Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 юли 2022

Да пестим газ за безпроблемна зима: ЕК предлага план за намаляване на потреблението на газ, за да подготви ЕС за ограничаване на доставките

Европейският съюз е изправен пред риск от по-нататъшно ограничаване на доставките на газ от Русия. Предприемането на действия сега може да намали както риска, така и разходите за Европа.

Read-out of the College meeting by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, Thierry Breton and Kadri Simson,  European Commissioners, on the "Save Gas for a Safe…

Европейският съюз е изправен пред риск от по-нататъшно ограничаване на доставките на газ от Русия поради използването от страна на Кремъл на износа на газ като оръжие, като почти половината от нашите държави членки вече са засегнати от намалени доставки.  Предприемането на действия сега може да намали както риска, така и разходите за Европа, в случай на по-нататъшно ограничаване или пълно спиране на доставките, като се укрепи европейската енергийна устойчивост.  

Ето защо днес Комисията предлага нов законодателен инструмент и европейски план за намаляване на търсенето на газ, за да се намали потреблението на газ в Европа с 15 % до следващата пролет. Всички потребители, публични администрации, домакинства, собственици на обществени сгради, доставчици на електроенергия и отрасли могат и следва да предприемат мерки за икономии на газ. Комисията също така ще ускори работата по диверсификацията на доставките, включително съвместно закупуване на газ, за да се укрепи възможността ЕС да се снабдява чрез алтернативни доставки на газ.

Комисията предлага нов регламент на Съвета относно координирани мерки за намаляване на потреблението на газ въз основа на член 122 от Договора. С новия регламент ще се определи цел за всички държави членки да намалят търсенето на газ с 15 % между 1 август 2022 г. и 31 март 2023 г. Новият регламент също така ще даде на Комисията възможността да обявява, след консултация с държавите членки, състояние на тревога в Съюза относно сигурността на доставките и да налага задължително намаляване на потреблението на газ за всички държави членки. Състоянието на тревога в Съюза може да се обявява, когато има съществен риск от сериозен недостиг на газ или извънредно високо търсене на газ. Държавите членки следва да актуализират националните си планове за действие при извънредни ситуации до края на септември, за да покажат как смятат да изпълнят целта за намаляване, и следва да докладват на Комисията относно напредъка си на всеки два месеца. От държавите членки, които са заявили солидарни доставки на газ, ще се изисква да демонстрират мерките, които са предприели за намаляване на потреблението на национално равнище.

За да помогне на държавите членки да постигнат необходимото намаляване на търсенето, Комисията също прие европейски план за намаляване на потреблението на газ, в който се определят мерките, принципите и критериите за координирано намаляване на търсенето. Планът е съсредоточен върху замяната на газ с други горива и общите икономии на енергия във всички сектори. Той има за цел да гарантира доставките за домакинствата и основните потребители като болниците, но също така и за промишлените отрасли, които са от решаващо значение за предоставянето на основни продукти и услуги на икономиката, както и за веригите на доставки в ЕС и конкурентоспособността. Планът предоставя насоки за държавите членки, които да се вземат предвид при планиране на ограниченията.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Memo — Въпроси и отговори

Комуникация

Приложение

Регламент

Временна рамка за държавна помощ при кризи

Информационен документ: Да спестим газ за зимата

Информационен документ: Европейски план за намаляване на търсенето на газ

Информационен документ: Подкрепа за градовете за пестене на енергия

Данни

Дата на публикуване
20 юли 2022