Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия16 май 2022

EK предлага укрепване на финансовите правила на ЕС

Euro converter calculator

Европейската комисия предложи целенасочени корекции на финансовите правила на Европейския съюз, известни като Финансовия регламент.

Основната цел на предложението е да се приведат съществуващите правила в съответствие с настоящия дългосрочен бюджет за периода 2021—2027 г. и да се направят допълнителни подобрения на вече съществуващите много високи стандарти на финансовите правила на ЕС с оглед на разработването на още по-прозрачен, по-добре защитен и по-гъвкав бюджет.

Предложените корекции включват по-голяма прозрачност чрез подобряване на публичната информация относно получателите на финансиране от ЕС и използването на бюджета на ЕС, засилване на ефективността на контрола и одитите, и използване на интегрирана информационна система за извличане на данни и оценка на риска. Те включват и по-добра защита на финансовите интереси на ЕС, например чрез укрепване на системата, която позволява да се идентифицират получателите на финансиране от ЕС, които нарушават правилата на ЕС, и да бъдат изключени от финансиране. Те предлагат по-голяма гъвкавост на бюджета на ЕС чрез предоставяне на ясна правна рамка за обществените поръчки в кризисни ситуации и чрез добавяне на нов инструмент за изпълнение на бюджета, за да се гарантира, че Комисията може по-лесно да допринася за глобални инициативи.

Днешното предложение ще бъде предмет на преговори между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, в Съвета с оглед на бързото му приемане. Комисията ще работи съвместно с тези две институции, за да гарантира, че кандидатите и получателите на средства от ЕС могат да започнат да се възползват от новите правила възможно най-скоро.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
16 май 2022