Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия27 април 2022

ЕК разглежда злоупотребите със стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността

World Press Freedom Day

Европейската комисия предприема действия за подобряване на защитата на журналистите и защитниците на правата на човека от неправомерни съдебни производства. Стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността, са особена форма на тормоз, която се използва предимно срещу журналисти и защитници на правата на човека с цел предотвратяване или санкциониране на изказванията по въпроси от обществен интерес. Предложената директива обхваща този тип стратегически производства по граждански дела с трансгранично значение. Тя дава възможност на съдиите бързо да отхвърлят явно неоснователни съдебни дела срещу журналисти и защитници на правата на човека. С директивата също така се установяват няколко процесуални гаранции и средства за правна защита, като например обезщетение за вреди и санкции за възпиране на злоупотребите със съдебни производства. Комисията също така приема допълнителна препоръка, за да насърчи държавите членки да приведат в съответствие с предложеното законодателство на ЕС своите правила не само за гражданските дела, но и за всички национални производства. Препоръката също така призовава държавите членки да предприемат редица други мерки за борба със стратегическите съдебни производства срещу участието на обществеността, като например обучения и повишаване на осведомеността.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
27 април 2022