Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия26 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предлага конкретни действия за укрепване на социалния диалог

Corporate and office relations

Европейската комисия представя инициатива за допълнително укрепване и насърчаване на социалния диалог с конкретни действия на национално равнище и на равнището на ЕС. Тя подновява твърдия ни ангажимент към социалния диалог като основен елемент на социалната пазарна икономика на ЕС и нейната конкурентоспособност. Инициативата дава възможност на социалния диалог да се адаптира към променящия се свят на труда и новите тенденции на пазара на труда на фона на прехода към цифрова и неутрална по отношение на климата икономика и появата на нови форми на заетост.

Преговорите между организациите, представляващи работодателите и работниците (социалните партньори), чрез социален диалог и колективно договаряне спомагат за подобряване на условията на живот и труд, като например заплащането, работното време, годишния отпуск, родителския отпуск, обучението и мерките за здравословни и безопасни условия на труд. Те играят решаваща роля и за адаптирането към променящите се икономически и социални условия и постигането на по-голяма производителност, което е необходимо за подобряване на конкурентоспособността на европейските предприятия. Всичко това допринася за обезпечаване на социална справедливост и демокрация на работното място и за повишаване на просперитета и устойчивостта на Европа.

Социалните партньори играят решаваща роля и във времена на криза или промяна. Например по време на пандемията от COVID-19 те бързо помогнаха за организирането на мерки за здравословни и безопасни условия на труд и схеми за работа на непълно работно време. Социалните партньори помагат също за намирането на балансирани решения за адаптиране на пазара на труда към цифровата ера. Тясното сътрудничество между работодателите и служителите е също така от съществено значение за осигуряването на ефикасна организация на промишлените производствени дейности и за предоставянето на работната сила на умения, свързани с екологичния и цифровия преход.

Степента и качеството на участието на социалните партньори обаче варират значително в отделните държави. Същевременно членството в синдикални организации и делът на работниците, обхванати от колективни трудови договори на национално равнище, намаляват (от средно около 66 % за ЕС през 2000 г. на около 56 % през 2019 г.). По-новите форми на заетост, напр. работата през платформа, и някои групи, като младите хора, също е по-малко вероятно да бъдат представени, като в някои сектори (напр. сектора на грижите) се наблюдава почти пълна липса на колективно договаряне.

В този контекст Комисията предлага препоръка на Съвета, в която се посочва как държавите от ЕС могат допълнително да засилят социалния диалог и колективното договаряне на национално равнище. Комисията представя също съобщение относно укрепването и насърчаването на социалния диалог на равнището на ЕС. Социалните партньори участваха активно в подготовката на тези инициативи.

Създаване на условия за процъфтяване на социалния диалог на национално равнище

В предложението на Комисията за препоръка на Съвета се препоръчва държавите членки:

  • да гарантират провеждането на консултации със социалните партньори относно разработването и изпълнението на политиките в областта на икономиката и заетостта и социалните политики в съответствие с националните практики.
  • да насърчават социалните партньори да разглеждат новите форми на труд и нетипичната заетост и да осъществяват широка комуникация относно ползите от социалния диалог и относно действащите колективни трудови договори.
  • да дадат възможност за увеличаване на капацитета на организациите на работниците и работодателите, например като се гарантира, че имат достъп до нужната информация, и се осигури подкрепа от националните правителства.

Предложената препоръка на Съвета е съобразена изцяло с националните традиции, както и с автономността на социалните партньори. Тя позволява на държавите членки да определят как най-добре да постигнат тези цели, като вземат предвид специфичните си обстоятелства.

Насърчаване на участието на социалните партньори на равнището на ЕС

За да се насърчи допълнително ролята на социалните партньори в изготвянето на политиките на ЕС и да се засили секторният социален диалог на равнището на ЕС, Комисията предлага набор от мерки за:

  • укрепване на европейския секторен социален диалог чрез модернизиране на неговата уредба, в тясно сътрудничество със социалните партньори в ЕС, чрез евентуално преразглеждане на настоящите правила;
  • продължаване на подкрепата за споразуменията между социалните партньори, по-специално чрез административна подкрепа и правни консултации;
  • засилване на участието на социалните партньори в изготвянето на политиките на ЕС, например чрез събиране на мненията на европейските междуотраслови социални партньори относно приоритетите на политиките на ЕС преди изготвянето на работната програма на Комисията;
  • повишаване на ефективността на техническата и финансовата подкрепа на ЕС за социалните партньори. Например Комисията ще създаде, в сътрудничество със социалните партньори, научноизследователска мрежа за наблюдение и насърчаване на социалния диалог в ЕС.

Освен това Комисията призовава социалните партньори да договорят и сключат повече споразумения между социалните партньори и да подобрят членството и представителството както на профсъюзите, така и на организациите на работодателите.

Комисията също така ще продължи да насърчава социалния диалог в международен план чрез редовно сътрудничество с Международната организация на труда (МОТ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други. Комисията насърчава държавите членки да продължат да ратифицират и да прилагат ефективно конвенциите на МОТ.

Следващи стъпки

Комисията ще проследи, като работи в тясно сътрудничество със социалните партньори, предложените действия на равнището на ЕС, изброени в съобщението.

Държавите членки ще обсъдят предложението на Комисията за препоръка на Съвета с оглед на приемането му от Съвета. След като бъде прието, предложението ще прикани държавите членки да представят на Комисията набор от мерки, които са били обсъдени със социалните партньори, с цел изпълнение на препоръката. Изпълнението на мерките ще бъде наблюдавано в контекста на европейския семестър.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно мерките за укрепването на социалния диалог

Предложение за препоръка на Съвета относно укрепването на социалния диалог в Европейския съюз

Съобщение относно укрепването на социалния диалог в Европейския съюз — оползотворяване на пълния му потенциал за управление на преходите

Въпроси и отговори: укрепване на социалния диалог

2023 г. — Европейска година на уменията

Данни

Дата на публикуване
26 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България