Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предлага нови правила относно патентите

Press conference by Thierry Breton, European Commissioner, on new rules to complete the Single Market for patents

Комисията предложи днес нови правила, които имат за цел да помогнат на предприятията, особено на малките и средните предприятия (МСП), да оползотворяват в максимална степен своите изобретения, използват новите технологии и допринасят за конкурентоспособността и технологичния суверенитет на ЕС.

Предложените регламенти относно патентите от съществено значение за стандарт, предоставянето на принудителна лицензия за патенти в кризисни ситуации и преразглеждането на законодателството относно сертификатите за допълнителна закрила ще създадат по-прозрачна, ефективна и съобразена с бъдещите предизвикателства рамка за правата върху интелектуалната собственост.

Нематериалните активи като марки, дизайни, патенти и данни придобиват все по-голямо значение в съвременната икономика на знанието. Интелектуалната собственост (ИС) е основна движеща сила на икономическия растеж, тъй като помага на предприятията да оползотворят своите нематериални активи. На отраслите с интензивно използване на ИС се падат почти половината от целия БВП и над 90 % от целия износ на ЕС. През периода 2017—2019 г. близо 76 % от търговията в рамките на ЕС е генерирана от отраслите с интензивно използване на патенти.

Днешните предложения ще допълнят единната патентна система, която ще заработи пълноценно от 1 юни. Съответните им отправни точки са съществуващите разпоредби и принципи на международното право и правото на ЕС в областта на ИС, като всяко от тях има за цел да направи патентната система по-ефективна чрез по-нататъшно премахване на разпокъсаността на единния пазар, намаляване на бюрокрацията и повишаване на ефективността. Тази солидна патентна рамка ще даде възможност за по-добра защита на иновациите от страна на икономическите оператори и компетентните органи, успоредно с осигуряването на справедлив достъп, включително по време на извънредни ситуации.

Тези инициативи в областта на патентите са насочени към следните ключови области:

Патенти от съществено значение за стандарт

Патентите от съществено значение за стандарт (ПСЗС) са патенти, които предоставят правна закрила на технология, обявена за съществена за целите на прилагането на технически стандарт, приет от организация, разработваща стандарти (ОРС). Тези стандарти се отнасят например до свързаността (напр. 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC) или стандарти за аудио/видео компресия и декомпресия.

За да изработи продукт, който съответства на даден стандарт, внедрителят на този продукт е длъжен да използва съответните патенти, за които се счита, че са „от съществено значение“. Монополът, предоставен от такива специални патенти, се компенсира от ангажимента на притежателите на ПСЗС да предоставят лицензии за тези патенти при справедливи, разумни и недискриминационни (FRAND) условия, което прави възможен достъпът на внедрителите до пазара.

В продължение на много години досегашната система страдаше от липса на прозрачност, предвидимост, а също и от продължителни правни и съдебни спорове, като тези проблеми намериха признание за първи път в съобщението на Комисията от 2017 г. относно патентите от съществено значение за стандарт. Предишните мерки за справяне с тях, като например саморегулирането, не се оказаха ефективни. В своя План за действие в областта на ИС от 2020 г. Комисията подчерта необходимостта от „много по-ясна и по-предсказуема рамка, която да поощрява по-скоро добросъвестните преговори, отколкото прибягването до съдебни спорове“.

Приложимостта на ПСЗС (особено за стандартите за свързаност) ще расте с все по-масовото навлизане на „интернет на нещата“ (IoT). Съответно наличието на добре работеща система, която улеснява достъпа до технологии, като същевременно се възнаграждават иновациите, е от решаващо значение за технологичния суверенитет на ЕС.

Предложената рамка за предоставяне на лицензии за ПСЗС има за цел да се създаде балансирана система, като се установи световен еталон за прозрачност на ПСЗС, намаляване на конфликтите и ефикасни преговори. Тя има следните две основни цели:

  • да гарантира, че притежателите и внедрителите на ПСЗС в ЕС въвеждат иновации в ЕС, произвеждат и продават продукти в ЕС и са конкурентоспособни на световните пазари;
  • да гарантира, че крайните ползватели, в т.ч. МСП и потребителите, се възползват от продукти, основаващи се на най-новите стандартизирани технологии, на справедливи и приемливи цени.

Предложената рамка за предоставяне на лицензии за ПСЗС ще осигури допълнителна прозрачност по отношение на портфейлите от ПСЗС, агрегираната ставка на лицензионното възнаграждение (когато участват патенти на няколко притежатели), а също така ще даде възможност на страните да се споразумеят за FRAND условията на своите лицензии при използване на по-ефикасни средства. С предложението се въвеждат мерки във връзка със следните аспекти: регистър на ПСЗС, база данни и проверки за същественост; експертни становища относно агрегираната ставка на лицензионното възнаграждение за ПСЗС; определяне на FRAND посредством помирителна процедура вместо скъпоструващи съдебни спорове; мерки в подкрепа на МСП, а също създаване на „Център за експертни познания“ в състава на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Предложеният регламент ще се прилага за всички стандарти, които ще бъдат публикувани след влизането му в сила. Комисията обаче ще определя кои стандарти, техни сфери на прилагане или случаи на използване да бъдат изключени от приложното поле на агрегираната ставка на лицензионното възнаграждение и помирителната процедура във връзка с FRAND условията в ситуации, в които предоставянето на съответна лицензия за ПСЗС не създава значителни трудности или липса на ефективност, засягащи функционирането на вътрешния пазар. И обратно, стандартите, публикувани преди влизането в сила на регламента, няма да бъдат предмет на неговите разпоредби, освен ако специфични нарушения на пазара, дължащи се на липса на ефективност при предоставянето на лицензии за ПСЗС, не станат причина Комисията да ги включи в приложното му поле.

Предоставяне на принудителна лицензия

Предоставянето на принудителна лицензия за патенти позволява на правителството да разреши използването на патентовано изобретение без съгласието на патентопритежателя. Доброволните лицензионни споразумения с производителите в общия случай са предпочитаният инструмент за увеличаване на производството, но ако не са налични доброволни споразумения или същите не съответстват на нуждите, предоставянето на принудителна лицензия може да спомогне за осигуряването на достъп до продукти и технологии от ключово значение при кризисни ситуации като крайна мярка по време на криза. Понастоящем съществуват 27 разнородни национални режима на принудителна лицензия, въпреки наличието на множество работещи в целия ЕС вериги за създаване на стойност. Това може да породи правна несигурност както за правоносителите, така и за ползвателите на права върху ИС.

Новите правила предвиждат нов инструмент за предоставяне на принудителна лицензия на равнището на ЕС, който ще допълни кризисните инструменти на ЕС, като например инструмента в подкрепа на единния пазар в кризисни ситуации, регламентите за Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) и Законодателния акт за интегралните схеми. След кризата с COVID-19 тези нови правила допълнително повишават устойчивостта на Съюза спрямо кризи, като осигуряват достъп до патентовани продукти и технологии от ключово значение при кризи, в случай че не са налични доброволни споразумения или същите не съответстват на нуждите.

Сертификати за допълнителна закрила

Сертификатът за допълнителна закрила (СДЗ) е право върху интелектуална собственост, с което се удължава (с до пет години) срокът на действие на патент за лекарствен продукт за хуманна или ветеринарна употреба, или на продукт за растителна защита, който е бил разрешен от регулаторните органи. Той има за цел да насърчава иновациите и да стимулира растежа и създаването на работни места в тези сектори. Обезпечаваната от СДЗ закрила обаче е достъпна само на национално равнище. Вследствие на това досегашната система страда от разпокъсаност, която води до сложни и скъпоструващи процедури, както и до правна несигурност.

С настоящата инициатива се въвежда единен СДЗ, който да допълва единния патент.  С реформата на СДЗ се въвежда и централизирана процедура по разглеждане, прилагана от EUIPO, в тясно сътрудничество с националните служби за ИС в ЕС. При този режим единно заявление ще бъде подлагано на единен процес на разглеждане, който, ако даде положителен резултат, ще води до издаването на национални СДЗ за всяка от държавите членки, посочени в заявлението. Същата процедура може да доведе и до издаването на единен СДЗ.

Фонд на ЕС за МСП от 2023 г.

За да се подкрепят допълнително иновациите, успоредно с днешните предложения Фондът за МСП от 2023 г. занапред ще предостави на разположение и новите ваучери за достъп до услуги, свързани за първи път с европейски патенти и нови сортове растения. Тези нови услуги ще позволят на МСП да спестяват, при всяка заявка, до 1500 EUR от разходите си за регистрация на патенти и 225 EUR при регистрацията на нови сортове растения.

Какво предстои

Предложените регламенти тепърва ще трябва да бъдат обсъдени и одобрени от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз с оглед приемането им и влизането им в сила.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Предложения за Регламент относно сертификатите за допълнителна закрила

Предложение за Регламент относно предоставянето на принудителна лицензия за патенти

Предложение за Регламент относно патентите от съществено значение за стандарт

Въпроси и отговори във връзка със сертификатите за допълнителна закрила

Въпроси и отговори във връзка с предоставянето на принудителна лицензия

Въпроси и отговори във връзка с патентите от съществено значение за стандарт

Информационен документ относно сертификатите за допълнителна закрила

Информационен документ относно предоставянето на принудителна лицензия

Информационен документ относно патентите от съществено значение за стандарт

Данни

Дата на публикуване
27 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България