Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Септември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Доклад: Трябва по-стриктно прилагане правилата на ЕС в областта на околната среда

Европейският комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс

Европейската комисия публикува третия преглед на изпълнението на политиките за околната среда — ключов инструмент за докладване, който подкрепя прилагането на екологичното законодателство и повишава осведомеността в тази област. Преодоляването на несъответствията между решенията, вземани на равнището на Съюза, и мерките за прилагане по места е от съществено значение за осигуряването на добри екологични резултати за гражданите и на еднакви условия на конкуренция за предприятията, като същевременно се създават възможности за икономическо развитие.

Актуално състояние в основните области на политиките за околната среда

  • Биологичното разнообразие в ЕС продължава да намалява. Някои от местообитанията, чието състояние е определено като най-лошо в ЕС, са полуестествените пасища, блатата, тресавищата и мочурищата. Горите са подложени на огромен натиск и повечето държави членки трябва да активизират усилията си за завършване на националните мрежи „Натура 2000“.
  • Води: напредъкът към постигане на добро състояние на водните обекти е бавен, като някои държави членки закъсняват с приемането на ключови инструменти в тази област — по-специално на планове за управление на речните басейни. Наред с това от държавите членки се изисква да приемат своевременно своите планове за управление на риска от наводнения с цел по-добро справяне с проблема на национално равнище. Безпокойство също така буди прилагането на стандартите за питейната вода в няколко държави. Бавно е и изпълнението на изискванията на ЕС относно нитратите и пречистването на градските отпадъчни води, което се дължи на неадекватното планиране и неподходящата инфраструктура въпреки наличието на европейски средства за целта.
  • Въпреки че повечето държави членки разполагат с национални стратегии и планове за действие в областта на кръговата икономика, съществуват значителни разлики между техните равнища на производителност на ресурсите и проценти на кръгово използване на материалите. Равнищата на производителност измерват доколко ефективно дадена икономика използва ресурсите за целите на производството, докато процентът на кръгово използване на материалите измерва дела на материалите, които са възстановени и се използват отново в икономиката. Необходимо е да се положат повече усилия за подобряване на потенциала за рециклиране на пластмасите, строителните материали и текстилните изделия. Предотвратяването на образуването на отпадъци продължава да бъде съществено предизвикателство във всички държави членки, като в някои от тях все още са необходимо действия по отношение на депата за отпадъци, които не отговарят на стандартите.
  • Замърсяването на въздуха продължава да е сериозен проблем за здравето на европейците. Държавите членки трябва да прилагат изискванията за мониторинг на качеството на въздуха по систематичен и последователен начин, така че да се осигури спазването на тези изисквания както на национално, така и на европейско равнище. За постигането на съответствие са необходими стриктни мерки — по-конкретно преход към устойчива мобилност, основана на възобновяеми източници, и въвеждане на селскостопански техники с ниски емисии, включително при отглеждането на животни и при управлението на естествените и други торове.
  • Климат: като цяло законодателството в областта на климата се прилага ефективно в ЕС. В момента е важно да се постигне съгласие по прилагането на пакета от мерки за постигане на целта „– 55 %“, определена в Европейския законодателен акт за климата за 2030 г. Също така е необходимо да се активизират усилията за адаптиране към изменението на климата във всяка държава членка и на равнището на ЕС, за да се справим със суровата реалност на все по-сериозните климатични въздействия. Предприемането на подходящи действия за предотвратяване и/или свеждане до минимум на щетите, причинени от изменението на климата, ще донесе значителни икономически, екологични и социални ползи.

За повече информация

Въпроси и отговори относно прегледа на изпълнението на политиките за околната среда

Основен доклад относно прегледа на изпълнението на политиките за околната среда

Доклади за отделните държави

Информационни листове за отделните държави

Интерактивна карта на ЕС, показваща производствата за установяване на нарушения в областта на околната среда

Видеоматериал за прегледа на изпълнението на политиките за околната среда от 2022 г.

Уебстраница на прегледа на изпълнението на политиките за околната среда

Данни

Дата на публикуване
8 Септември 2022 г.
Автор
Представителство в България