Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия8 Юни 2023 г.Представителство в България

ЕК предлага да се изготвят общи етични стандарти за всички институции на ЕС

Етични стандарти за институциите на ЕС
(c) European Union, 2021

Днес, след неформални консултации с другите институции, Европейската комисия прие предложение за създаването на междуинституционален орган по етика, обхващащ членове на институциите на ЕС, както бе обявено в началото на мандата от председателя Фон дер Лайен. Със създаването на органа по етика за първи път ще бъдат изготвени общи стандарти за етично поведение на членовете и официален механизъм за координация и обмен на мнения между институциите относно етичните изисквания. Благодарение на тези промени за политиците на равнище ЕС ще се прилагат общи, ясни, прозрачни и разбираеми стандарти.

Стандартите ще се отнасят до няколко области:

  • приемане на подаръци, гостоприемство и пътувания, предлагани от трети лица: стандартите ще се прилагат и за приемането на награди, отличия или почести;
  • мерки за обвързване с условия и за прозрачност, по-специално по отношение на срещите с представители на интереси: благодарение на регистъра за прозрачност Комисията, Европейският парламент и Съветът вече имат общи стандарти по отношение на срещите с представители на интереси и на тяхното публикуване. Обхватът на стандартите ще бъде разширен, така че да включва, например, достъпа до сградите на институциите;
  • интереси и имущество, които трябва да бъдат декларирани, като се определят категориите, както и процедурите, прилагани за проверката на тези декларации;
  • странични или външни дейности, за да се гарантира, че не се застрашават достъпността и независимостта на членовете;
  • дейности на бивши членове след изтичането на мандата им, установяване на условия и изисквания за прозрачност;
  • прилагане на общата рамка, включително относно наблюдението на спазването и последващите действия по отношение също така на евентуални случаи на тормоз и санкции при нарушения в рамките на отделните институции;
  • относно публичността на информацията: всяка институция ще трябва да оповестява публично как прилага стандартите.

Въпреки че в Договорите се определят общите правила и принципи на поведение, повечето институции ги описват подробно в собствените си процедурни правилници или кодекси за поведение. Поради това е налице разпокъсаност между етичните рамки на институциите, като правилата са сложни и разпръснати. Въпреки че някои различия могат да се обяснят с разликите между ролите на всяка институция и рисковете, присъщи на съответните ѝ задължения, стана ясно, че е необходимо създаването на обща култура на етика чрез общи високи стандарти и сътрудничество между институциите. След като бъде одобрен, органът по етика ще запълни този пропуск, като предостави общи и ясни етични стандарти за институциите на ЕС.

Новият орган ще има три основни задачи:

  • разработване на общи минимални стандарти — обяснени по-горе — приложими за членовете на участващите институции и органи на ЕС, както и актуализирането им, когато е необходимо. Те ще служат като минимално базово равнище и всяка институция запазва свободата си да прилага още по-строги вътрешни правила, като стандартите не могат да се използват за понижаване на действащите правила;
  • обмен на мнения относно вътрешните правила на всяка институция по отношение на стандартите, за да се даде възможност на институциите да се учат едни от други и да се възползват взаимно от опита си.
  • насърчаване на обща култура на етика на всички членове на институциите на ЕС, като се улеснява разбирането сред обществеността на рамката както за служителите в институциите, така и извън тях. Прозрачността се отнася и за прилагането на тези правила в институциите.

Всичко това ще бъде направено по прозрачен и достъпен за обществеността начин. Други органи, служби и агенции на Съюза ще имат възможност доброволно да прилагат целия набор от общи стандарти и да участват в обмена на мнения.

Новият орган по етика няма да се занимава с разследвания по отделни случаи, нито ще се намесва или ще ограничава по какъвто и да било начин разследванията на утвърдени съществуващи органи. Съгласно Договорите това е отговорност на Европейската прокуратура, както и на националните полицейски и съдебни органи, при наказателни производства, засягащи финансовите интереси на Съюза. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) носи отговорност за разследването на нередности и нарушения на професионалните задължения, Омбудсманът — за случаи на лошо управление, а всяка отделна институция — за случаи на нарушение на съответните им правила.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Предложение за създаването на междуинституционален орган по етика

Въпроси и отговори

Информационен документ

Уебсайт: Етика и почтеност на членовете на Европейската комисия

Данни

Дата на публикуване
8 Юни 2023 г.
Автор
Представителство в България