Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия6 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК обяви набор от мерки за укрепване на правата на гражданите на ЕС

Пресконференция

Във връзка с 30-ата годишнина от учредяването на гражданството на Европейския съюз, въведено с влизането в сила на Договора от Маастрихт, Европейската комисия представи пакет от мерки за укрепване на правата, произтичащи от европейското гражданство в целия Съюз.

Пакетът от мерки бе представен на пресконференция в Брюксел от зам.-председателя Вера Йоурова, отговарящ за ценностите и прозрачността, и зам.-председателя Маргаритис Схинас, отговарящ за популяризирането на европейския начин на живот.

Пакетът съдържа предложение за изменение на Директивата за консулската закрила с цел по-добра защита и подкрепа на гражданите на ЕС в чужбина по време на криза. Предложенията включват мерки за:

  • опростяване на процедурите и оптимално използване на мрежата от делегации на ЕС и посолствата и консулствата на държавите членки, за да се помага по-добре на гражданите в нужда; 
  • засилване на мерките за готовност и реакция при кризи, включително изготвяне на планове за действие при кризи за консулските служби и оценка на приблизителния брой европейски граждани, намиращи се в страната;
  • изпращане на съвместни екипи от консулски експерти, които да подпомагат персонала на дипломатическите и консулските служби по време на кризи.

Комисията публикува и Доклада за гражданството на ЕС за 2023 г., в който представя нови насоки за правото на свободно движение на гражданите на ЕС и техните семейства. Те се актуализират в помощ на органите и националните съдилища в държавите членки да прилагат правилно правилата на ЕС за свободно движение, по-специално за да се отчита многообразието на семействата. В новите насоки се предоставя правно и практическо тълкуване по въпроси, свързани с правата на свободно движение.

Пакетът включва също ръководство за добри изборни практики за хората с увреждания, сборник с практики за електронно гласуване, както и ръководство за гражданството на ЕС, което предоставя информация за правата на европейските граждани с акцент върху младите хора и хората, които неотдавна са придобили европейско гражданство.

Пакетът съдържа и доклад относно Европейската гражданска инициатива и последното проучване на Евробарометър за гражданството и демокрацията – 50% от анкетираните в това проучване смятат, че са добре информирани за правата си като граждани на ЕС.

Повече подробности ще откриете в съобщението за медиите.

Договорът от Маастрихт влезе в сила преди 30 години. Той установи едно от най-важните постижения на ЕС: гражданството на ЕС — статут, от който се ползва всяко лице, което притежава гражданство на държава от ЕС. Гражданите на ЕС се ползват от набор от права и предимства, които са различни от гражданите на конкретна държава членка. 

Правата, свързани с гражданството на ЕС включват правото на недискриминация въз основа на гражданство, на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС, както и правото да гласуват и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент и местни избори. И още — правото на консулска закрила, на отправяне на петиции до Европейския парламент или на подаване на жалба до Европейския омбудсман, на стартиране или подкрепа на европейска гражданска инициатива, както и на контакт и получаване на отговор от която и да е институция на ЕС. Всички тези права се прилагат във всички 27 страни от ЕС.

Данни

Дата на публикуване
6 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България