Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Юли 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Държавна помощ: EK изменя Временната рамка при кризи

Знаме на ЕС

Европейската комисия прие изменение на Временната рамка за държавна помощ при кризи, първоначално приета на 23 март 2022 г. с цел да се подпомогне икономиката в контекста на руското нашествие в Украйна.

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Необоснованата война на Русия срещу Украйна продължава да оказва влияние, включително върху икономиката на ЕС. Положението е сериозно и трябва да увеличим усилията си за постепенно извеждане от употреба на изкопаемите горива, на които разчитахме в голяма степен до момента. С днешното изменение ще помогнем да се ускорят внедряването на енергията от възобновяеми източници, както и декарбонизацията на промишлеността в съответствие с целите на REPowerEU.

Изменението допълва приетия днес пакет за подготвеност за зимата. По-специално с днешното изменение се разширява обхватът на Временната рамка при кризи, като се предвиждат следните допълнителни видове мерки за помощ в съответствие с плана REPowerEU:

  • Мерки за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници: държавите членки могат да създават схеми за инвестиции в енергия от възобновяеми източници, включително водород от възобновяеми източници, биогаз и биометан, съхранение и топлинна енергия от възобновяеми източници, включително чрез термопомпи, с опростени тръжни процедури, които могат да бъдат осъществени бързо, като същевременно включват достатъчни предпазни мерки за защита на еднаквите условия на конкуренция. По-специално, държавите членки могат да разработват схеми за конкретна технология, която има нужда от подкрепа с оглед на специфичния национален енергиен микс; и
  • Мерки за улесняване на декарбонизацията на промишлените процеси: за да се ускори допълнително диверсификацията на енергийните доставки, държавите членки могат да подкрепят инвестиции за постепенно извеждане от употреба на изкопаеми горива, по-специално чрез електрификация, енергийна ефективност и преминаване към използване на водород от възобновяеми източници и водород от електролиза на вода, който отговаря на определени условия. Това изменение ще даде възможност на държавите членки или i) да създадат нови схеми, основани на търгове, или ii) да подкрепят пряко проекти без тръжни процедури, с определени ограничения на дела на публичната подкрепа за всяка инвестиция. За малките и средните предприятия, както и за особено енергийно ефективните решения, ще бъдат предвидени специални допълнителни бонуси.

И в двата нови раздела държавите членки трябва да гарантират, че проектите се изпълняват в рамките на конкретен график, за да се гарантира ефективен ускорителен ефект при постигането на целите на REPowerEU. Помощ по тези раздели може да се предоставя до 30 юни 2023 г.

С изменената Временна рамка при кризи се разширяват и съществуващите видове подкрепа, която държавите членки могат да предоставят на предприятията в нужда. Например сега тя дава възможност на държавите членки да предоставят ограничена по размер помощ на предприятия, засегнати от настоящата криза или от последващите санкции и ответни санкции, до увеличените размери от 62 000 EUR и 75 000 EUR съответно в секторите на селското стопанство и на рибарството и аквакултурите и до 500 000 EUR във всички останали сектори.

Освен това с настоящото изменение Комисията допълнително изяснява условията, при които държавите членки могат да предоставят помощ за покриване на неотдавнашното увеличение на разходите на предприятията за газ и електроенергия. Наред с другото, в изменената Временна рамка при кризи се посочва, че помощта може да покрива само до 70 % от потреблението на газ и електроенергия на бенефициера през същия период на предходната година.

Днешното изменение допълва и пакета за подготвеност за зимата, като се посочва, че следните видове помощ ще бъдат възможни след преценка за всеки отделен случай и при определени условия: i) подкрепа за дружествата, засегнати от задължително или доброволно ограничаване на потреблението на газ, ii) подкрепа за запълването на газохранилища, iii) преходна и ограничена във времето подкрепа за преминаване към по-замърсяващи изкопаеми горива, при условие че се полагат усилия за енергийна ефективност и се избягват блокиращи ефекти, и iv) подкрепа за предоставянето на застраховане или презастраховане на дружества, които превозват стоки до и от Украйна.

Контекст

На 23 март 2022 г. Комисията прие Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи, която ще позволи на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавна помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на руското нашествие в Украйна.

Контролираните от Русия субекти, които са обект на санкции, ще бъдат изключени от приложното поле на тези мерки. Временната рамка при кризи ще бъде в сила до 31 декември 2022 г. за мерките за подкрепа на ликвидността и мерките за покриване на увеличените разходи за енергия. Помощ в подкрепа на внедряването на възобновяеми енергийни източници и декарбонизацията на промишлеността може да се предоставя до края на юни 2023 г. За да се гарантира правна сигурност, Комисията ще оцени на по-късен етап необходимостта от удължаване на срока.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Временна рамка при кризи 

REPowerEU 

Пакет за подготвеност за зимата

Данни

Дата на публикуване
20 Юли 2022 г.
Автор
Представителство в България