Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Юли 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предлага временна краткосрочна дерогация от някои правила на селскостопанската политика

По искане на държавите от ЕС Комисията предлага временна краткосрочна дерогация от правилата за редуване на културите и поддържането на непроизводствени обекти върху обработваемата земя. 

Sustainable farming

По искане на държавите от ЕС днес Комисията предлага временна краткосрочна дерогация от правилата за редуване на културите и поддържането на непроизводствени обекти върху обработваемата земя. Въздействието на тази мярка ще зависи от избора, направен от държавите членки и земеделските стопани, но с нея ще се увеличи максимално производствения капацитет на ЕС за зърнени култури, предназначени за хранителни продукти. Счита се, че така в производството ще се върнат 1,5 милиона хектара в сравнение със сегашното положение. Всеки тон зърнени култури, произведени в ЕС, ще спомогне за повишаване на продоволствената сигурност в световен мащаб.

Предложението на Комисията ще бъде изпратено на държавите от ЕС, преди да бъде официално прието.

Глобалната продоволствена система е изправена пред сериозни рискове и несигурност, произтичащи по-специално от войната в Украйна, където в близко бъдеще могат да възникнат и въпроси, свързани с продоволствената сигурност.

С оглед на значението на стандартите за ДЗЕС (добро земеделско и екологично състояние) за целите за запазване на почвения потенциал и подобряване на биологичното разнообразие в земеделските стопанства като част от дългосрочната устойчивост на сектора, както и за поддържане на потенциала за производство на храни, дерогацията е временна, ограничена до референтната 2023 г. и до строго необходимото за справяне с глобалните опасения за продоволствената сигурност, произтичащи от руската военна агресия срещу Украйна, като се изключва засаждането на култури, които обикновено се използват за хранене на животни (царевица и соя).

Предложението на Комисията е резултат от внимателен баланс между наличността и финансовата достъпност на храните в световен мащаб, от една страна, и опазването на биологичното разнообразие и качеството на почвите, от друга страна. Комисията остава изцяло ангажирана със Зеления пакт. В предложението се предвижда, че държавите членки, които използват дерогациите, насърчават екосхемите и агроекологичните мерки, планирани в техните стратегически планове по ОСП. Дългосрочната устойчивост на нашата продоволствена система е от основно значение за продоволствената сигурност.

Въпреки че сме в извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност, трябва да продължим прехода към стабилен и устойчив селскостопански сектор в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие, както и със Закона за възстановяване на природата.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Комисията предприема действия за световната продоволствена сигурност и за подкрепа на земеделските производители и потребителите в ЕС

Доклад от юли за перспективите в краткосрочен план

Данни

Дата на публикуване
22 Юли 2022 г.
Автор
Представителство в България