Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Декември 2021 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК одобрява картата на регионалните помощи за България за периода 2022—2027 г.

EU Member States flags alongside the European flag

Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавната помощ картата на България за отпускане на регионални помощи от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. в рамките на преразгледаните насоки за регионална помощ.

Преразгледаните насоки за регионална помощ, които бяха приети от Комисията на 19 април 2021 г. и влизат в сила на 1 януари 2022 г., дават възможност на държавите членки да помогнат на най-необлагодетелстваните европейски региони да наваксат и да намалят различията по отношение на икономическото благосъстояние, доходите и безработицата — целите за сближаване, които стоят в основата на Съюза. Освен това чрез тях държавите членки получават повече възможности да подкрепят региони, изправени пред предизвикателства за преход или структурни предизвикателства, например обезлюдяване, да допринесат пълноценно за екологичния и цифровия преход.

В картата на България за регионални помощи са посочени българските региони, които отговарят на условията за отпускане на регионална инвестиционна помощ. Освен това в нея се определят максималните интензитети на помощта в регионите, отговарящи на условията за отпускане на помощ. Интензитетът на помощта е максималният размер на държавната помощ, която може да бъде отпусната на бенефициер, изразен в процент от допустимите разходи за инвестиции.

Съгласно преразгледаните насоки за регионална помощ, на условията за отпускане на регионална помощ отговарят региони, обхващащи цялото население на България.

  • Северозападният, Северният централен, Североизточният, Югоизточният и Южният централен регион са сред най-необлагодетелстваните региони в ЕС, като БВП на глава от населението в тях е под 75 % от средния за ЕС. Тези региони отговарят на условията за отпускане на помощ съгласно член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС (т.нар. региони от тип „а“), като максималният интензитет на помощта за големи предприятия е 50 %. Също така Комисията одобри увеличаване до 60 % на максималния интензитет на помощта за девет области в тези региони от тип „а“ заради относително голямото обезлюдяване в тях през последното десетилетие (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище, Ямбол и Смолян).
  • С оглед на положителното си икономическо развитие Югозападният регион вече не се счита за регион от тип „а“, а за предварително определен регион по член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС (регион от тип „в“), както всички региони, които до 2021 г. бяха от тип „а“, а за предстоящия период вече не отговарят на условията за тази категория. Максималните интензитети на помощта за големи предприятия в този регион ще бъдат 20 % до края на 2024 г. и 15 % след тази дата. За две области в Югозападния регион, които са съседни на региони от тип „а“, обаче интензитетът на помощта ще бъде увеличен до 45 %. Комисията одобри също така максимални интензитети на помощта за една област в Югозападния регион (Кюстендил) между 20 и 25 % заради относително голямото обезлюдяване в нея през последното десетилетие.

Във всеки от посочените по-горе региони максималните интензитети на помощта могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта за инвестиции от средни предприятия и с 20 процентни пункта за инвестиции от малки предприятия, когато става въпрос за тяхна първоначална инвестиция с допустими разходи до 50 милиона евро.

След стартирането на бъдещия териториален план за справедлив преход по линия на Регламентa за Фонда за справедлив преход България ще има възможността да уведоми Комисията за изменение на одобрената днес карта на регионалните помощи с цел евентуално увеличаване на максималния интензитет на помощта в бъдещите области по механизма за справедлив преход, както се посочва за регионите от тип „а“ в преразгледаните насоки за регионална помощ.

Повече информация ще намрите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
15 Декември 2021 г.
Автор
Представителство в България