Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК определя действия за цифровизиране на енергийния сектор

ЕК представя план за действие, в който се подчертава как новите технологии могат да спомогнат за подобряване на ефективното използване на енергийните ресурси, да улеснят интегрирането на ВЕИ в мрежата и да спестят разходи за потребителите.

Цифровизация на енергийния сектор
European Union, 2020

Европейският зелен пакт и планът REPowerEU изискват дълбока трансформация на нашата енергийна система, която трябва да стане по-интерактивна и по-интелигентна, за да помогне на потребителите да се възползват от предимствата на екологичния преход. Днес Комисията представя план за действие, в който се подчертава как новите технологии могат да спомогнат за подобряване на ефективното използване на енергийните ресурси, да улеснят интегрирането на възобновяемите енергийни източници в мрежата и да спестят разходи за потребителите и енергийните дружества в ЕС. Комисията определя действия за насърчаване на споделянето на данни, насърчаване на инвестициите в цифрова електроенергийна инфраструктура, гарантиране на ползи за потребителите и укрепване на киберсигурността. Тъй като центровете за данни и нарастващият интерес към услуги онлайн изискват все повече ресурси от нашата енергийна система, в днешния план се очертават и начини за отделяне на енергийния отпечатък на сектора на ИКТ от експоненциалния растеж на данните. Екологичният и цифровият преход трябва да вървят ръка за ръка.

Ключови действия за цифровизиране на енергийната система

В някои области на енергийния сектор, като например електрическите превозни средства, фотоволтаичните инсталации и термопомпите, вече са въведени цифрови и интелигентни технологии, които се нуждаят от подкрепа, за да се разраснат. В други области нашата енергийна система едва започва да извлича ползите от цифровизацията. През следващите месеци и години Комисията възнамерява да предприеме различни стъпки за насърчаване на цифровите енергийни услуги, като същевременно гарантира енергийноефективен сектор на ИКТ, включително:

  • подпомагане на потребителите да увеличат контрола върху потреблението и сметките си за енергия чрез нови цифрови инструменти и услуги, със силна рамка за управление за общо европейско пространство на енергийните данни;
  • контролиране на потреблението на енергия в сектора на ИКТ, включително чрез схема за екологично етикетиране на центровете за данни, енергиен етикет за компютри, мерки за повишаване на прозрачността по отношение на потреблението на енергия от далекосъобщителните услуги и етикет за енергийна ефективност за блоковите вериги;
  • укрепване на киберсигурността на енергийните мрежи чрез ново законодателство, включително мрежов кодекс за свързаните с киберсигурността аспекти на трансграничните потоци на електроенергия съгласно Регламента на ЕС относно електроенергията и препоръката на Съвета за подобряване на устойчивостта на инфраструктурите от критично значение;

Комисията ще продължи да предоставя финансова подкрепа за НИИ и да стимулира внедряването на цифрови технологии в енергийния сектор посредством програмата „Цифрова Европа“, LIFE, кохезионните фондове и водеща програма за цифровизация на енергетиката в рамките на „Хоризонт Европа“. В сътрудничество с Европейската зелена цифрова коалиция тя също така ще продължи да разработва инструменти и методики за измерване на нетното въздействие върху околната среда и климата на въвеждането на цифрови технологии в енергийния сектор.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно действия за цифровизиране на енергийния сектор

Цифровизиране на енергийната система: План за действие на ЕС

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ плана за действие на ЕС

Бележка — Въпроси и отговори

Информационен документ

Пакет с резултати от CORDIS относно цифровизацията на енергийната система

Цифровизация на енергийния сектор (europa.eu)

Данни

Дата на публикуване
18 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България