Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия10 Hоември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС засилва действията срещу киберзаплахите

Press conference by Margrethe Vestager, Josep Borrell Fontelles, Thierry Breton and Adina Vălean on the EU’s cyber defence policy and military mobility

Еврпейската комисия и върховният представител представиха съвместно съобщение относно политиката на ЕС за киберотбрана, както и план за действие относно военната мобилност 2.0, за да се предприемат мерки предвид влошаващата се ситуация в областта на сигурността вследствие на агресията на Русия срещу Украйна и да се увеличи капацитетът на ЕС за защита на неговите граждани и инфраструктура.   

С новата си политика за киберотбрана ЕС ще засили сътрудничеството и инвестициите в киберотбраната с цел по-добра защита, откриване, възпиране и отбрана, насочени срещу нарастващия брой кибератаки. 

Киберпространството няма граници. Извършените неотдавна кибератаки срещу енергийни мрежи, транспортна инфраструктура и космически активи показват рисковете от тях както за гражданското население, така и за военните. Поради това са необходими повече действия за защита на гражданите, въоръжените сили, гражданските и военните мисии и операции на ЕС срещу киберзаплахи.  

Политиката на ЕС в областта на киберотбраната има за цел да увеличи способностите на ЕС за киберотбрана и да засили координацията и сътрудничеството между военните и гражданските киберобщности (граждани, правоприлагане, дипломация и отбрана). Тя ще подобри ефективното управление на киберкризи в ЕС и ще спомогне за намаляване на стратегическата ни зависимост в ключови кибертехнологии, като успоредно с това ще укрепи европейска отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ). Тази политика ще стимулира обучението, привличането и запазването киберспециалисти и ще засили сътрудничеството с нашите партньори в сферата на киберотбраната. 

Политиката на ЕС в областта на киберотбраната е изградена около четири стълба, обхващащи широк набор от инициативи, които ще помогнат на ЕС и държавите членки:  

  • Да работят заедно за по-силна киберотбрана в ЕС: ЕС ще засили механизмите си за координация между ангажираните с киберотбраната на национално равнище и на равнище ЕС, ще увеличи обмена на информация и сътрудничеството между военните и гражданските киберобщности и ще окаже още по-голяма подкрепа за военните мисии и операции по линия на ОПСО.  
  • Да защитят отбранителните структури на ЕС: Дори некритични софтуерни компоненти могат да бъдат използвани за извършването на кибератаки срещу дружества или правителства, включително в сектора на отбраната. Поради това е необходима допълнителна работа по стандартизацията и сертифицирането във връзка с гарантирането на киберсигурността както във военните, така и в гражданските сектори.  
  • Да инвестират в способности за киберотбрана: Необходимо е държавите значително да увеличат инвестициите в модерни военни способности за киберотбрана, като работят съвместно, използвайки платформите за сътрудничество и механизмите за финансиране на равнището на ЕС, като например постоянно структурирано сътрудничество и Европейския фонд за отбрана, както и програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“.
  • Да работят съвместно за преодоляване на общите предизвикателства: На основата на наличните сигурност и отбрана, както и на кибердиалози с партньорски държави, ЕС ще работи за изграждането на специфични партньорства в областта на киберотбраната.  

За повече информация:

Съвместно съобщение относно политиката на ЕС в областта на киберотбраната

Въпроси и отговори относно политиката на ЕС в областта на киберотбраната

Информационен документ относно политиката на ЕС в областта на киберотбраната

Стратегия на ЕС за киберсигурността за цифровото десетилетие 

Информационен документ за новата стратегия за киберсигурност на ЕС 

Реч за състоянието на Съюза от 2021 г. 

Стратегически компас за сигурност и отбрана 

Заключения на Съвета относно установяването на позицията на Европейския съюз в киберпространството 

Съвместно съобщение за недостига на инвестиции в отбраната 

Предложение за законодателен акт за киберустойчивост 

Информационен документ относно киберсигурността: Външна дейност на ЕС 

Дейности в сферата на киберотбраната, извършвани от Европейската агенция по отбрана  

Европейски съюз на сигурност 

Повече информация за киберсигурността 

Повече информация за Директивата за МИС

Данни

Дата на публикуване
10 Hоември 2022 г.
Автор
Представителство в България