Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия7 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК приветства предварителното споразумение за укрепване на дългосрочния бюджет на ЕС

Бюджет на ЕС

Европейската комисия приветства предварителното споразумение между Европейския парламент и Съвета относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. и стартирането на платформата за стратегически технологии за Европа (STEP).

След като бъде приет, преразгледаният бюджет ще позволи на Съюза да продължи да постига резултати във връзка с общите ни приоритети и да се справя с предизвикателствата, пред които е изправена Европа, в полза на гражданите на ЕС и извън него. По-специално преразглеждането на МФР ще даде възможност за създаването на многогодишен пакет за подкрепа на Украйна в размер на 50 милиарда евро. Чрез преразглеждането ще се осигурят допълнителни средства за справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, и за подкрепа на партньорите от Западните Балкани, южното съседство и отвъд тях. Благодарение на преразглеждането бюджетът на ЕС ще бъде по-добре подготвен да подпомага държавите членки, засегнати от природни бедствия, и държавите, изправени пред хуманитарни кризи.

Освен това със създаването на STEP ще бъдат подкрепени ключови отрасли и критични технологии в ЕС с цел укрепване на европейската конкурентоспособност и суверенитет с очакван инвестиционен потенциал в размер до 50 милиарда евро в целия ЕС. STEP ще обедини ресурси от съществуващи програми на ЕС за финансиране и ще насърчи полезните взаимодействия между тях, включително от фондовете на политиката на сближаване и Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Основни елементи на преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Чрез предварителното споразумение относно преразглеждането на Регламента за МФР ще бъде възможно:

  • Създаването на резерв за Украйна в подкрепа на страната с безвъзмездни средства в размер до 17 милиарда евро, допълнени от заеми с бюджетно покритие в размер до 33 милиарда евро. С общ капацитет от 50 милиарда евро за периода 2024—2027 г. механизмът за Украйна ще удовлетвори непосредствените нужди на Украйна, за възстановяването и модернизацията на страната по пътя ѝ към ЕС.  
  • Увеличение в размер на 9,6 милиарда евро в областта на миграцията и външните предизвикателства ще подпомогне вътрешното и външното измерение на миграцията и ще съдейства на партньорите в Западните Балкани, южното съседство и отвъд тях.
  • По-решителен отговор на непредвидени предизвикателства: бюджетът на ЕС беше мобилизиран за справяне с нестихващите кризи от 2021 г. насам. За да се гарантира, че бюджетът на ЕС може да продължи да реагира на непредвидени обстоятелства, Инструментът за гъвкавост ще бъде увеличен с 2 милиарда евро. Резервът за солидарност и спешна помощ ще бъде увеличен с 1,5 милиарда евро, за да може чрез бюджета на ЕС да се реагира бързо при хуманитарни кризи и да се подкрепят държавите членки, засегнати от природни бедствия.  
  • Създаване на нов инструмент за осигуряване на трайно решение за финансирането на разходите, свързани с Next Generation EU.

За да се намали въздействието на преразглеждането на МФР върху националните бюджети, Европейският парламент и Съветът се споразумяха за корекции в рамките на бюджета на ЕС. Те ще бъдат съчетани с мерки за свеждане до минимум на въздействието върху изпълнението на програмите на ЕС. Те включват по-специално възможността за повторно използване на предишни отменени бюджетни задължения за програма „Хоризонт Европа“ и балансирана годишна корекция за програма „ЕС в подкрепа на здравето“. Сега Комисията ще работи за възможно най-доброто прилагане на практика на тези преразпределения, за да се гарантира, че всички средства се използват за създаване на максимална добавена стойност за гражданите, предприятията и регионите на ЕС и извън него.

Комисията ще представи коригиращ бюджет за 2024 г., за да изпълни преразгледаната МФР и своевременно да актуализира финансовото си програмиране до 2027 г.

Стартиране на платформата за стратегически технологии за Европа

Сега Комисията е натоварена със задачата да приведе STEP в действие, за да се повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС.

  • Тази инициатива е съсредоточена върху инвестициите в разработването и производството на критични технологии в три стратегически сектора: цифрови и дълбоки технологии, биотехнологии и чисти технологии.
  • STEP ще обедини ресурси от различни съществуващи инвестиционни програми на ЕС и ще насърчи полезните взаимодействия между тях: InvestEU, фонд за иновации, „Хоризонт Европа“, „ЕС в подкрепа на здравето“, „Цифрова Европа“ и Европейски фонд за отбрана.
  • Европейският фонд за отбрана ще се възползва от увеличение в размер на 1,5 милиарда евро.
  • Държави членки ще играят важна роля за успеха на STEP в целия ЕС: Държавите членки ще могат да пренасочват свои финансирани от ЕС програми в рамките на политиката на сближаване и Механизма за възстановяване и устойчивост към инвестиции в STEP.
  • Комисията ще създаде нов онлайн портал „Суверенитет“, който ще започне да работи през идните месеци. Порталът ще обединява информация във връзка със финансирането от ЕС и ще подпомага организаторите на проекти в трите стратегически сектора при определянето на възможностите за финансиране от ЕС за посрещане на техните бизнес нужди в областта на развитието и производството.
  • Проектите, получили „печат за суверенитет“, ще имат по-лесен достъп до финансиране и ще бъдат представени на новия портал.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно предварителното споразумение за укрепване на дългосрочния бюджет на ЕС

Първо по рода си преразглеждане на дългосрочния бюджет на ЕС ще спомогне за справяне с основните предизвикателства пред Съюза

Заключения на Европейския съвет от 1 февруари 2024 г.

Комисията предлага да се укрепи дългосрочният бюджет на ЕС, за да се посрещнат най-неотложните предизвикателства

Платформа за стратегически технологии за Европа

Комисията приветства споразумението относно механизма за Украйна

Помощ от ЕС за Украйна

Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

Бюджетът на ЕС в действие

Данни

Дата на публикуване
7 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България