Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия13 Юли 2022 г.Представителство в България

Доклад относно върховенството на закона за 2022 г.

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Vĕra Jourová, Vice-President of the European Commission and Didier Reynders, European Commissioner, on the Rule of Law Report 2022: Commission issues specific recommendations to Member…

Европейската комисия публикува третия годишен доклад относно върховенството на закона. Докладът се публикува в контекста на руското нашествие в Украйна, което допълнително подчерта значението на отстояването на демократичните ценности, правата на човека и върховенството на закона.

Докладът включва преглед на тенденциите в ЕС като цяло и 27 глави по държави, в които се разглеждат промените във всяка държава членка от юли 2021 г. насам. В тазгодишния доклад за първи път се съдържат конкретни препоръки, отправени към всяка една от държавите членки, както бе обявено от председателя Фон дер Лайен в нейната реч за състоянието на Съюза от 2021 г. Препоръките имат за цел да насърчат държавите членки да продължат текущите или планираните реформи и да им помогнат да определят в кои области са необходими подобрения.

Както при предишните негови издания, в настоящия доклад се разглеждат развитията в четири ключови за върховенството на закона области: правосъдните системи, уредбата за борба с корупцията, свободата и плурализма на медиите и други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване. Докладът показва, че реформите в областта на върховенството на закона продължават в редица държави членки с цел справяне с предизвикателствата, установени в предходните два доклада. Същевременно в някои държави членки продължават да съществуват системни опасения.

В препоръките за България освен че се припомнят поетите в рамките на националния план за възстановяване и устойчивост ангажименти във връзка с някои аспекти на правосъдната система и рамката за борба с корупцията, както и оставащите ангажименти по Механизма за сътрудничество и проверка, на България се препоръчва да:

• осигури своевременни редовни конкурси за повишаване, за да се избегне дългосрочното командироване на съдии за заемане на свободни длъжности, като се вземат предвид европейските стандарти за командироване на съдии;

• постигне напредък по законодателните изменения, насочени към подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет и избягване на риска от политическо влияние, по-специално чрез включване на съдебните органи в подбора на неговите членове;

• предприеме стъпки за адаптиране на състава на Висшия съдебен съвет, като вземе предвид европейските стандарти за съдебните съвети;

• продължи да прилага мерки за подобряване на почтеността в конкретни сектори на публичната администрация, включително мерки, насочени към полицията и съдебната система;

• гарантира, че институционалните реформи на Комисията за борба с корупцията и специализираните съдебни органи водят до подобряване на ефективността на разследванията и до стабилни резултати при наказателното преследване и окончателни съдебни решения по дела за корупция по високите етажи на властта; 

• подобри прозрачността при разпределянето на държавната реклама, по-специално по отношение на държавната реклама, договорена чрез посредници, като например медийни агенции.

Цялата глава в доклада за България можете да видите на следния адрес. 

Данни

Дата на публикуване
13 Юли 2022 г.
Автор
Представителство в България