Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия26 Януари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС и българските южни региони отбелязват заедно успехите на градското развитие и устойчивите градове в София и Южна България

Заключителна церемония посветена на успехите на Фонд за устойчиви градове за София и Южна България
(c) European Union, 2024

Вчера Фондовете за градско развитие и Фондът за устойчиви градове за София и Южна България отбелязаха успешното приключване на първия инвестиционен цикъл, който представлява важен етап в устойчивото градско развитие на българските градове. Заключителната церемония се проведе в София в сградата „Чистилището“, проект финансиран от Фонда за устойчиви градове.

Започнати в рамките на инициативата JESSICA през програмния период 2007-2013 г., фондовете за градско развитие бяха в челните редици при използването на финансови инструменти за градско развитие в България. През програмния период 2014 – 2020 над 170 млн. евро, 60 % от оперативна програма „Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, и 40 % привлечени от частни източници, бяха реализирани чрез Фонда за устойчиви градове в периода 2019-2023 г. с общо 70 проекта. С това значително финансиране бяха постигнати подобрения в енергийната ефективност на жилищните сгради, беше разширена мрежата за устойчив градски транспорт и бяха направени стратегически инвестиции за опазване на обектите на културното наследство и по-нататъшно развитие на туристическия сектор. Кумулативното въздействие на тези инвестиции води до промяна в качеството на живот на жителите на градовете, като насърчава социалното сближаване и опазва богатото културно наследство.

По време на проявата бяха представени и наградени някои от най-емблематичните проекти в различни категории (градско развитие, културна инфраструктура, туризъм и културно наследство, зелени инвестиции, бизнес и индустриални зони), като се признава техният значим принос за развитието на регионите. Сред победителите са проектите за обновяване на пазара Васил Шаханов в община Стара Загора, Центъра за съвременно изкуство и библиотека в Бургас (спечелил наградите REGIOSTARS през ноември 2023 г.), Света на траките на община Казанлък

От името на Европейската комисия в церемонията участва г-жа Марина Кирова, съветник, Икономическо управление и европейски семестър в Представителството на Европейската комисия в България. Тя изтъкна, че България дава убедителен пример за това как финансовите инструменти могат ефективно да стимулират инвестициите по места, като същевременно увеличават максимално частните инвестиции и намаляват публичната подкрепа, необходима за постигане на целите за развитие на регионите и градовете, а оттам и на икономическото, социалното и териториалното сближаване.

В перспектива България следва да използва пълноценно богатия опит, натрупан в управлението на финансовите инструменти, за да увеличи максимално дела на финансовите инструменти, налични през програмния период 2021-2027 г. Инвестициите по линия на политиката на сближаване, осъществявани чрез финансови инструменти, ще продължат да играят ключова роля в управлението на устойчивото градско развитие и насърчаването на просперитета в българските градове през новия период.

За повече информация:

Фонд за устойчиви градове (citiesfund.bg) /

Sustainable Cities Fund: Future proofing cities in Bulgaria | fi-compass

Данни

Дата на публикуване
26 Януари 2024 г.
Автор
Представителство в България