Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия26 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK предявява искове срещу България пред Съда на ЕС във връзка с енергията от възобновяеми източници и защитата на биоразнообразието

Знаме на ЕС

Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с член 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не е транспонирала в националното си законодателство Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001). Целта на тези правни действия е да се гарантира развитието на енергията от възобновяеми източници в целия ЕС и да се намалят емисиите на парникови газове, енергийната зависимост и високите цени. Държавите членки трябваше да транспонират директивата до 30 юни 2021 г. Към днешна дата България и Словакия са единствените две държави членки, които не са уведомили за мерки за транспониране. Подробности ще намерите тук.

Комисията също реши да предяви искове пред Съда на ЕС срещу България и още пет държави членки, които не са приложили част от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Инвазивните видове са растения и животни, които случайно или умишлено се въвеждат в регион, където обикновено не се срещат. Въпреки известния напредък България не е предприела всички необходими действия за отстраняване на неизпълнението. Повече информация ще намерите тук.

Днес Комисията реши също да започне производство за установяване на нарушение срещу България (INFR(2022)4109) за това, че е въвела мерки, които противоречат на разпоредбите за вътрешния пазар, като е въвела схема за компенсация за гориво, която води до по-ниска цена на горивата само за собствениците на превозни средства, регистрирани в България. Съгласно схемата ползвателите на регистрирани в България леки автомобили, мотоциклети и мотопеди имат право на по-ниски официални цени на горивата, но намалението не се прилага за превозни средства, които не са регистрирани в България. Следователно тази мярка е силно дискриминационна и непропорционална.

Комисията също изпраща официални уведомителни писма до 14 държави членки, сред които и България във връзка с намаляването на емисиите на няколко замърсителя на въздуха, както се изисква съгласно Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители („национални тавани за емисии“ или „Директива за НТЕ“).

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо и мотивирано становище до България за още две нарушения на правото на ЕС - съответно относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн (Регламент (ЕС) 2021/784) и Директивата за осигуряване на изпълнението в областта на командироването на работници (2014/67/ЕС).

За повече информация:

Производства за установяване на нарушения от месец януари: основни решения (europa.eu)

Данни

Дата на публикуване
26 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България