Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия16 Mарт 2023 г.Представителство в България

ЕК предлага Европейски законодателен акт за суровините от изключителна важност

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Valdis Dombrovskis and Thierry Breton on the Critical Raw Materials Act, the EU’s long-term competitiveness strategy, and 30 years of the Single Market 

Европейската комисия предлага широкообхватен набор от действия, за да се гарантира достъпът на ЕС до сигурни, диверсифицирани, достъпни и устойчиви доставки на суровини от изключителна важност. Суровините от изключителна важност са абсолютно необходими за голям брой стратегическите сектори, включително промишлеността с нулеви нетни емисии, цифровата промишленост, авиокосмическия сектор и сектора на отбраната.

На фона на очакванията за драстично нарастване на търсенето на суровини от изключителна важност Европа разчита в голяма степен на внос, често от почти монополни доставчици от трети държави. ЕС трябва да смекчи свързаните с такива стратегически зависимости рискове за веригите за доставки, за да повиши икономическата си устойчивост, както стана ясно от възникналия след COVID-19 недостиг и от енергийната криза след руското нашествие в Украйна. Тези рискове може да застрашат усилията на ЕС за постигане на целите му в областта на климата и цифровите технологии.

Приетите днес регламент и съобщение за суровините от изключителна важност подсилват предимствата и възможностите на единния пазар и външните партньорства на ЕС, за да се диверсифицират веригите на ЕС за доставки на суровини от изключителна важност и да се повиши тяхната устойчивост. Със законодателния акт за суровините от изключителна важност също така се подобрява капацитетът на ЕС за наблюдение и смекчаване на рисковете от сътресения и се подсилват кръговостта и устойчивостта.

Заедно с реформата на структурата на пазара на електроенергия и законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии приетите мерки за суровините от изключителна важност създават благоприятна регулаторна среда за отраслите с нулеви нетни емисии и за конкурентоспособността на европейската промишленост, както е обявено в промишления план на Зеления пакт.

Вътрешни действия

Законодателният акт за суровините от изключителна важност ще осигури на ЕС необходимите инструменти за гарантиране на достъпа на Съюза до сигурни и устойчиви доставки на суровини от изключителна важност, главно чрез:

  • Определяне на ясни приоритети за действие: освен актуализиран списък на суровините от изключителна важност, със законодателния акт се определя списък на стратегическите суровини, които са от решаващо значение за технологиите, необходими за постигането на амбициозните цели на Европа в екологичната и цифровата сфера, както и за отбранителните и космическите приложения, като същевременно са налице потенциални рискове по отношение на доставките им в бъдеще. С регламента и двата списъка — на суровините от изключителна важност и на стратегическите суровини — се включват в правото на ЕС. С него се определят ясни референтни показатели за вътрешния капацитет по веригата за доставки на стратегически суровини и за диверсифициране на доставките в ЕС до 2030 г.: 

- най-малко 10 % от годишното потребление на ЕС за добива,

- най-малко 40 % от годишното потребление на ЕС за преработката,

- най-малко 15 % от годишното потребление на ЕС за рециклирането

- не повече от 65 % от годишното потребление на Съюза на всяка стратегическа суровина на всеки съответен етап от преработката от една единствена трета държава.

  • Създаване на сигурни и устойчиви вериги за доставки на суровини от изключителна важност в ЕС: със законодателния акт ще се намали административната тежест и ще се опростят процедурите за издаване на разрешения за проекти за суровини от изключителна важност в ЕС. Освен това избрани стратегически проекти ще се ползват от подкрепа за достъп до финансиране и по-кратки срокове за издаване на разрешителни (24 месеца за разрешителните за добив и 12 месеца за разрешителните за преработка и рециклиране). Държавите членки ще трябва също така да разработят национални програми за проучване на геоложките ресурси.
  • Гарантиране на способността на ЕС да смекчава рисковете за доставките: за да се гарантира устойчивостта на веригите за доставки, със законодателния акт се предвижда наблюдение на веригите за доставки на суровини от изключителна важност и координиране на запасите от стратегически суровини между държавите членки. Някои големи дружества ще трябва да извършват одит на своите вериги за доставки на стратегически суровини, включващ тест за устойчивост на равнището на съответното дружество.
  • Инвестиране в научни изследвания, иновации и умения:  Комисията ще ускори усвояването и внедряването на революционни технологии за суровините от изключителна важност. Освен това чрез създаването на широкомащабно партньорство за умения в областта на суровините от изключителна важност и на Академия за суровините ще се насърчи развитието на уменията, които са от значение за работната сила във веригите за доставки на суровини от изключителна важност. Във външен план стратегията за Global Gateway ще послужи като средство за подпомагане на държавите партньори в развитието на техния собствен капацитет за добив и преработка, включително развитието на умения.
  • Опазване на околната среда чрез подобряване на кръговостта и устойчивостта на суровините от изключителна важност: подобряването на сигурността и достъпността на доставките на суровини от изключителна важност трябва да става едновременно с увеличаването на усилията за смекчаване на всякакви неблагоприятни последици както в рамките на ЕС, така и в трети държави, по отношение на трудовите права, правата на човека и опазването на околната среда. Усилията за подобряване на устойчивото развитие на веригите за създаване на стойност в областта на суровините от изключителна важност също така ще спомогнат за насърчаване на икономическото развитие в трети държави, както и на управлението на устойчивостта, правата на човека, разрешаването на конфликти и регионалната стабилност.

Държавите членки ще трябва да приемат и изпълняват национални мерки за подобряване на събирането на богати на суровини от изключителна важност отпадъци и за гарантиране на тяхното рециклиране за получаване на вторични суровини от изключителна важност. Държавите членки и частните оператори ще трябва да проучат потенциала за оползотворяване на суровини от изключителна важност от отпадъци от текущи миннодобивни дейности, но и от стари депа за минни отпадъци. Продуктите, съдържащи постоянни магнити, ще трябва да отговарят на изисквания за кръговост и да дават информация за пригодността за рециклиране и съдържанието на рециклирани материали.

Действия в международен план

  • Диверсифициране на вноса на суровини от изключителна важност в Съюза: ЕС никога няма да може да се снабдява самостоятелно с такива суровини от изключителна важност и ще продължи да разчита на внос за по-голямата част от потреблението си. Поради това международната търговия е от основно значение за подпомагането на световното производство и за гарантирането на диверсификацията на доставките. ЕС ще трябва да засили ангажираността си в световен мащаб с надеждни партньори за развиване и разнообразяване на инвестициите, както и за насърчаване на стабилността в международната търговия и укрепване на правната сигурност за инвеститоритеПо-конкретно ЕС ще се стреми към взаимноизгодни партньорства с нововъзникващи пазари и развиващи се икономики, по-специално в рамките на своята стратегия за Global Gateway.
  • ЕС ще засили търговските си действия, включително чрез създаване на клуб за суровини от изключителна важност за всички единомислещи държави, желаещи да укрепят световните вериги за доставки, укрепване на Световната търговска организация (СТО), разширяване на мрежата на ЕС от споразумения за улесняване на устойчивите инвестиции и споразумения за свободна търговия и засилване на правоприлагането с цел борба с нелоялните търговски практики.
  • Съюзът ще продължи да развива стратегически партньорства: ЕС ще работи с надеждни партньори за насърчаване на собственото им икономическо развитие по устойчив начин чрез установяване на верига за създаване на стойност в собствените им държави, като същевременно се насърчават сигурните, устойчиви, достъпни и достатъчно диверсифицирани вериги за създаване на стойност за ЕС.

Предложеният регламент ще бъде предмет на обсъждане и одобрение от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, преди да бъде приет и да влезе в сила.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно предложението за суровините от изключителна важност

Европейски регламент за суровините от изключителна важност

Съобщение

Въпроси и отговори

Информационен документ

Суровини от изключителна важност и търговия — инфографика

Действия във връзка с четири вида суровини от изключителна важност — инфографика

Информационна система за суровините

Доклад за стратегическо прогнозиране на JRC

Данни

Дата на публикуване
16 Mарт 2023 г.
Автор
Представителство в България