Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Mарт 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС актуализира стратегията си за защита на морската област от нови заплахи

Стратегия на ЕС за морска сигурност
(c) European Union, 2020

Европейската комисия и върховният представител приеха съвместно съобщение за засилена стратегия на ЕС за морска сигурност, която да гарантира мирното използване на моретата и да защити морската област от нови заплахи. Те приеха и актуализиран план за действие, чрез който ще се изпълнява стратегията.

Морската сигурност е от жизненоважно значение за Европейския съюз и неговите държави членки. Взети заедно, държавите — членки на ЕС, образуват най-голямата комбинирана изключителна икономическа зона в света. Икономиката на ЕС зависи до голяма степен от наличието на безопасен и сигурен океан. Над 80 % от световната търговия се осъществява по морските пътища, а около две трети от нефта и газа в света се добиват в морето или се транспортират по море. До 99 % от световните потоци от данни се предават по подводни кабели. Глобалното морско пространство трябва да бъде сигурно, за да се разгърне пълният потенциал на океаните и на устойчивата синя икономика. ЕС възнамерява да укрепи широкия набор от инструменти, с които разполага за утвърждаване както на гражданската, така и на военната сигурност.

Адаптиране към нови заплахи

Заплахите и предизвикателствата за сигурността се увеличиха още повече след приемането на Стратегията на ЕС за морска сигурност през 2014 г., което изисква нови и по-енергични действия. Дългогодишните незаконни дейности като пиратството, въоръжените грабежи по море, контрабандата на мигранти, трафикът на хора, оръжия и наркотици, както и тероризмът, продължават да бъдат сериозни предизвикателства. Нужно е обаче да преодоляват нови и променящи се заплахи в условията на нарастваща геополитическа конкуренция, изменение на климата и влошаване на състоянието на морската среда, както и зачестили хибридни и кибератаки.

Това е възможност да се даде тласък на устойчивите решения на многобройните въпроси, свързани с морската сигурност, пред които са изправени ЕС и международната общност. Това е и възможност за засилване на ролята и доверието в ЕС на международната сцена. Неотдавнашните геополитически събития, като например военната агресия на Русия срещу Украйна, настоятелно напомнят, че ЕС трябва да укрепи своята сигурност и да изгради капацитет за действия не само на собствената си територия и в собствените си води, но и в съседните държави и извън тях.

Актуализирана Европейска стратегия за морска сигурност (ЕСМС)

Актуализираната ЕСМС е рамка, в която ЕС може да предприема действия в защита на своите морски интереси, своите граждани, ценности и икономика.

Актуализираната стратегия за морска сигурност поддържа международния мир и сигурност, както и спазването на международните правила и принципи, като същевременно гарантира устойчивостта на океаните и опазването на биологичното разнообразие. Стратегията ще се изпълнява от ЕС и неговите държави членки съгласно съответните им области на компетентност.

Съвместното съобщение и свързаният с него план за действие определят няколко интегрирани действия, които ще допринесат за интересите на ЕС. За тази цел ЕС ще засили действията си по шест стратегически цели:

  • Активизиране на дейностите в морето. Действията включват организиране на военноморски учения на равнище ЕС, разработване на допълнителни операции на бреговата охрана в европейските морски басейни и определяне на нови морски зони от интерес за прилагането на концепцията за координирано морско присъствие (инструмент за подобряване на координацията на съществуващите военноморски и въздушни активи на държавите членки в конкретни морски зони) и засилване на инспекциите за сигурност в пристанищата на ЕС.
  • Сътрудничество с партньорите. Действията включват задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО и по-активно сътрудничеството с всички международни партньори в тази област с цел поддържане на основания на правила ред в морето, по-специално Конвенцията на ООН по морско право.
  • Водеща роля в осведомеността по въпросите, свързани с морето. Действията включват засилване на наблюдението на патрулните кораби по крайбрежието и в морето и укрепване на общата среда за обмен на информация (CISE). Целта е да се гарантира, че участващите национални органи и органи на ЕС могат да обменят информация по сигурен начин.
  • Управление на рисковете и заплахите. Действията включват провеждане на редовни оперативни морски учения с граждански и военни участници, наблюдение и защита на критичната морска инфраструктура и корабите (включително пътническите кораби) от физически и киберзаплахи и обезвреждане на невзривени боеприпаси и мини в морето.
  • Развиване на способностите. Действията включват разработване на общи изисквания за отбранителните технологии в морската област, ускоряване на работата по проекти като Европейския патрулен корвет (нов клас военни кораби) и подобряване на нашия капацитет за борба с подводниците.
  • Образоване и обучение чрез повишаване на квалификацията в областта на хибридните технологии и киберсигурността, по-специално от гражданска страна, и провеждане на програми за обучение, отворени за партньори извън ЕС.

Актуализираната стратегия и планът за действие към нея ще допринесат за изпълнението на Стратегическия компас на ЕС за сигурност и отбрана.

Следващи стъпки

Комисията и върховният представител приканват държавите членки да одобрят стратегията и да я прилагат от своя страна. Комисията и върховният представител ще публикуват доклад за напредъка в срок от три години след одобряването на актуализираната стратегия от Съвета на Европейския съюз.

За повече информация:

Информационен документ относно актуализираната Стратегия на ЕС за морска сигурност

Съвместно съобщение за засилена стратегия на ЕС за морска сигурност 

План за действие „Засилена стратегия на ЕС за морска сигурност във връзка с променящите се заплахи по море“

Въпроси и отговори относно стратегията на ЕС за морска сигурност

Стратегия на ЕС за морска сигурност

Данни

Дата на публикуване
10 Mарт 2023 г.
Автор
Представителство в България