Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Юли 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС предприема действия в подкрепа на 61 проекта за сътрудничество в отбранителната промишленост

Комисията обяви планове за финансиране от ЕС с общ размер почти 1,2 милиарда евро в подкрепа на 61 съвместни проекта за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в отбранителната промишленост.

Fire Blade 2022 - European Defence Agency helicopter exercise in Hungary

Комисията обяви планове за финансиране от ЕС с общ размер почти 1,2 милиарда евро в подкрепа на 61 съвместни проекта за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в отбранителната промишленост, избрани вследствие на първите в историята покани за представяне на предложения по линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО).

С избраните за финансиране проекти ЕФО ще подкрепя проекти за отбранителни способности от висок клас, например следващото поколение изтребители, танкове и кораби, както и отбранителни технологии от критично значение, като военни изчисления в облак, изкуствен интелект, полупроводници, космическо пространство, киберпространство или медицински мерки за противодействие. Освен това той ще даде тласък на революционни технологии, в частност квантови технологии и нови материали, и ще извлече ползи от обещаващи МСП и новосъздадени предприятия.

Успехът на ЕФО през първата година от съществуването му показва, че моделът му, изграден въз основа на двете предшестващи го програми (Подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната – ПДНИО, и Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната – ЕППРО), е подходящ за предназначението му:

 • много привлекателна програма с голям интерес от промишлените предприятия от ЕС: рекорден брой получени предложения – 142 (много по-висок в сравнение с предшестващите програми), от големи предприятия от първостепенно значение, МСП, дружества със средна пазарна капитализация и организации за научни изследвания и технологии, обхващащи всички публикувани покани и теми;
 • широк географски обхват: почти 700 правни субекта от 26 държави – членки на ЕС, и Норвегия участват в избраните предложения;
 • засилено сътрудничество в областта на отбраната: избраните проекти включват средно 18 правни субекта от 8 държави – членки на ЕС, и Норвегия;
 • силно участие на малките и средните предприятия (МСП): МСП представляват над 40 % от всички субекти в избраните предложения, получавайки близо 20 % от общото поискано финансиране от ЕС;
 • подходящо съотношение между научните изследвания и разработването на способности: 322 милиона евро за финансиране на 31 научноизследователски проекта и 845 милиона евро за финансиране на 30 мащабни проекта за разработване на системи и технологии за отбранителни способности;
 • подкрепа за революционни технологии за отбраната: над 5 % от бюджета са предвидени за финансиране на преломни идеи, благодарение на които нововъведенията коренно ще променят концепциите и отбранителното дело.
 • съгласуваност с приоритетите на равнище ЕС; в частност постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), като за половината от избраните предложения за развойна дейност се твърди, че са съставени в контекста на проект по линия на ПСС.

Сега службите на Комисията ще започнат подготовка на споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства, които ще бъдат сключени с избраните обединения заявители. След успешното приключване на подготовката на споразуменията за предоставяне на безвъзмездни средства и приемането на решение за предоставяне от страна на Комисията споразуменията ще бъдат подписани до края на годината.

Контекст

През юни 2021 г. Комисията прие първата годишна работна програма на Европейския фонд за отбрана и публикува първата поредица от 23 покани за представяне на предложения, които съдържаха 11 покани за научни изследвания и 12 покани за развойна дейност, отнасящи се общо до 37 теми.

ЕФО е водещият инструмент на Комисията за подкрепа на сътрудничеството в областта на отбраната в Европа. Без да се заместват усилията на държавите членки, посредством този фонд се насърчава сътрудничеството между търговски дружества от всякакъв мащаб и участници в научни изследвания в целия ЕС. По линия на ЕФО се подкрепят конкурентоспособни и съвместни проекти в областта на отбраната през целия цикъл на научноизследователската и развойната дейност, като усилията се съсредоточават върху проекти, водещи до най-съвременни и оперативно съвместими отбранителни технологии и оборудване. С помощта на ЕФО също така се насърчават нововъведенията и се стимулира презграничното участие на МСП. Проектите се подбират чрез покани за представяне на предложения, които се определят въз основа на приоритетите по отношение на отбранителните способности, договорени от държавите членки в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), в частност в контекста на плана за развитие на способностите (ПРС). 

ЕФО разполага с бюджет от 7,953 милиарда евро по текущи цени за периода 2021–2027 г. Този финансов пакет е съставен от два стълба: 

 • 2,651 милиарда евро ще бъдат заделени за финансиране на съвместни научни изследвания в областта на отбраната за справяне с нововъзникващи и бъдещи заплахи за сигурността, както и 
 • 5,302 милиарда евро за съфинансиране на съвместни проекти за развитие на способностите.

Между 4 % и 8 % от бюджета на ЕФО са предназначени за развойна дейност или научни изследвания за революционни технологии с потенциал за създаване на преломни нововъведения в контекста на отбраната.

ЕФО се изпълнява чрез годишни работни програми, структурирани в 17 стабилни тематични и хоризонтални категории действия през срока на многогодишната финансова рамка за 2021–2027 г., насочени към:

 • нововъзникващите предизвикателства, с цел оформяне на многоизмерен и цялостен подход към съвременното бойно пространство, например медицинска подкрепа в областта на отбраната, химични, биологични, радиационни и ядрени (ХБРЯ) заплахи, биотехнологии и човешки фактори, информационно превъзходство, авангардни пасивни и активни датчици, космическо и киберпространство;
 • насърчаващите и способстващите фактори за отбраната, които дават ключов технологичен тласък на ЕФО и са от значение за всички области на способностите, например цифровия преход, енергийната издръжливост и екологичния преход, материалите и компонентите, революционните технологии и отворените покани за новаторски и ориентирани към бъдещето решения в областта на отбраната, включително специални покани за МСП;
 • високите постижения в областта на военното дело, с цел подсилване на внедряването на нови способности и подкрепа за амбициозни отбранителни системи, например за въздушни бойни действия, противовъздушна и противоракетна отбрана, наземни бойни действия, защита и мобилност на силите, морски бойни действия, подводни бойни действия, а също симулация и обучение.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Обзор на избраните предложения, юли 2022 г.

Информационен документ за ЕФО, юни 2021 г.

Работна програма на ЕФО за 2022 г.

Видеозапис от информационния ден на ЕФО за 2022 г. – 30 юни 2022 г.

Уебсайт на ГД „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ – Европейска отбранителна промишленост

Данни

Дата на публикуване
20 Юли 2022 г.
Автор
Представителство в България