Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия4 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС приема първия план за действие за младежта в контекста на външната дейност на ЕС

Комисията и върховният представител приеха днес Плана за действие за младежта в контекста на външната дейност на Европейския съюз за периода 2022—2027 г. 

Illustration photos with recycled bags for the Commission's social media channels

Планът за действие за младежта в контекста на външната дейност на Европейския съюз за периода 2022—2027 г. е първата по рода си рамка на политиката за стратегическо партньорство с младите хора по света за изграждане на по-стабилно, приобщаващо и устойчиво бъдеще. Планът за действие ще помогне за изпълнението на международни ангажименти като Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото споразумение относно изменението на климата, засилвайки пълноценното участие и овластяването на младежите в политиките на ЕС в областта на външната дейност.

Планът за действие за младежта в контекста на външната дейност на ЕС се основава на три стълба на действие, които спомагат за очертаване на партньорството на ЕС с младите хора в партньорските държави:

  1. Партньорство за съвместна работа: по-голямо участие на младите хора в политиката и вземането на решения;

Младите хора изискват и заслужават всеобхватен подход, гарантиращ съдържателно, приобщаващо и ефективно участие на младежта. ЕС пое ангажимент да засили участието и лидерството на младите хора по света, особено на младите жени и момичетата и младежките активисти и организации на всички равнища на управлението — от националната политика до многостранните форуми и в рамките на процесите на изготвяне на политики на ЕС.

  1. Партньорство за овластяване: борба с неравенствата и предоставяне на младите хора на уменията и инструментите, от които се нуждаят, за да се развиват пълноценно;

Младите хора са овластени, когато гласът им се чува и когато се премахват неравенствата, засягащи живота им. ЕС ще продължи да подкрепя трансформирането на образованието по света, не на последно място чрез инвестиции по линия на стратегията Global Gateway, за да подобри достъпа на младите хора до икономически възможности и да засили капацитета им за принос към устойчивото развитие и стимулирането на екологичния и цифровия преход по света, както и за принос към тяхното здраве, психично и физическо благоденствие и достъпа им до сексуално и репродуктивно здраве и права. ЕС ще продължи да обръща специално внимание на децата и младите хора, живеещи в условия на конфликт.

  1. Партньорство за установяване на контакти: насърчаване на възможности за младите хора да създават контакти и да обменят виждания с други млади хора по света.

ЕС се стреми да насърчава младежката мобилност, обмена и изграждането на контакти като съществен аспект на междуличностното измерение на стратегията Global Gateway. Целта е да се постигнат многообразие и приобщаване, като същевременно се обръща специално внимание на социалните и икономическите пречки, цифровото разделение и рисковете, свързани с дезинформацията.

Планът за действие за младежта в контекста на външната дейност на ЕС ще укрепи текущите инициативи и ще стартира нови ключови инициативи, насочени към младите хора по света, включително:

  • Инициативата „Младежите и жените в демокрацията“ с бюджет от 40 милиона евро ще увеличи възможностите за изразяване на мнение и лидерство за младите хора, младежките активисти и ръководените от младежи организации по целия свят чрез укрепване на техните права, овластяване и участие в обществения и политическия живот. Инициативата ще подкрепя организации на местно равнище и млади активисти в областите на институционалния надзор, борбата с корупцията, гражданското наблюдение на избори, подкрепянето на демократичните реформи, гражданското образование, насърчаването на правото на глас, свободата на сдружаване и събрания и правата на човека.
  • Фондът за овластяване на младежта е нова пилотна инициатива на стойност 10 милиона евро, която ще предоставя пряка финансова подкрепа на ръководени от младежи инициативи в партньорските държави и ще бъде съсредоточена върху изпълнението на целите за устойчиво развитие на местно равнище, по-специално във връзка с околната среда и изменението на климата и приобщаването на уязвимите и маргинализираните младежи.
  • Младежката академия Африка—Европа ще осигури финансова подкрепа в размер на 50 милиона евро за възможности и обмен за формално и информално учене за млади хора, желаещи да подобрят лидерските си умения и да създадат мрежи от хора — двигатели на промяната в Африка.

Планът за действие за младежта е част от дейностите на институциите на ЕС за отбелязване на Европейската година на младежта 2022 г. и акцентиране върху международното ѝ измерение и изтъква важната роля на младите хора за изграждането на по-добро бъдеще, а именно по-екологосъобразно, по-приобщаващо и с по-голямо присъствие на цифровите технологии.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно план за действие за младежтав в контекста на външната дейност на ЕС

План за действие за младежта: въпроси и отговори

План за действие за младежта (Съвместно съобщение на Комисията и върховния представител) 

Доклад относно свързани с младежта показатели на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия

Европейска година на младежта 2022 г.

Анализ на целевата консултация относно Плана за действие за младежта във външната дейност на ЕС — януари 2022 г.

Приложения към доклада — Анализ на целевата консултация относно Плана за действие за младежта

Данни

Дата на публикуване
4 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България