Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предлага нов инструмент на ЕС за ограничаване на прекомерните скокове в цените на газа

Търговия и пазар на газ
EU 2017 - Marco Bertorello

С днешните действия Комисията продължава отговора си на продължаващата енергийна криза, като предлага механизъм за корекция на пазара за защита на предприятията и домакинствата в ЕС от епизодични случаи на прекомерно високи цени на газа в ЕС. Това предложение допълва мерките за намаляване на търсенето на газ и за гарантиране на сигурността на доставките чрез диверсификация на доставчиците на енергия. Новият механизъм има за цел да намали нестабилността на европейските пазари на газ, като същевременно гарантира сигурността на доставките на газ.

След руското нашествие в Украйна и използването на енергийните доставки като оръжие, цените на природния газ отбелязаха безпрецедентни пикове в целия ЕС, достигайки рекордни стойности през втората половина на август тази година. Екстремният скок на цените в продължение на почти две седмици през август беше много вреден за европейската икономика, с верижен ефект върху цените на електроенергията и увеличение на общата инфлация. Комисията предлага да се предотврати повтарянето на подобни епизодични случаи с временен и добре насочен инструмент за автоматична намеса на пазарите на газ в случай на изключително високи цени на газа. 

Предпазен таван за цените на газа

Предложеният инструмент се състои от предпазен таван от 275 EUR за цените на дериватите на TTF за месеца напред. Виртуалната борса Title Transfer Facility (TTF), която е най-често използваният референтен показател на ЕС за цените на газа, играе ключова роля на европейския пазар на газ на едро. Механизмът ще се задейства автоматично, когато са изпълнени следните две условия:

  • цените на сетълмент на деривати с най-кратък срок за изпълнение на TTF надхвърлят 275 EUR в продължение на две седмици;
  • цените на TTF са с 58 EUR по-високи от референтната цена за ВПГ в продължение на 10 последователни дни за търговия в рамките на двете седмици.

Когато тези условия са изпълнени, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) незабавно публикува известие за корекция на пазара в Официален вестник на Европейския съюз и уведомява Комисията, Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и Европейската централна банка (ЕЦБ). На следващия ден механизмът за корекция на цените влиза в сила и няма да бъдат приемани нареждания за деривати с най-кратък срок за изпълнение на TTF, надвишаващи предпазния таван за цените. Механизмът може да бъде задействан от 1 януари 2023 г. 

Предпазни мерки за гарантиране на сигурността на доставките и стабилността на пазара

Предложеният регламент на Съвета съдържа предпазни мерки за избягване на смущения на енергийните и финансовите пазари. За да се предотвратят проблеми със сигурността на доставките, предпазният таван е ограничен само до един фючърсен продукт (продукти на TTF за месец напред), така че пазарните оператори все още да могат да удовлетворяват исканията за търсене и да закупуват газ на спот пазара или чрез извънборсови сделки. За да се гарантира, че търсенето на газ няма да се увеличи, в предложението се изисква в рамките на две седмици от задействането на механизма за корекция на пазара държавите членки да уведомят за мерките, които са предприели за намаляване на потреблението на газ и електроенергия. След като днешното предложение за механизъм за корекция на пазара бъде прието в Съвета, Комисията ще предложи също така да се обяви предупреждение на равнище ЕС съгласно приетия през юли инструмент „Да пестим газ за безпроблемна зима“, който ще доведе до задължителни икономии на газ, за да се гарантира намаляване на търсенето. Освен това ЕОЦКП, ЕЦБ, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), Координационната група по природния газ и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG) ще извършват постоянно наблюдение.

За да се реагира на евентуални нежелани отрицателни последици от ценовото ограничение, в предложението се предвижда, че механизмът може да бъде прекратен незабавно по всяко време. Това може да се случи:

  • чрез автоматично дезактивиране, когато неговото функциониране вече не е оправдано от положението на пазара на природен газ, а именно когато изискването за разликата между цената на TTF и цената на ВПГ вече не е изпълнено в продължение на 10 последователни дни на търговия;
  • с решение на Комисията за спиране, когато бъдат установени рискове за сигурността на доставките в Съюза, за усилията за намаляване на търсенето, за потоците от газ в рамките на ЕС или за финансовата стабилност.

Съществува и възможност Комисията да предотврати задействането на механизма, в случай че съответните органи, включително ЕЦБ, предупредят за настъпването на такива рискове.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Предложение за Регламент на Съвета за създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите и икономиката от прекомерно високи цени

Въпроси и отговори

Комисията прави допълнителни предложения за борба с високите цени на енергията и гарантиране на сигурността на доставките

Действия на ЕС за справяне с високите цени на енергията

Данни

Дата на публикуване
22 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България