Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Февруари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK представя нови инициативи за трансформацията на сектора на свързаността в ЕС

Press conference by Thierry Breton, European Commissioner, on Gigabit connectivity

Европейската комисия представи набор от мерки, чиято цел е до 2030 г. гигабитовата свързаност да стане достъпна за всички граждани и предприятия в ЕС, в съответствие с целите на Цифровото десетилетие на Европа, като те трябва да направят възможна трансформацията на сектора на свързаността в ЕС.

Днешните инициативи във връзка със свързаността се състоят в следното:

  • Първо, Комисията прие предложение за „Законодателен акт за гигабитовата инфраструктура“, представляващо регламент, с който се предлагат нови правила за по-бързо, по-евтино и по-ефективно разгръщане на гигабитовите мрежи в целия ЕС.

Законодателният акт за гигабитовата инфраструктура има за цел да се преодолее предизвикателството, свързано с бавното и скъпоструващо разгръщане на основната физическа инфраструктура, поддържаща усъвършенстваните гигабитови мрежи. С него ще се намалят бюрокрацията, разходите и административната тежест, свързани с разгръщането на гигабитовите мрежи. Наред с другото, той ще позволи да се опростят и цифровизират процедурите за издаване на разрешения. Новият регламент също така ще подобри координирането на строежи между мрежовите оператори за разгръщане на основната физическа инфраструктура, като например канали и мачти, и ще се осигури достъпа до нея на съответните участници. Тези дейности представляват до 70 % от разходите за разгръщане на дадена мрежа. Освен това всички нови или основно ремонтирани сгради, освен в обосновани случаи, трябва да бъдат оборудвани с оптични влакна, така че гражданите да могат да се ползват от най-бързите услуги за свързаност. Благодарение на новите правила операторите ще могат бързо да разгръщат мрежи посредством опростени, цифровизирани и по-евтини процедури.

  • Второ, Комисията публикува проект на препоръка относно гигабитовата свързаност, целта на която е да се предоставят насоки на националните регулаторни органи относно условията за достъп до телекомуникационни мрежи на оператори със значителна пазарна сила с цел стимулиране на по-бързото изоставяне на заварените технологии и ускоряване на разгръщането на гигабитовите мрежи.

Проектът на препоръка относно гигабитовата свързаност е насочен към предоставянето на насоки на националните регулаторни органи (НРО) относно условията за достъп до мрежите на операторите със значителна пазарна сила. Проектът на препоръка има за цел да гарантира, че всички оператори могат да имат достъп до такава съществуваща мрежова инфраструктура, когато това е целесъобразно. По този начин тя може да осигури подходяща регулаторна среда, да стимулира изоставянето на заварените технологии без неоправдано забавяне, т.е. в рамките на 2 до 3 години, и да насърчи бързото разгръщане на гигабитовите мрежи, например чрез насърчаване на гъвкавостта при ценообразуването за достъп до регулирани мрежи, като същевременно се осигури възможност за устойчива конкуренция. Мерките също така ще допринесат за това потребителите да се възползват от предимствата на единния пазар за електронни съобщения в Европа — по-добри услуги, предоставяни чрез висококачествени мрежи на достъпни цени.

  • Трето, Комисията започна проучвателна консултация относно бъдещето на сектора на свързаността и неговата инфраструктура, за да събере мнения за това как засиленото търсене на свързаност и технологичният напредък могат да повлияят на развитието и нуждите в бъдеще.

Консултацията има за цел да се определят видовете инфраструктура, необходими на Европа, за да бъде тя в авангарда на преобразяващите технологични промени и да извърши цифровата трансформация през следващите години. В рамките на консултацията също така ще се потърсят мненията на заинтересованите страни за това как да се гарантира, че необходимите за разгръщането на такава инфраструктура инвестиции ще бъдат мобилизирани своевременно в целия Съюз. В този контекст проучвателната консултация е част от открит диалог с всички заинтересовани страни относно евентуалната необходимост всички участници, които се възползват от цифровата трансформация, да допринесат по справедлив начин за инвестициите в инфраструктура за свързаност. Това е сложен въпрос, който изисква цялостен анализ на основните факти и числови данни, преди да се вземе решение относно необходимостта от по-нататъшни действия. Комисията е твърдо ангажирана със защитата на един неутрален и отворен интернет.

Всички заинтересовани организации, предприятия и граждани се приканват да попълнят проучването в рамките на 12 седмици. Крайният срок за изпращане на отговорите е 19 май 2023 г. Комисията ще изготви доклад относно резултатите. Въз основа на резултатите от консултацията тя ще направи преглед на действията, които са най-подходящи с оглед на бъдещето на сектора на електронните съобщения.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Въпроси и отговори: Комисията представя нови инициативи, с които се полагат основите за трансформацията на сектора на свързаността в ЕС

Фактологична справка: Гигабитовата свързаност  

Законодателен акт за гигабитовата инфраструктура

Препоръка относно гигабитовата свързаност

Консултация

Гигабитовата свързаност

Данни

Дата на публикуване
23 Февруари 2023 г.
Автор
Представителство в България