Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия30 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Доклад за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването

Спешно отделение в болница Св. Анна в София
European Union, 2021

Европейската комисия публикува първия си доклад за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването. В доклада се подчертава постигнатият напредък в областта на подготвеността и реакцията от началото на пандемията от COVID-19, като се поставя акцент по-специално върху медицинските мерки за противодействие.

Във връзка с това се използват поуките, извлечени по време на пандемията, и извършената работа за укрепване на подготвеността и реакцията. В него също така се посочват новите предизвикателства, пред които са изправени органите в областта на общественото здравеопазване, и се очертават конкретните действия, които Комисията ще предприеме, за да се справи пряко с тях.

Вече е постигнато много. Чрез създаването на Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) Комисията предприе важни стъпки във всички области на здравната подготвеност, в т.ч. откриването, профилактиката, научните изследвания, международното сътрудничество, реакцията, инвестициите и борбата с дезинформацията.

Необходима е обаче още работа. Въз основа на трите приоритетни заплахи за здравето, установени през юли 2022 г. (патогени с висок пандемичен потенциал; химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи, както и заплахи, произтичащи от антимикробна резистентност), в доклада се определят ключови действия за по-нататъшно повишаване на готовността на ЕС през следващата година.

Какво следва?

Следващите стъпки за повишена готовност в областта на медицинските мерки за противодействие са съсредоточени върху четири оси с конкретни действия за 2023 г.

Разработване на медицински мерки за противодействие: HERA INVEST ще бъде създаден с бюджет от 100 милиона евро в подкрепа на иновативни и стратегически проекти за разработване на медицински мерки за противодействие срещу приоритетните трансгранични заплахи за здравето.

Комисията също така ще инвестира до 80 милиона евро проекти „Ваксини 2.0 срещу COVID-19“ за насърчаване на разработването на ваксини от следващо поколение с цел намиране на многообещаващи технологии, които могат да се използват след COVID-19.

Оценка на заплахите и събиране на данни HERA ще разработи платформа за анализ на медицинските мерки за противодействие (MCMI). Този инструмент за събиране на данни и за оценка на заплахите ще обвърже по-добре откриването на заплахи за здравето с наличието и достъпността на медицински мерки за противодействие за справяне с тези заплахи.

Устойчиви вериги на доставки и производствен капацитет: наред с другото, проектът EU FAB ще бъде допълнително укрепен, за да се гарантира, че ЕС разполага с капацитет за бързо производство на животоспасяващи медицински мерки за противодействие по време на криза. Разработването на динамична система за покупки също така ще улесни достъпа на държавите членки до медицински мерки за противодействие.

Международна координация и глобално сътрудничество: за вирусите няма граници. Сериозните трансгранични заплахи за здравето, като COVID-19, могат да достигнат до ЕС от други държави и обратно. Стратегическите партньорства на ЕС с трети държави трябва да бъдат насърчавани и разширявани. Поради това докладът за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването следва да се разглежда във връзка с новата глобална здравна стратегия на ЕС, която поставя ЕС в центъра на международните усилия за укрепване на готовността за бъдещи извънредни здравни ситуации.

За всички тези действия работният план на HERA за 2023 г. очертава по-подробно какво ще бъде постигнато.

За повече информация

Информационен документ за доклада за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването и работния план на HERA

Доклад за състоянието на подготвеността в областта на здравеопазването

Глобална здравна стратегия на ЕС

Уебсайт на HERA

Данни

Дата на публикуване
30 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България