Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия24 Януари 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK засилва действията в полза на опрашителите

Biodiversity Belgium - Landscapes

Европейската комисия представя „Нов пакт в полза на опрашителите“, с който се противодейства на тревожното влошаване на състоянието на дивите опрашители в Европа и се преразглежда Инициативата на ЕС относно опрашителите от 2018 г. Гражданите все по-често призовават за решителни действия срещу загубата на опрашители, например чрез наскоро успешно проведената европейска гражданска инициатива „Да спасим пчелите и земеделските стопани“. Тъй като днес в ЕС изчезват един от всеки три вида пчели, пеперуди и сирфидни мухи, в подновената инициатива се определят мерки, които да бъдат предприети от ЕС и държавите членки за постигане до 2030 г. на обрат в тенденцията за влошаване на състоянието на опрашителите. Тя допълва предложението на Комисията за законодателен акт за възстановяване на природата от юни 2022 г. и е ключова част от Стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г., стратегията „От фермата до трапезата“ и Европейския зелен пакт.

Постигане на обрат в тенденцията за влошаване на състоянието на опрашителите до 2030 г. 

В преразгледаната Инициатива на ЕС относно опрашителите се определят цели за 2030 г. и действия по три приоритета. Основен приоритет са подобряването на опазването на опрашителите и отстраняването на причините за влошаването на тяхното състояние. Това ще се постигне чрез:

  • по-добро опазване на видовете и местообитанията — например Комисията ще завърши разработването на планове за опазване на застрашените видове опрашители; тя ще определи опрашителите, които са характерни за местообитанията, защитени съгласно Директивата за местообитанията, и които държавите членки следва да защитят; съвместно с държавите членки Комисията ще разработи концепция за мрежа от екологични коридори за опрашители, наречени Buzz Lines;
  • възстановяване на местообитанията в селскостопанските ландшафти — по-специално чрез по-голяма подкрепа за благоприятно за опрашителите селско стопанство в рамките на общата селскостопанска политика;
  • смекчаване на въздействието на употребата на пестициди върху опрашителите — например чрез правни изисквания за прилагане на интегрираното управление на вредителите или чрез допълнителни методи за изпитване за определяне на токсичността на пестициди за опрашителите, включително сублеталните ефекти и хроничните последици. Тъй като прекомерната употреба на пестициди е основна причина за загубата на опрашители, намаляването на риска и употребата на пестициди съгласно предложението на Комисията за устойчивата употреба на пестициди ще бъде от решаващо значение;
  • подобряване на местообитанията на опрашителите в градските зони;
  • борба с въздействието върху опрашителите на изменението на климата, инвазивните чужди видове и други заплахи, като например биоцидите или светлинното замърсяване.

Друг акцент на инициативата е поставен върху задълбочаването на знанията за влошаването на състоянието на опрашителите, неговите причини и последиците от него. Мерките включват създаването на всеобхватна система за мониторинг, подпомагане на научните изследвания и оценките, например чрез картографиране на ключови области на опрашителите до 2025 г., и целенасочени действия за насърчаване на изграждането на капацитет и разпространението на знания.

Последният приоритет е мобилизирането на обществото и насърчаването на стратегическото планиране и сътрудничеството. Комисията ще окаже подкрепа на държавите членки за разработването на национални стратегии за опрашителите. Освен това Комисията и държавите членки ще помогнат на гражданите и предприятията да предприемат действия, например чрез повишаване на обществената осведоменост и подкрепа за гражданската наука.

Пълният списък на мерките се съдържа в приложението към съобщението „Нов пакт в полза на опрашителите“.

Следващи стъпки

Комисията приканва Европейския парламент и Съвета да одобрят новите мерки и да участват — в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни — активно в тяхното изпълнение. Новите мерки ще допълнят бъдещите национални планове за възстановяване (съгласно предложения законодателен акт за възстановяване на природата), в които държавите членки ще определят мерките за постигане на правно обвързващата цел за обръщане на тенденцията за намаляване на популациите на опрашителите до 2030 г.

По-късно тази година Комисията ще реагира на гражданската инициатива „Да спасим пчелите и земеделските стопани“ със специално съобщение. 

 

За повече информация:

Въпроси и отговори относно преразгледаната инициатива на ЕС относно опрашителите

Съобщение „Нов пакт в полза на опрашителите“ и приложение към него

Инициатива на ЕС относно опрашителите — Околна среда — Европейска комисия (europa.eu).

Работен документ на службите на Комисията — Движещи сили на продоволствената сигурност

Информационен център на ЕС за опрашителите

Парк на опрашителите (europa.eu)

Данни

Дата на публикуване
24 Януари 2023 г.
Автор
Представителство в България