Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Единният европейски пазар навършва 30 години

30-а годишнина на Европейския единен пазар

Тази година ЕС отбелязва 30-ата годишнина на своя единен пазар — едно от основните постижения на европейската интеграция и една от основните ѝ движещи сили. Създаден на 1 януари 1993 г., единният европейски пазар позволява свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали в ЕС, като улеснява живота на хората и разкрива нови възможности за предприятията.

В продължение на 30 години единният пазар доведе до безпрецедентна пазарна интеграция между икономиките на държавите членки, която служи като двигател за растеж и конкурентоспособност и подкрепя икономическата и политическата сила на Европа на световно равнище. Той изигра ключова роля и за ускоряване на икономическото развитие на новите държави членки, които се присъединиха към ЕС, както и за премахване на бариерите за навлизане на пазара и за стимулиране на растежа.

През последните месеци единният пазар показа важното си значение като помогна на Европа да се справи с пандемията от COVID-19 и с енергийната криза в резултат на руското нашествие в Украйна. Запазването и укрепването на целостта на единния пазар ще продължи да бъде от съществено значение, за да може Европа да отговори на новите предизвикателства по координиран начин и да продължи да подкрепя конкурентоспособността на европейските икономики.

Благодарение на единния пазар ЕС успя да подобри живота на всички европейци, включително чрез: 

  • Ускоряване на прехода към по-екологична и по-цифрова икономика: Европейският зелен пакт е стратегията за растеж на ЕС. Въз основа на предложенията на ЕС „Подготвени за цел 55“ и „Цифрово десетилетие“ ЕС въвежда регулаторна рамка в подкрепа на екологичния и цифровия преход на Европа. Промишлената стратегия придружава промишлеността на ЕС при тези преходи. Единният пазар спомага също така да се гарантира непрекъснатата наличност на основни суровини за нашите предприятия, включително на суровини от изключителна важност и авангардни технологии като полупроводниците.
  • Гарантиране на висока безопасност и водещи световни технологични стандарти: Законодателството на ЕС дава основание на потребителите да вярват, че всички продукти на единния пазар са безопасни и се основават на високи стандарти за защита на околната среда, труда, личните данни и правата на човека. Тези правила и стандарти често се възприемат в целия свят, което дава на европейските предприятия конкурентно предимство и засилва позицията на Европа в световен мащаб, като същевременно насърчава надпреварата за достигане на най-високо равнище по отношение на стандартите. Днес ЕС определя световните стандарти.
  • Отговор на неотдавнашните кризи с безпрецедентна бързина и решителност: Справянето с неотдавнашните кризи като пандемията от COVID-19 и настоящата енергийна криза се основава на общ и координиран европейски подход. По време на пандемията от COVID-19 поддържането на отворени вътрешни граници и гарантирането на гладкото функциониране на единния пазар позволиха ваксините, медицинското оборудване и други материали от критично значение да достигнат до нуждаещите се. Днес отговорът на Европа на енергийната криза се основава на плана REPowerEU, който разчита на силата на единния пазар за съвместно снабдяване на ЕС с по-диверсифицирани енергийни източници и значително ускоряване на разработването и внедряването на чиста енергия от възобновяеми източници. Това вече доведе до намаляване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива.

За да се гарантира, че единният пазар продължава да бъде общо благо, което постига резултати за всички хора в ЕС, Комисията непрекъснато работи за неговото развитие в нови области и гарантира, че правилата, които вече са въведени, работят на практика. За тази цел Комисията работи в тясно сътрудничество с публичните органи на държавите членки, които споделят отговорността за ефективното прилагане на правилата на единния пазар. 

През декември 2022 г., при стартирането на поредицата от прояви за отбелязване на 30-ата годишнина на единния пазар, Комисията представи аналитичен документ относно състоянието на единния пазар 30 години след създаването му и ролята му на двигател на устойчивостта на ЕС. През 2023 г. ще има многобройни дебати, изложения и кампании, организирани съвместно със заинтересованите страни в целия ЕС, за да се популяризират успехите на единния пазар и да се ангажират гражданите в обсъждането на неговото бъдеще. В този контекст Комисията ще публикува съобщение, в което ще бъдат представени значителните постижения и ползи от единния пазар, като същевременно ще бъдат набелязани пропуските в прилагането и бъдещите приоритети за единния пазар, които ще продължат да играят ключова роля.

За повече информация:

30-ата годишнина от създаването на единния пазар

Информационен документ

Видеоматериали за единния пазар

Данни

Дата на публикуване
2 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България