Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия11 Oктомври 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК посочва инструменти за управление на демографските промени в ЕС

Демогарфия в ЕС
(c) European Union, 2022

Европейската комисия прие съобщение, в което се представя набор от инструменти на политиките, с които разполагат държавите членки за управление на демографските промени и тяхното въздействие върху обществото и икономиката на ЕС, включително конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб. В съобщението се очертава широкият набор от инструменти (включително регулаторни инструменти, рамки на политиките и финансиране), с които разполагат държавите членки за тази цел. Тези инструменти могат да бъдат ефективно съчетани с национални и регионални политики, за да се даде възможност и подкрепа на всички да извлекат максимални ползи и да намерят ефикасни решения на предизвикателствата на демографските промени.

Наборът от демографски инструменти се основава на опита от целия ЕС и определя всеобхватен подход към демографските промени, структуриран около четири стълба:       

  1. Подкрепа за родителите чрез по-доброто съвместяване на семейните стремежи и платения труд, по-специално чрез осигуряване на достъп до качествени грижи за децата и добър баланс между професионалния и личния живот;
  2. Подкрепа и предоставяне на възможности на по-младите поколения да процъфтяват, да развиват уменията си, да разполагат с улеснен достъп до пазара на труда и до жилища на достъпни цени;
  3. Овластяване на по-възрастните поколения и поддържане на тяхното благосъстояние чрез реформи, съчетани с подходящи политики на пазара на труда и на работното място;
  4. Когато е необходимо, преодоляване на недостига на работна ръка чрез управлявана законна миграция, при пълно взаимно допълване с оптималното използване на талантите от ЕС.

В набора от инструменти се признава необходимостта да се вземе предвид териториалното измерение на демографските промени, по-специално в регионите, които се сблъскват с феномена на намаляване на населението и значителна изходяща мобилност на младите работници („изтичане на мозъци“).

Въпросните инструменти могат да спомогнат за стимулиране, прецизиране и по-добро координиране на политиките на равнището на ЕС и на национално равнище. Комисията призовава държавите членки да разработят и приложат интегрирани политики за справяне с демографските промени и да включат демографските проблеми във всички области на политиките.

Политиките на държавите членки следва да се основават на местните реалности, тъй като демографските предизвикателства се различават в отделните държави членки и региони. Равенството между половете, недискриминацията и справедливостта между поколенията трябва да бъдат в основата на избора на политики. Цифровите технологии могат да повишат конкурентното предимство на Европа и да спомогнат за компенсиране на последиците от демографските промени. Създателите на политики следва да насърчават активното участие на гражданите в тези усилия и да включват всички участници — социалните партньори, организациите на гражданското общество и други. 

В допълнение към регулаторните инструменти и рамките на политиката, на равнището на ЕС са налични редица инструменти за финансиране в подкрепа на държавите членки, като например Механизмът за възстановяване и устойчивост и Европейският социален фонд+ (ЕСФ+).

За повече информация:

Съобщение за медиите "Демографските промени в Европа: инструменти за действие"

Връзка към съобщението „Демографските промени в Европа: инструментариум за действие“

Връзка към информационния документ

Връзка към експресно проучване „Евробарометър“ относно демографията

Въздействието на демографските промени в Европа

Данни

Дата на публикуване
11 Oктомври 2023 г.
Автор
Представителство в България