

  • условията за приемане на мерки, включително какви биха могли да бъдат съответните нарушения на принципите на правовата държава и как ще бъде преценявано дали тези нарушения накърняват или има опасност да накърнят достатъчно пряко финансовите интереси на ЕС;
  • взаимното допълване на регламента относно обвързаността с условия с други инструменти за защита на бюджета на ЕС, включително финансовите правила на ЕС и секторните правила. Те включват правилата за фондовете под споделено управление (напр. политиката на сближаване, общата селскостопанска политика) и за Механизма за възстановяване и устойчивост, който е в основата на NextGenerationEU;
  • необходимостта предложените мерки да бъдат пропорционални, подходящи и необходими за справяне с разглежданите проблеми;
  • етапите, които трябва да се следват, преди да бъдат предложени мерки, включително източниците на информация, с които ще работи Комисията, ролята на жалбите, контактите с държавите членки: процедурите за приемане и отмяна на мерките;
  • необходимостта да бъдат защитени правата на крайните получатели или на бенефициерите на финансиране от ЕС, тъй като държавите от ЕС следва да продължат да извършват плащания по програмите или фондовете на ЕС при всякакви обстоятелства.

Насоките бяха изготвени посредством всеобхватен процес, включително консултации с Европейския парламент и държавите — членки на ЕС. Те вземат също предвид решенията на Съда на Европейския съюз по дела C-156/21 и C-157/21, публикувани на 16 февруари 2022 г., които се отнасят до законосъобразността на Регламента.

Подробности ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
2 Mарт 2022 г.