Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 декември 2021Представителство в България

Държавна помощ: ЕК одобрява увеличение на капитала на Фонда на фондовете в размер на 11,2 млн. евро

Европейската комисия одобри увеличение на капитала на Фонд мениджър на финансови инструменти в България(ФМФИБ)в размер на 11,2 млн. евро (21,9 млн. лева), поискано от българската държава.

Euro converter calculator

ФМФИБ ще инвестира помощта, получена чрез увеличаване на капитала, на свой риск, за да издава гаранции по заеми, отпуснати от финансови посредници на малки и средни предприятия (МСП). Въз основа на информацията, предоставена от България, гаранциите ще попаднат в рамките на праговете за помощ de minimis, поради което не е необходимо Комисията да бъде уведомявана или те да бъдат одобрявани от нея. 

Комисията оцени увеличението на капитала в съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, който дава възможност на Комисията да одобрява мерки за държавна помощ, предоставени от държавите членки за улесняване на развитието на някои икономически дейности. Комисията установи, че помощта ще допринесе за развитието на някои икономически дейности, тъй като ФМФИБ ще използва увеличението на капитала в подкрепа на МСП, които изпитват затруднения при получаването на финансиране на пазара, по-специално поради пандемията от коронавирус. Същевременно Комисията установи, че мярката няма да доведе до неоправдано нарушаване на конкуренцията на единния пазар. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под номер SA.61100 врегистъра на държавните помощина уебсайта на Комисията законкуренцията, след катоевентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Данни

Дата на публикуване
2 декември 2021
Автор
Представителство в България