Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия6 Септември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предложи европейска карта за хора с увреждания и карта за паркиране с валидност във всички страни членки

ЕК представи законодателно предложение, което ще осигури повече права на свободно движение за хората с увреждания, достъп на равни начала до специални условия, преференциално третиране и права за паркиране, когато посещават друга държава членка.

карта за хора с увреждания

С предложението на Комисията се въвежда стандартизирана европейска карта за хора с увреждания и се разширява обхватът на европейската карта за паркиране, така че да включи и хората с увреждания. И двете карти ще бъдат признати в целия ЕС.

Европейската карта за хора с увреждания ще служи като доказателство за наличието на увреждане, което ще се признава в целия ЕС, и ще предоставя равен достъп до специални условия и преференциално третиране при ползването на публични и частни услуги, в това число транспорт, културни прояви, музеи, центрове за отдих и спорт или увеселителни паркове. Картата ще се издава от националните компетентни органи.

Предложените подобрения на настоящата европейска карта за паркиране ще позволят на тези хора да имат достъп до същите права за паркиране, които съществуват в друга държава членка. Тя ще има задължителен общ формат, който ще замени националните карти за паркиране за хора с увреждания.

Предстои предложението на Комисията да бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. В предложението се предвижда, че след приемането на директивата държавите членки разполагат с 18 месеца за транспониране на нейните разпоредби в националното право.

Предложената директива беше обявена със Стратегията на ЕС за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г. Предложението също така е в съответствие с принципите на равните възможности и приобщаването на хората с увреждания, които са част от Европейския стълб на социалните права.

Повече информация ще намерите в съобщението за пресата, както и в документа „Въпроси и отговори“.

Данни

Дата на публикуване
6 Септември 2023 г.
Автор
Представителство в България