Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK предлага нови стандарти Евро 7 за намаляване на емисиите на замърсители от превозните средства

ЕК представи предложение, целящо намаляване на замърсяването на въздуха от продаваните в ЕС нови МПС, в изпълнение на амбицията на Европейския зелен пакт, като същевременно превозните средства продължат да бъдат достъпни за потребителите.

Автомобили на автомагистрала
European Union, 2017

Автомобилният транспорт е най-големият източник на замърсяване на въздуха в градовете. Новите стандарти Евро 7 ще осигурят по-чисти превозни средства по нашите пътища и по-добро качество на въздуха, с което ще защитят здравето на гражданите и околната среда. Стандартите Евро 7 и стандартите за емисии на CO2 за превозните средства работят заедно за осигуряване на качество на въздуха за гражданите, тъй като по-специално засиленото навлизане на електрически превозни средства също създава определени ползи за качеството на въздуха. Двата комплекса от правила ясно насочват веригата за доставки в автомобилната промишленост към намаляване на емисиите на замърсители, включително чрез използване на цифрови технологии.

Новите стандарти за емисиите Евро 7 ще гарантират, че в реални условия на движение, които отразяват по-добре ситуацията в градовете, където проблемите със замърсяването на въздуха са най-големи, леките и лекотоварните автомобили, камионите и автобусите са много по-чисти и остават такива за много по-дълъг период, отколкото при настоящите правила. В предложението се разглеждат емисиите от изпускателната тръба, както и от спирачките и гумите. То също така допринася за постигането на новите по-строги стандарти за качество на въздуха, предложени от Комисията на 26 октомври 2022 г.

Въпреки че правилата за емисиите на CO2 ще стимулират внедряването на превозни средства с нулеви емисии, важно е да се гарантира, че всички превозни средства по нашите пътища са много по-чисти.  През 2035 г. всички леки и лекотоварни автомобили, които се продават в ЕС, ще бъдат с нулеви емисии на CO2. През 2050 г. обаче повече от 20 % от леките и лекотоварните автомобили и повече от половината от по-тежките превозни средства по нашите улици се очаква да продължат да отделят замърсители от изпускателната тръба. Електрическите превозни средства, задвижвани от акумулаторна батерия, също продължават да бъдат източник на замърсяване от спирачките и пластмасовите микрочастици от гумите.

Правилата на Евро 7 ще намалят всички тези емисии и ще гарантират, че превозните средства ще продължат да са достъпни за потребителите.

Новите изисквания, основани на стандартите Евро 7:

Предложението заменя и опростява предишните отделни правила за емисиите от леки и лекотоварни автомобили (Евро 6) и от камиони и автобуси (Евро VI). С правилата на стандартите Евро 7 пределните стойности на емисиите за всички моторни превозни средства, т.е. леки автомобили, лекотоварни автомобили, автобуси и камиони, се въвеждат в единна система от правила. Новите правила са неутрални по отношение на горивата и технологиите, като поставят едни и същи ограничения, независимо от това дали превозното средство използва бензин, дизелово гориво, електрическо задвижване или алтернативни горива. Те ще допринесат за:

  • По-добър контрол на емисиите на замърсители на въздуха от всички нови превозни средства: чрез разширяване на обхвата на условията на шофиране, които са обхванати от изпитванията за емисии в пътни условия. Сега те ще отразяват по-добре спектъра от условия, с които превозните средства могат да се сблъскат в цяла Европа, включително температури до 45 °C или кратки маршрути, типични за ежедневните пътувания
  • Актуализиране на пределните стойности за емисиите на замърсители и въвеждане на по-строги ограничения на емисиите: пределните стойности ще станат по-строги за камиони и автобуси, а най-ниските съществуващи пределни стойности за леки и лекотоварни автомобили вече ще се прилагат независимо от горивото, използвано от превозното средство. Новите правила също така определят пределни стойности на емисиите за нерегулирани досега замърсители, като например за емисиите на диазотен оксид от тежкотоварни превозни средства.
  • Регулиране на емисиите от спирачките и гумите: правилата по стандартите Евро 7 ще бъдат първите стандарти в световен мащаб, които регулират не само емисиите от изпускателната тръба, но и определят допълнителни ограничения за емисиите на прахови частици от спирачките и правила за емисиите на пластмасови микрочастици от гумите. Тези правила ще се прилагат за всички превозни средства, включително за електрическите превозни средства.
  • Да се гарантира, че новите автомобили остават чисти за по-дълго време: всички превозни средства ще трябва да отговарят на правилата за по-дълъг период от време, отколкото досега. Съответствието на леките и лекотоварните автомобили ще бъде проверявано, докато тези превозни средства изминат 200 000 километра и достигнат 10 години. По този начин се удвояват изискванията за дълготрайност, съществуващи съгласно правилата на Евро 6/VI (100 000 километра и 5 години). Подобни увеличения ще се въведат и за автобусите и камионите.
  • Подкрепа за внедряването на електрически превозни средства: нови правила ще регулират дълготрайността на акумулаторите, монтирани в леки и лекотоварни автомобили, с цел да се повиши доверието на потребителите в електрическите превозни средства. Това също така ще намали необходимостта от замяна на акумулаторите на ранен етап от жизнения цикъл на превозното средство, като по този начин ще се намали необходимостта от нови суровини от критично значение, необходими за производството на акумулаторите.
  • Пълноценно използване на възможностите на цифровите технологии: Правилата на Евро 7 ще гарантират, че превозните средства не са манипулирани и емисиите могат лесно да се контролират от органите, като се използват датчици вътре в превозното средство за измерване на емисиите през целия експлоатационен срок на превозното средство.

Предложението на Комисията ще бъде представено на Европейския парламент и на Съвета с оглед на приемането му от съзаконодателите. 

За повече информация:

Съобщение за медиите относно новите стандарти Евро 7

Предложение за регламент за одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на емисиите от тях и на дълготрайността на акумулаторната батерия (Евро 7)

Въпроси и отговори

Информационен документ

Емисиите в автомобилния сектор

Данни

Дата на публикуване
10 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България