Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK предприема действия за повишаване на прозрачността в отрасъла на краткосрочното настаняване под наем

Комисията прие предложение за регламент, който цели да се повиши прозрачността в отрасъла на краткосрочното настаняване под наем и да се помогне на публичните органи да осигурят балансираното му развитие като част от сектора на устойчивия туризъм.

The roofs of Brussels

Макар че резервациите на места за краткосрочно настаняване носят ползи за домакините (отдаващите под наем лица) и туристите, те може да пораждат опасения у някои местни общности, които например се сблъскват с липсата на жилища на поносими цени. Посредством новите разпоредби ще се усъвършенстват събирането и споделянето на данни от домакините и онлайн платформите. Така ще бъде осигурена информация за ефективна и съразмерна с целта местна политика за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите, свързани с отрасъла на краткосрочното настаняване под наем.

Новите предложени разпоредби ще спомогнат за повишаване на прозрачността във връзка с установяването и дейността на домакините, предлагащи краткосрочно настаняване, и с правилата за спазване и ще улеснят регистрирането на домакините. Благодарение на новите разпоредби също така ще се преодолее сегашната разпокъсаност на споделянето на данни от онлайн платформите и в крайна сметка ще се допринася за предотвратяване на незаконните обяви. Като цяло това ще допринесе за по-устойчива среда за туризма и ще подпомогне цифровизацията му.

С новата предложена нормативна уредба се постига следното:

  • Хармонизиране на изискванията за регистрация за домакините и имотите им, отдавани под наем краткосрочно, когато тези изисквания бъдат въведени от националните власти: схемите за регистрация ще трябва да бъдат изцяло онлайн и удобни за ползване. При завършване на регистрацията домакините следва да получават единен регистрационен номер.
  • Изясняване на правилата с цел да се гарантира, че регистрационните номера се показват и проверяват: онлайн платформите ще трябва да улесняват домакините да показват регистрационните си номера на платформите. Те ще трябва също така да извършват проверки на случаен принцип дали домакините регистрират и показват правилните номера. Публичните органи ще могат да отнемат временно регистрационните номера и да искат от платформите да премахват обявите на домакините, които са в нарушение.
  • Рационализиране на споделянето на данни между онлайн платформите и публичните органи на управление: онлайн платформите ще трябва да предоставят на публичните органи данни за броя на нощувките и броя на гостите веднъж месечно, по автоматизиран начин. За малките платформи и микроплатформите се предвиждат възможности за облекчено отчитане. Публичните органи ще могат да получават тези данни чрез „единни цифрови входни точки“. Така ще се подпомогне целенасоченото определяне на политиката.
  • Разрешаване на повторното използване на данните в обобщен вид: данните, създадени по силата на настоящото предложение, ще допринасят – в обобщен вид – за статистиката за туризма, изготвяна от Евростат, и ще захранват бъдещото европейско пространство за данни за туризма. С тази информация ще се подпомогне развитието на новаторски услуги, свързани с туризма.
  • Установяване на ефективна уредба за прилагането: държавите членки ще наблюдават прилагането на тези разпоредби за прозрачността и ще въведат подходящи наказания за неспазване на задълженията по новия регламент.

Предложението на Комисията ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета с цел приемането му. След приемането и влизането му в сила държавите членки ще разполагат с двугодишен срок за установяване на механизмите, необходими за обмена на данни.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно предложението за регламент в отрасъла на краткосрочното настаняване под наем

Предложение за Регламент относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем

Въпроси и отговори

Информационен документ

Икономика на сътрудничеството

Данни

Дата на публикуване
7 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България