Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Oктомври 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК докладва за напредъка, постигнат от България и Румъния по пилотните проекти за бързи процедури за убежище и връщане

Asylum and return

Шест месеца след началото на изпълнението на пилотните проекти за бързи процедури за предоставяне на убежище и връщане, Европейската комисия докладва за добрия напредък, постигнат от България и Румъния. Като цяло бяха постигнати солидни резултати с установените най-добри практики в областта на ускорените процедури за предоставяне на убежище и ефективните връщания, управлението на границите и засиленото сътрудничество със съседните държави.

Тези два пилотни проекта в Румъния и България стартираха през март 2023 г. с подкрепата на Европейската комисия и съответните агенции на ЕС като следствие от писмото, което председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен изпрати до държавите членки през месец януари 2023 г., както и заключенията на Европейския съвет от февруари 2023 г.

Пилотен проект в България

В областта на убежището България проведе обучения за улесняване на прилагането на ускорените процедури за предоставяне на убежище, предвидени в Директивата за процедурите за убежище. България също така изготви списък с определени сигурни страни на произход и сигурни трети държави и увеличи броя на мисиите, разположени от Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA).

България е в процес на изменение на законодателството си, за да се даде възможност за издаване на отрицателно решение за международна закрила заедно с решение за връщане. Българските органи работят и по цифровизацията на системите за убежище и връщане с подкрепата на агенциите на ЕС и Комисията. България засили сътрудничеството с Frontex с прилагането на пътна карта, с която на България се предоставят допълнителни ресурси, включително постоянен корпус и техническо оборудване за управление на границите. Освен това България създава мобилен екип за оперативна подкрепа на Frontex за борба с трансграничната престъпност. България подписа с Frontex специален план за действие относно връщането, което доведе до увеличаване на услугите по предоставяне на съвети в областта на връщането.

От началото на 2024 г. ще бъде въведена нова схема за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграцията с по-големи финансови стимули. България засили сътрудничеството си с Европол за борба с мрежите за контрабанда и за ограничаване на вторичните движения в рамките на ЕС, включително създаването на оперативна работна група.

Пилотен проект в Румъния

Румъния измени законодателството си в областта на убежището през май, като позволи издаването на отрицателни решения относно международната закрила заедно с решение за връщане. Това допринесе за по-ефективен процес на връщане. Румъния също така подложи на засилено тестване ускорената процедура, което доведе до бързото обработване на молбите за убежище. Румънските органи допълнително засилиха сътрудничеството с EUAA въз основа на оперативния план. Експертите на EUAA вече могат да участват пълноценно в регистрацията и оценката на молбите за убежище.

Що се отнася до управлението на границите и международното сътрудничество, Румъния продължи да управлява успешно външните си граници със Сърбия. Въз основа на дейностите за предотвратяване на незаконната миграция със сръбските органи от началото на пилотния проект през март бяха проведени над 400 съвместни патрулни мисии и ad hoc патрули. Постоянният корпус на Frontex разполага с мобилни средства за наблюдение в участъка от румънско-сръбската граница на оперативната зона Terra 2023.

Освен това Румъния поддържа двустранна връзка с държавите членки чрез мрежата на високо равнище по въпросите на връщането и с Frontex относно добрите практики в областта на връщането, по-специално предоставянето на съвети в областта на връщането. Румъния участва пълноценно в Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT) и в оперативните работни групи, създадени за борба с престъпните мрежи, участващи в контрабандата на мигранти.

Следващи стъпки

За да се извлекат допълнителни ползи от положителните постижения до момента, беше постигнато съгласие да продължи сътрудничеството в рамките на пилотните проекти, с редовни управителни комитети, които да наблюдават изпълнението и ефективността на новите мерки, въведени в този контекст.

Обща информация

През юни Комисията реши да укрепи граничните способности на България и Румъния за наблюдение по техните граници чрез допълнително финансиране, съответно в размер на 45 милиона евро и 10,8 милиона евро. Финансирането представлява допълнение към програмите на тези държави по линия на Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ИУГВ). Осигуряването на ефективен контрол на външните граници на ЕС е приоритет за ЕК, като вече е отпуснала за програмите на държавите членки 4,3 милиарда евро (ИУГВ), както и 6,3 милиарда евро за управление на миграцията (фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – ФУМИ) в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.

За повече информация

Доклад за напредъка – България

Доклад за напредъка – Румъния

Данни

Дата на публикуване
18 Oктомври 2023 г.
Автор
Представителство в България