Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Допълнителни предложения за борба с високите цени на енергията и гарантиране на сигурността на доставките

Европейската комисия предлага нов регламент за извънредни мерки с цел справяне с високите цени на газа в ЕС и гарантиране на сигурността на доставките през предстоящата зима.

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Ursula von der Leyen, Kadri Simson and Mairead McGuinness on a new package of measures to address high energy prices and ensure security of supply

Предложенеито включва съвместно закупуване на газ, механизми за ограничаване на цените на борсата за търгуване на газ (TTF), нови мерки за прозрачно използване на инфраструктурата и солидарност между държавите членки, както и непрекъснати усилия за намаляване на търсенето на газ.

Регламентът съдържа следните основни елементи:

  • Обединяване на търсенето в ЕС и съвместно закупуване на газ с цел договаряне на по-добри цени, както и намаляване на риска държавите членки да наддават едни спрямо други на световния пазар, като същевременно се гарантира сигурността на доставките в целия ЕС;
  • Постигане на напредък в работата за създаване на нов референтен показател за ценообразуване за втечнен природен газ (ВПГ) до март 2023 г.; и в краткосрочен план предлагане на механизъм за корекция на цените, за да се установи динамично ограничение на цените за сделките на борсата за газ TTF, както и временeн ценови коридор или диапазон, за да се предотвратят екстремни скокове на цените на пазарите на деривати;
  • Действащи по подразбиране правила за солидарност между държавите членки в случай на недостиг на доставки, като задължението за солидарност се разширява до държавите членки без преки газопроводни връзки, така че да обхване и тези cъс съоръжения за ВПГ; и предложение за създаване на механизъм за разпределяне на газ за държавите членки, засегнати от извънредна ситуация в областта на доставките на газ на регионално равнище или на равнището на Съюза.

В съчетание с вече договорените мерки за намаляване на търсенето на газ и електроенергия, за съхранение на газ и преразпределение на прекомерните печалби в енергийния сектор, тези нови стъпки ще подобрят стабилността на европейските пазари на газ тази зима и за в бъдеще. Мерките ще спомогнат също така за допълнително смекчаване на ценовия натиск върху европейските граждани и промишленост, като същевременно ще гарантират сигурност на доставките и функциониращ вътрешен пазар. Комисията ще продължи работата си в други области, включително преразглеждането на Временната рамка за държавна помощ при кризи по-късно този месец, както и по-нататъшното разработване на начини за ограничаване на въздействието на високите цени на газа върху цените на електроенергията.

Освен това Комисията ще извърши оценка на нуждите на REPowerEU, за да се ускори преходът към чиста енергия и да се избегне фрагментирането на единния пазар, с цел да се направят предложения за увеличаване на финансовия капацитет на ЕС за REPowerEU. Комисията също така предлага целенасочено гъвкаво използване на финансирането по линия на политиката на сближаване за справяне с въздействието на настоящата енергийна криза върху гражданите и предприятията, като се използват до 10 % от общите средства, разпределени за всяка държава за периода 2014—2020 г., на стойност близо 40 милиарда евро.

Съвместно закупуване

Въпреки че ЕС постигна значителен напредък в запълването на газохранилищата си за тази зима, като постигна над 92 % запълване към днешна дата, трябва да се подготвим за евентуални допълнителни прекъсвания и да положим солидна основа за следващата година. Поради това предлагаме предоставянето на разположение на ЕС на нови правни инструменти за съвместно закупуване на газ. Комисията ще сключи договор с доставчик на услуги, който да организира обединяване на търсенето на равнище ЕС, обединяване на нуждите от внос на газ и откриване на предложения на пазара в отговор на търсенето. Предлагаме задължително участие на предприятията от държавите членки в обединяването на търсенето в ЕС, за да се постигнат поне 15 % от съответните им цели за запълване на газохранилищата. На дружествата ще бъде разрешено да сформират европейски консорциум за закупуване на газ в съответствие с правилата на ЕС в областта на конкуренцията. Съвместното закупуване ще помогне на по-малките държави членки и особено на по-малките предприятия, които са в по-неблагоприятно положение като купувачи, да получат достъп до обеми газ при по-добри условия. 

Регламентът включва и разпоредби за повишаване на прозрачността на планираните и сключените покупки на газ, за да се прецени дали са изпълнени целите за сигурност на доставките и енергийна солидарност.  Комисията следва да бъде информирана преди сключването на покупка на газ или меморандум за разбирателство за над 5 TWh (малко над 500 милиона кубични метра) и може да издаде препоръка в случай на потенциално отрицателно въздействие върху функционирането на съвместното закупуване, вътрешния пазар, сигурността на доставките или енергийната солидарност.

Справяне с високите цени на търгуване на газ

Въпреки че цените на едро са намалели след пика от лятото на 2022 г., те остават неустойчиво високи за все по-голям брой европейци. Въз основа на предишната ни работа с държавите членки за смекчаване на въздействието на високите цени на електроенергията и за преразпределяне на прекомерните печалби в енергийния сектор към гражданите и промишлеността, днес предлагаме по-целенасочена намеса в пазарните цени на газа. Много договори за газ в Европа се индексират към основната европейска борса за газ — TTF, която вече не отразява точно цената на сделките с ВПГ в ЕС. Поради това Комисията разработва нов допълнителен референтен показател за цените заедно с Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), за да се справи с това системно предизвикателство. Новият референтен показател ще осигури стабилно и предвидимо ценообразуване за сделките с ВПГ. Съгласно предложения регламент Комисията ще възложи на ACER да създаде обективен инструмент за оценка на ежедневните цени и впоследствие референтен показател, който би могъл да се използва от операторите на енергийния пазар за индексиране на цената в техните договори за газ.

Докато този референтен показател е в процес на разработване, Комисията предлага да се въведе механизъм за ограничаване на цените чрез основната европейска борса за търгуване на газ (TTF), който да бъде задействан при необходимост. Механизмът за корекция на цените ще установи временно динамично ограничение на цените на сделките в рамките на TTF. В рамките на TTF няма да могат да се извършват сделки на цена, по-висока от динамичното ограничение. Това ще помогне да се избегнат както изключителната нестабилност, така и прекомерните цени. Освен това, за да се ограничи прекомерната нестабилност на цените и да се предотвратят екстремни скокове на цените на пазарите на енергийни деривати, Комисията предлага въвеждането на нов временен ценови коридор за вариациите на цените в рамките на деня, който да бъде определен от борсите за деривати в ЕС. Този механизъм ще защити енергийните оператори от големи промени в цените в рамките на деня.

За да се облекчат проблемите с ликвидността, пред които понастоящем са изправени много енергийни дружества при изпълнението на своите изисквания за допълнително обезпечение, когато използват пазари на деривати, днес Комисията прие нови правила за участниците на пазара, като временно разшири списъка на допустимите обезпечения, така че той да включва непарични обезпечения, включително държавни гаранции. Второ, Комисията прие нови правила за увеличаване на клиринговия праг от 3 милиарда евро на 4 милиарда евро. Под този праг нефинансовите дружества няма да подлежат на изискванията за допълнително обезпечение за своите извънборсови дериватни инструменти. И двете мерки ще осигурят така необходимото облекчение за дружествата, като същевременно ще гарантират финансова стабилност. Въвеждането на тези мерки е резултат от обширни консултации с европейските и националните регулаторни органи, както и със заинтересованите страни и участниците на пазара. На последно място, ACER и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) засилват сътрудничеството помежду си, като създават нова съвместна работна група, за да укрепят капацитета си за наблюдение и откриване на евентуални манипулации и злоупотреби на енергийните борси и пазарите на енергийни деривати в Европа като предпазна мярка за защита на стабилността на пазара.

Солидарност и намаляване на търсенето

Комисията следи отблизо мерките за намаляване на търсенето. Предварителният анализ въз основа на докладите на държавите членки показва, че през август и септември потреблението на газ в ЕС e било с около 15 % по-ниско от средното за предходните 5 години. Подобни усилия ще са необходими всеки месец до март, за да се постигне съответствие с регламента на Съвета. Държавите членки ще докладват за напредъка си на всеки два месеца. Комисията е готова да обяви предупреждение на равнище ЕС или да преразгледа тези цели, ако настоящите мерки се окажат недостатъчни. С цел да се засили подготвеността за възможни извънредни ситуации Комисията предлага мерки, които да позволят на държавите членки допълнително да намалят несъщественото потребление, за да се гарантира доставката на газ на основни услуги и отрасли и да се разшири защитата по линия на солидарността, така че да се обхванат критичните количества газ за производство на електроенергия. Това при никакви обстоятелства не следва да засяга потреблението на домакинствата, които са уязвими клиенти.

Тъй като не всички държави членки са въвели необходимите двустранни споразумения за солидарност, Комисията предлага да се определят правила по подразбиране. Това ще гарантира, че всяка държава членка, изправена пред извънредна ситуация, ще получи газ от други държави членки в замяна на справедливо обезщетение. Задължението за солидарност ще бъде разширено, така че да обхване несвързаните с газопроводи държави членки, които обаче разполагат със съоръжения за ВПГ, при условие че газът може да бъде транспортиран до държавата членка, в която е необходим. За да се оптимизира използването на инфраструктурата за втечнен природен газ и газопроводната инфраструктура, Комисията предлага нови инструменти за предоставяне на информация относно наличния капацитет, както и нови механизми, за да се гарантира, че операторите на пазара не резервират капацитет, който в последствие не използват. Днес Комисията предлага и препоръка на Съвета относно защитата на критичната инфраструктура с оглед на предполагаемия саботаж на газопроводите „Северен поток“ 1 и 2.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно предложението за регламент на Съвета за по-добра координация на покупките на газ, трансграничен обмен на газ и надеждни референтни показатели за цените

Съобщение за извънредната енергийна ситуация — да се подготвим за нея, да закупуваме енергия и да защитим ЕС всички заедно

Предложение за Регламент на Съвета за по-добра координация на покупките на газ, трансграничен обмен на газ и надеждни референтни показатели за цените

Информационен документ с въпроси и отговори

Информационен документ за извънредната енергийна ситуация

Информационен документ за действията на ЕС във връзка с високите цени на енергията

Седми доклад за състоянието на енергийния съюз

Данни

Дата на публикуване
18 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България