Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия4 Mай 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK препоръчва действия за борба с онлайн пиратството на спортни и други събития, предавани на живо

Cameramen and photographers

Европейската комисия прие препоръка относно начините за борба с онлайн пиратството в търговски мащаби на спортни и други събития, предавани на живо, като концерти и театрални представления. Тя насърчава държавите членки, националните органи, носителите на права и доставчиците на посреднически услуги да предприемат ефективни, балансирани и подходящи мерки за борба с неразрешеното препредаване на такъв род стрийминг, при пълно спазване на основните права и правилата за защита на личните данни. Чрез засилването на борбата с онлайн пиратството препоръката ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на спортния и творческия отрасли на ЕС.

Спортните и другите събития, предавани на живо, допринасят за насърчаването на разнообразна европейска културна сцена, за сближаването на гражданите и осигуряването на чувство за общност. Организирането на такива събития, както и тяхното предаване на живо, изискват значителни инвестиции, като същевременно се допринася за икономическия растеж и създаването на работни места. Неразрешеният стрийминг може да причини значителни загуби на приходи за изпълнителите, организаторите и излъчващите оператори на спортни и други събития на живо, и по този начин да доведе до уронване на жизнеспособността на предлаганите от тях услуги.

Препоръката е концентрирана в три основни области:

  • Бързото обработване на уведомления, свързани със събития, предавани на живо: надграждайки върху Законодателния акт за цифровите услуги в нея се подчертава значението на спешните действия от страна на доставчиците на хостинг услуги, за да се сведе до минимум вредата, причинена от незаконен стрийминг.
  • Динамични разпореждания: въз основа на средствата за правна защита, предвидени в Директивата за правоприлагането и надграждайки върху опита, получен в някои държави членки, препоръката насърчава използването на разпореждания за блокиране, предназначени за събития на живо, а в случая на спортни събития, предавани на живо, насърчава държавите членки да предоставят процесуална легитимация на организаторите на спортните събития да могат да поискат издаването на разпореждане за преустановяване на нарушение, в случаите в които сега това не е възможно.
  • Търговски предложения и осведоменост: тя препоръчва на организаторите и излъчващите оператори на спортни и други събития на живо да увеличат наличието, финансовата достъпност и привлекателността на своите търговски предложения за крайните ползватели в целия Съюз. Тя призовава държавите членки да повишат осведомеността сред потребителите относно законните предложения за ползване на този вид съдържание и сред правоприлагащите органи относно проблема с пиратството.

Препоръката също така засилва сътрудничеството между съответните национални органи и между носителите на права и доставчиците на посреднически услуги с цел по-доброто справяне с феномена на неразрешеното препредаване на събития на живо. Важна цел е да се гарантира редовен обмен на информация между административните органи относно прилаганите мерки, предизвикателствата пред тях и добрите практики срещу онлайн пиратството на събития на живо. Трансграничното сътрудничество между държавите членки е важно с оглед на характера на пиратството, осъществявано трансгранично.

И накрая, с препоръката се създава стабилна система за мониторинг, за да се оцени въздействието ѝ върху борбата с пиратството и да се обмислят допълнителни мерки, ако са необходими. Тази работа ще бъде извършена с подкрепата на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост (Обсерваторията на EUIPO) и ще доведе до създаването на ясни ключови показатели за ефективност (КПЕ) за провеждането на ефективен мониторинг.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Препоръка на Комисията относно борбата с онлайн пиратството на спортни и други събития, предавани на живо

Данни

Дата на публикуване
4 Mай 2023 г.
Автор
Представителство в България